dnes je 28.11.2022

Input:

ČSN 33 0010 ed. 2 - norma stanovující základní pojmy pro posuzování elektrických zařízení a rozdělení elektrických zařízení z různých hledisek

15.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.3.9 ČSN 33 0010 ed. 2 – norma stanovující základní pojmy pro posuzování elektrických zařízení a rozdělení elektrických zařízení z různých hledisek

Václav Macháček

Řada nedorozumění mezi elektrotechnickou veřejností plyne často z toho, že nejsou plně objasněny a vysvětleny pojmy používané ve vzájemných vztazích. Definice pojmů uvedených v jednotlivých kapitolách Mezinárodního elektrotechnického slovníku, technických normách a odborné literatuře jsou základním kamenem jednotného jazyka elektrotechniků.

Nově vydaná ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy z března 2014, stanoví základní jednotnou soustavu pojmů, termínů a definic týkajících se elektrických zařízení a určuje rozdělení těchto zařízení. Norma byla dána do souladu s vydanými mezinárodními, evropskými a českými technickými normami, které byly vydány od počátku platnosti předchozí ČSN 33 0010:1982 do doby zpracování této normy. Podle těchto norem byly v novém vydání upraveny definice odborných termínů, pro snadnou orientaci uvedeno základní uspořádání těchto termínů a bylo upraveno i rozdělení elektrických zařízení. Souběžně s novou normou lze do 31.1.2016 používat ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy ze 17.12.1982.

Termíny a definice

Potřeba definovat dále uvedené termíny v podstatě existuje již od počátku hromadnějšího využívání elektřiny. Podobné definice obsahoval úvod elektrotechnických předpisů ESČ od třicátých let minulého století i poslední, dřívější elektrotechnickou veřejností stále vzpomínané Předpisy ESČ 1950. Obdobné definice obsahovala i ČSN 34 0000:1962, která byla základní normou Elektrotechnických předpisů ČSN. Nově vydaná ČSN 33 0010:2014 respektuje současný vývoj v oblasti elektrotechniky a ve značné míře se opírá o definice a ustanovení mezinárodních a evropských norem zabývajících se obdobnou problematikou.

Pro účely normy ČSN 33 0010 ed. 2, norem souvisejících, pro použití v oblasti elektrotechniky a pro posuzování elektrických zařízení platí dále uvedené termíny a definice:

 • zařízení - jednotlivý přístroj nebo soubor předmětů nebo přístrojů, nebo soubor hlavních předmětů dané instalace zařízení, nebo všechny předměty nutné k provádění určitého úkolu.

 • elektrické zařízení - zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů
  POZNÁMKY k termínu a definici:
  Elektrické zařízení nebo jeho části se skládají z elektrických předmětů zapojených do elektrických obvodů.
  Příklady elektrických zařízení jsou výkonový transformátor, zařízení rozvodny, měřicí zařízení.
  V řadě případů se termínem elektrické zařízení označují elektrická zařízení silová – viz dále.

 • elektrický obvod - soustava vodičů a jiných prvků, kterou může protékat elektrický proud.

 • předmět - hmotný prvek nebo soubor takových prvků určený k provádění požadované funkce
  POZNÁMKA: Předmět může být částí většího předmětu.

 • elektrický předmět - konstrukční část, sestava nebo celek, která se zapojuje do elektrického obvodu.

 • elektrická instalace - sestava vzájemně spojených elektrických zařízení s charakteristikami koordinovanými k plnění stanovených úkolů.

Z hlediska uspořádání elektrických instalací, elektrických zařízení a elektrických předmětů, je elektrická instalace sestavou vzájemně spojených elektrických zařízení, která jsou soubory elektrických předmětů zapojených v rámci daného elektrického zařízení do elektrických obvodů.

Elektrická zařízení jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie. Některá z těchto elektrických zařízení jsou stálá a pevná, například rozvodná zařízení v energetických sítích, v průmyslových nebo administrativních komplexech, některá dočasná například na staveništích, jiná jsou mobilní nebo schopná převozu.

Rozdělení elektrických zařízení

Norma ČSN 33 0010 ed. 2 stanovuje rozdělení elektrických zařízení z hlediska:

 • - jejich účelu;
 • - podle jejich napětí;
 • - podle druhu proudu;
 • - podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem;
 • - podle provozní spolehlivosti.

Rozdělení elektrických zařízení podle napětí a podle druhu proudu (stejnosměrná a střídavá, nízkofrekvenční, středofrekvenční a vysokofrekvenční) přicházejí v úvahu pouze u silových zařízení.

POZNÁMKA: V dále uvedeném textu jsou použity některé mezinárodní zkratky. Pro úplnost je tabulkou vysvětleno, z čeho jsou zkratky odvozeny.

Mezinárodní zkratka Původ zkratky (z angličtiny) Český význam zkratky 
ELV extra low voltage malé napětí 
LV low voltage nízké napětí 
HV high voltage vysoké napětí 
AC alternating current střídavý proud 
DC direct current stejnosměrný proud 

Rozdělení elektrických napětí podle účelu

Podle svého účelu je možno elektrická zařízení dělit na:

 • silové zařízení - elektrické zařízení sloužící k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie a k její přeměně v práci nebo na jiný druh energie (účelem silových zařízení je využití elektřiny jako formy energie)
  POZNÁMKA: V IEC 60050-826 (definice 826-16-01) a v IEC 61936-1 (definice 3.1.1) je ve smyslu výše uvedené definice silového zařízení používán termín „elektrické zařízení” definovaný jako (jakékoliv) zařízení užívané k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie, jako jsou elektrické stroje, transformátory, řídicí a spínací přístroje, měřicí a ochranná zařízení, systémy vedení, spotřebiče.

 • zařízení na zpracování informací; sdělovací zařízení - elektrické zařízení sloužící k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoliv formě (účelem zařízení informační technologie, resp. sdělovacích zařízení je využití elektřiny k přenosu nebo zpracování informací)
  POZNÁMKA: Mezi zařízení na zpracování informací je možno zařadit i řídicí nebo ovládací zařízení, tj. zařízení sloužící k ovládání měření, řízení, ochraně, sledování a kontrole ostatních elektrických a neelektrických zařízení (viz ČSN IEC 50 (461), definice 461-06-16). Dále pak zařízení na zpracování dat, radiové vysílání atd.

 • zařízení pro zvláštní účely - elektrické zařízení sloužící zvláštním účelům, jiným než zařízení silová sdělovací nebo řídicí (jsou to například elektrická zařízení zdravotnická nebo laboratorní)
  POZNÁMKA: Zvláštní elektrické zařízení může obsahovat jak prvky zařízení silového, tak řídicího, tak zařízení informační technologie (tedy např. zařízení řídicího, zařízení na zpracování dat apod.

Rozdělení elektrických silových zařízení podle napětí

Rozdělení elektrických zařízení podle napětí (napěťových pásem) je stanoveno v tabulce 1. Označení napětí se pro zařízení přiřazují podle nejvyšší z hodnot jmenovitých napětí mezi kterýmkoliv vodičem zařízení a zemí (sloupec 4) nebo podle nejvyšší z hodnot jmenovitých napětí mezi kterýmikoliv vodiči zařízení (sloupec 5 a 6). Pro označení zařízení podle napětí (sloupce 2a, 2b) je rozhodující jmenovité napětí sítě.

Tab. 1 - Rozdělení elektrických zařízení podle napětí a rozdělení napětí do pásem a kategorií

Napěťové pásmo*)  Označení napětí  Název zařízení  Jmenovité napětí  
v uzemněné soustavě  v izolované soustavě  
mezinárodní  české  mezi vodičem a zemí  mezi vodiči  mezi vodiči  
1.  2a  2b  3.  4.  5.  6.  
I  ELV  mn  zařízení malého napětí  do 50 V**) včetně  do 50 V**) včetně  do 50 V**) včetně  
II  LV  nn  zařízení nízkého napětí  nad 50 V do 600 V včetně  nad 50 V do 1 000 V**) včetně  nad 50 V do 1 000 V**) včetně  
−  HV***)  vn  zařízení vysokého napětí  nad 0,6 kV a menší než 30 kV  nad 1 kV a menší než 52 kV  nad 1 kV a menší než 52 kV  
vvn  zařízení velmi vysokého napětí  od 30 kV a menší než 171 kV  od 52 kV a menší než 300 kV  od 52 kV a menší než 300 kV  
zvn  zařízení zvlášť vysokého napětí  −  od 300 kV do 800 kV včetně  −  
uvn  zařízení ultra vysokého napětí  −  nad 800 kV  −  
POZNÁMKY k tabulce:
*) Napěťová pásma I a II v oblasti napětí do 1 000 V jsou stanovena normou ČSN IEC 449. V oblasti zařízení vysokého napětí uvádějí technické normy IEC a EN (např. ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50341-1) rozsah napětí, pro který se uvádějí nejvyšší napětí pro zařízení od 3,6 kV do 800 kV včetně.

**) Pro stejnosměrná zařízení se za malá napětí považují jmenovitá napětí do 120 V včetně, za nízká napětí se považují jmenovitá napětí vyšší než 120 V do 1 500 V včetně, za vysoká napětí se považují napětí vyšší než 1 500 V.
***) Obecně se v mezinárodních a evropských normách napětí nad 1 kV mezi vodiči uvádí jako vysoké napětí a označuje se - HV. Jsou v něm zahrnuta napětí označovaná podle této normy vn, vvn, zvn a uvn. V normách IEC, EN a v jiných dokumentech EU i v dokumentech některých států se uvádí též tzv. střední napětí (medium voltage – MV), které svým rozsahem napětí odpovídá přibližně v ČR používanému vn. Uvádí se o něm, že spadá pod termín vysoké napětí (HV). Mezní hodnoty tohoto napětí nejsou celosvětové ani celoevropsky jednotně stanovené. Proto není toto napětí v této normě uvedeno. HV také může označovat nejvyšší napětí ze dvou nebo více napětí použitých v přístroji nebo v instalaci, přičemž LV pak označuje nejnižší ze dvou nebo více napětí použitých v přístroji nebo v instalaci (viz např. ČSN IEC 60050-151). Takovéto označení se uplatňuje například u transformátorů pro označení jeho vinutí. 

Ustanovení o rozdělení elektrických zařízení podle napětí je z hlediska citace normy v praxi nejvíc využíváno. Mezní hodnoty jednotlivých napěťových kategorií a pásem uvedené v tab. 1 platí pro střídavá napětí, v poznámkách pod tabulkou jsou uvedeny mezní hodnoty pro stejnosměrná napětí.

Jmenovitá napětí soustav jsou stanovena v ČSN EN 60038:2012 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC. Hodnoty jmenovitých napětí soustav a nejvyšších napětí příslušných zařízení používaných v České republice jsou uvedena na závěr tohoto pojednání.

Rozdělení elektrických silových zařízení podle druhu proudu

 • na stejnosměrná (DC) zařízení – zařízení na stejnosměrný proud;

 • na střídavá (AC) zařízení – zařízení na střídavý proud.

POZNÁMKA: Zkratku AC je možno použít k označení střídavých elektrických veličin, jako jsou napětí nebo proud, dále pro označení zařízení pracujících s těmito veličinami (např. AC zařízení, DC systém), nebo veličiny spojené s těmito zařízeními (AC napětí, DC proud apod.). Zkratky AC a DC jsou normalizovány v ČSN EN 61293.

Střídavá elektrická silová zařízení se dělí:

 • podle počtu fází na zařízení jednofázová, trojfázová a vícefázová;
  POZNÁMKA: Podrobnější rozdělení je uvedeno v ČSN 33 2000-1.

 • podle kmitočtu napájecího proudu se elektrická silová zařízení dělí na zařízení:

 • nízkofrekvenční – kmitočet do 60 Hz;

 • středofrekvenční – kmitočet nad 60 Hz do 10 000 Hz včetně;

 • vysokofrekvenční – kmitočet nad 10 000 Hz (do 300 MHz včetně).

Rozdělení elektrických zařízení podle

Nahrávám...
Nahrávám...