dnes je 25.4.2024

Input:

Činnosti technického dozoru stavebníka na začátku a během stavby

1.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Činnosti technického dozoru stavebníka na začátku a během stavby

Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Vysvětlit postup při předání staveniště a postupy při dozorových činnostech (kontrolách) během stavby.

V této a v dalších lekcích budeme při popisu práce TDS vycházet z předpokladu, že TDS nezajišťuje pro stavebníka (objednatele) jenom dozorové činnosti, ale také pro něj zajišťuje náležitosti, které po stavebníkovi požadují právní předpisy. Tak převážně probíhá v praxi činnost TDS, jestliže je zajišťována obchodním smluvním vztahem (viz příkazní smlouva v 1. lekci kurzu). Pro TDS, který je zaměstnancem stavebníka, je rozhodující popis a rozsah práce v jeho pracovní smlouvě. Doporučujeme, aby v tomto druhém případě věnovali pracovníci vykonávající funkci TDS své pracovní smlouvě stejnou pozornost, jakou v prvním případě věnují TDS obsahu uzavírané smlouvy. K činnostem, které bezprostředně nesouvisí s kontrolami prováděných prací, se ještě vrátíme v poslední lekci našeho kurzu, věnované tzv. inženýrské činnosti.

Předání a převzetí staveniště

Nezbytným předpokladem pro započetí prací na budoucím staveništi je předání a převzetí staveniště. Staveniště předává stavebník (objednatel) a zhotovitel stavby je přejímá.

Předběžné úkony

A) Předběžné úkony, které musí provést předávající (TDS) před předáním:

  1. Vytýčení prostorové polohy staveniště hraničními body odborně způsobilými osobami, vypracování vytyčovacího protokolu a vyznačení hraničních bodů v terénu.
  2. Vyznačení inženýrských sítí procházejících staveništěm jejich příslušnými správci na plánu (situaci) stavby. Při tom správci stanoví odpovídající ochranná pásma.

Další nutné úkony mohou pro TDS vyplynout z podmínek, které pro stavbu určil stavební úřad ve stavebním povolení (např. související dopravně-inženýrská opatření apod.).

Technický dozor stavebníka zpravidla ještě předběžně projedná zajištění odběru potřebných energií a medií pro stavbu a zajištění odkanalizování staveništního zařízení. Správci sítí musí předávajícímu přesně určit jednotlivá místa připojení na sítě (odběrná místa). Podmínky připojení na sítě a odběru projednává potom již zhotovitel. Budou-li strojní zařízení zhotovitele nebo objekty zařízení staveniště jím budované připojovány na sítě, které jsou ve správě objednatele, potom je zapotřebí stanovit odběrná (napojovací) místa a způsob měření odběru.

Základní předpis, zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), otázku zahájení prací a s tím souvisejícím předáním a převzetím staveniště neřeší, ale ze znění § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, lze dovodit, že o předání a převzetí staveniště je třeba pořídit zápis. Nařízení vlády pak požaduje, aby se v tomto zápise o předání a převzetí uvedly všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zdržujících se na staveništi. Osoby oprávněné ze strany stavebníka předání staveniště provést i osoby oprávněné zhotovitelem staveniště převzít a stvrdit tuto skutečnost podepsáním zápisu by měly být po vzájemné dohodě určeny již předem ve smlouvě o dílo.

Zápis o předání a převzetí staveniště

B) Zápis o předání a převzetí zpravidla obsahuje následující body:

1. Předání hraničních bodů vymezujících staveniště; k tomu se zápis doplňuje jednoduchým náčrtkem.

2. Předání situace s vyznačením všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště a s uvedením údajů, které jednoznačně stanovují jejich ochranná pásma. Předávající TDS by neměl zapomenout na nadzemní sítě (např. vodiče vedení VN) a na jejich výškovou polohu.

Při tom podle § 153 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. je v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou stavbyvedoucí.

3. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem (budovy, technická zařízení, stromy, keře aj.). Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany.

Jestliže se na staveništi sítě, překážky ani chráněné objekty nenacházejí, je zapotřebí tuto skutečnost výslovně v zápise uvést.

4. Dochází-li k souběhu prací objednatele a zhotovitele, pak musí zápis obsahovat upozornění zhotovitele na všechna místa a zdroje ohrožení jeho pracovníků na předávaném staveništi.

5. Stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště.

6. Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů. Určení způsobu napojení staveniště na veřejnou komunikaci. Stanovení požadavků na chodníky, přechody, přejezdy a osvětlení na dotčených komunikacích.

7. Stanovení způsobu, jakým bude staveniště vráceno zpět objednateli. Určení požadavků na uvedení do původního, nebo projektovaného stavu.

8. Jestliže objednatel (TDS) projednal předem místa napojení na inženýrské sítě, potom se jejich umístění předá zhotoviteli.

Je tedy otázka předání a převzetí staveniště chápána především jako akt, který má zabezpečit bezpečnost pracovníků na novém neznámém pracovišti.

Je třeba čtenáře upozornit, že vyhláška č. 324/1990 Sb., která se podrobně zabývala problematikou předávání a převzetí staveniště (pracoviště), byla k 1. lednu 2007 vyhláškou č. 601/2006 Sb. zcela zrušena a nelze se proto na její jednotlivé paragrafy odvolávat. Chtějí-li účastníci aktu předání a převzetí staveniště použít některé ustanovení z této vyhlášky, potom je musí v zápise doslovně citovat (opsat), ovšem bez odvolání na zrušenou vyhlášku.

Velmi důležité je předání a převzetí takového staveniště pro stavební práce, na kterém bude stavební činnost probíhat souběžně s provozem investora. Všechny výše uvedené body je třeba okolnostem těchto souběžných prací přizpůsobit.

Závěrečné doporučení:

  • Zápis o předání a převzetí staveniště je jeden ze základních výchozích dokumentů pro řešení možných situací ve vztahu stavebník a zhotovitel stavby v průběhu realizace stavby, je mimo jiné žádoucí uvedení přesné identifikace obou stran, identifikace stavby a smluvních dokumentů.

  • Zápis o předání a převzetí staveniště by měl obsahovat soupis všech dosud vzniklých

Nahrávám...
Nahrávám...