Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

České normy s účinností od II. pololetí 2015

14.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1 České normy s účinností od II. pololetí 2015

Ing. Bohumír Číhal

Následující přehled obsahuje technické normy (nové, aktualizované a upozornění na vydané opravy a změny k platným normám), účinné v průběhu II. pololetí roku 2015 s přesahem do 1. 1. 2016. V případě potřeby uvádíme stručnou anotaci. Normy jsou seřazeny v abecedním pořadí podle označení normy a rozděleny do tří částí: ČSN, ČSN EN a ČSN ISO. Samostatně jsou zařazeny technické normalizační informace TNI. Datum vydání normy uvádíme za názvem normy v nadpisu jen v případě, je-li to k její identifikaci zapotřebí (u změn, dodatků apod.).

ČSN

ČSN 01 3406

Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech

Datum účinnosti od 1. listopadu 2015. Norma nahradila ČSN 01 3406: 1987.

Norma zohledňuje využití digitální technologie, návrh pomocí počítače (CAD, computer-aided-design) a nové stavební hmoty (materiály). Tomu je uzpůsobeno grafické i barevné označování. Hmoty jsou rozděleny do skupin s barevným a základním grafickým označením. Odvozené grafické označení vychází ze základního a uvádí některé možné varianty; barevné označení zůstává vždy stejné.

ČSN 06 0310

Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž: 2014

Změna Z1 9.15t k normě.

Norma určuje požadavky na navrhování, montáž a zabudování obvodových plášťů ze sendvičových panelů, skládaných plášťů a provětrávaných obkladů. Výrobek Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy je popsán a vymezen ČSN EN 14509 ed. 2. Výrobek Skládané víceplášťové konstrukce nemá žádnou evropskou normu, jeho hlavní konstrukční prvky jsou popsány v ČSN EN 508-1, ČSN EN 508-2, ČSN EN 508-3 a v souboru ČSN EN 1090.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla: 2012

Změna Z1 8.15t k normě.

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky: 2010

Oprava 1 9.15t k normě.

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)

Elektrická požární signalizace – Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

Datum účinnosti od 1. října 2015.

Předběžná technická norma (v angličtině) obsahuje pokyny pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání, údržbu a modifikace evakuačních výstražných systémů, které vysílají protipožární informace. Tyto pokyny zahrnují hlasové poplašné systémy v budovách a jejich okolí, které se spouštějí automaticky poplašným systémem detekce požáru nebo které jsou spouštěné ručně, nebo jejich kombinací. Tato norma neplatí pro požární signalizace a požární poplachové systémy, které používají pouze hlasové sirény, zvonky nebo sirény.

ČSN 74 6101

Dřevěná okna – Základní ustanovení

Datum účinnosti od 1. října 2015. Norma nahradila ČSN 74 6101: 1990.

Proti předchozí normě jsou doplněny požadavky na používané materiály, odkazy na terminologii a aktualizovány požadavky souvisejících norem.

ČSN P 74 7251

Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled

Datum účinnosti od 1. listopadu 2015.

Předběžná norma řeší absenci normy, která by stanovila standard geometrických přesností a vzhledu zabudovaných obvodových plášťů z panelů, zabudovaných skládaných obvodových plášťů a zabudovaných obkladů obvodových plášťů a předepisovala požadavky na jejich zabudování do stavby.

ČSN 75 6760

Vnitřní kanalizace: 2014

Změna Z1 10.15t k normě.

Norma byla uvedena do souladu s revidovanými normami ČSN EN 752, ČSN EN 1610 a novelizovanou vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

V souvislosti s vývojem v oboru zdravotně-technických instalací byly některé články změněny a doplněny články nové. Byly upraveny výpočty průtoků, dimenzování připojovacích potrubí a společného větracího potrubí a doplněny články o nouzovém odvodnění střech, podtlakových systémech odvodnění střech a retenčních dešťových nádržích. Upravena byla kapitola o zkoušení vnitřní kanalizace.

ČSN EN

ČSN EN 1991-2 (736203)

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou: 2005

Změna Z4 11.15t k normě.

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203)

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

Datum účinnosti od 1. prosince 2015.

Norma obsahuje text normy ČSN EN 1991-2: 2005 a zapracovanou opravu.

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby: 2011

Změna A1 11.15t k normě.

ČSN EN 1992-1-1 (731201)

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby: 2006

Změna A1 11.15t k normě.

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (731401)

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby: 2011

Změna A1 8.15t k normě.

ČSN EN 1999-1-1 (731501)

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce: 2009

Oprava 2 9.15t k normě, změna A2 9.15t k normě.

ČSN EN 12217 (747033)

Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace

Datum účinnosti od 1. listopadu 2015. Norma obsahuje pouze anglický originál textu. Norma nahradila ČSN EN 12217: 2004.

ČSN EN 12699 (731032)

Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty

Datum účinnosti od 1. listopadu 2015. Norma obsahuje pouze anglický originál textu, připravuje se převzetí v češtině. Norma nahradila ČSN EN 12699: 2001.

ČSN EN 13561 (746034)

Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky

Datum účinnosti od 1. prosince 2015. Norma nahrazuje s účinností od 28. 2. 2017 ČSN EN 13561 +A1: 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 13561 +A1

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: