dnes je 19.7.2024

Input:

Daň z nemovitých věcí

30.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.4 Daň z nemovitých věcí

Ing. Miloslav Netušil

Úvod

S účinností od 1. 1. 2014 došlo k novelizaci daně z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb.). Současně došlo k přejmenování této daně na daň z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek.
A důležitá poznámka – výnos daně z nemovitých věcí je plně příjmem obce, na jejichž katastrálních územích se nacházejí.

Předmět daně z pozemků

Předmětem daně z pozemků jsou v souladu s § 2 zákona pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

Předmětem daně z pozemků není

Předmětem daně z pozemků ale nejsou:
a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,
b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,
c) pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb,
d) pozemky určené pro obranu České republiky a
e) pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.

Poplatníci daně z pozemků

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví státu (České republiky) je organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu, nebo právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky.
Pokud jde o pozemek zatížený právem stavby, pak je poplatníkem daně z pozemků stavebník.

Poplatník daně z pozemků – nájem a pacht

Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, pokud je
a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b) s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
c) převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Poplatník daně z pozemků – vlastník neznámý

Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Osvobození od daně z pozemků

Zákon o dani z nemovitých věcí se pak v § 4 podrobně zabývá problematikou osvobození od daně z pozemků. V duchu tohoto paragrafu jsou od daně z pozemků osvobozeny některé pozemky. Detailní rozbor této problematiky je ale již nad rámec naší příručky a my se zde spokojíme pouze s jejich výčtem. Jsou to:
a) pozemky ve vlastnictví České republiky,
b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je ve vlastnictví České republiky, nebo přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,
e) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící
1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,
3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
4. knihovně vedené v evidenci knihoven,
5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
7. zařízení sociálních služeb,
8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně
1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4. pro třídění a sběr odpadů,
5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,
6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,
11. pro čistírny odpadních vod,
12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,
i) pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,
j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona
1. upravující vodní tok,
2. přehrady,
3. sloužící ochraně před povodněmi,
4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,
5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo
7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,
o) pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p) části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,
r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,
s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,
t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,
w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.

Termín „pozemek tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou”

Termínem „pozemek tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou” se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo jednotky.

Základ daně u pozemků

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce, vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.
Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.
Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně u pozemků

Sazba daně činí u pozemků:
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %.

Sazba daně u ostatních pozemků

Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u
a) zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč a pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč,
b) stavebních pozemků - 2,00 Kč,
c) ostatních ploch 0,20 Kč,
d) zastavěných ploch a nádvoří - 0,20 Kč.

Stavební pozemek

Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb. Rozhoduje výměra pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Pozemek pak přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti.

Základní sazba daně u stavebních pozemků

Základní sazba daně u stavebních pozemků se násobí koeficientem
a) 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze.
Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu.

Zvýšení koeficientu obecně závaznou vyhláškou

Zákon stanoví, že pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou určit koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a) (viz odstavec výše) zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a) a koeficient 4,5 lze zvýšit jen na koeficient 5,0.

Zpevněná plocha

Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce nebo vlečkou. Je-li tato zpevněná plocha pozemku používána k různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2. zákona.

Předmět daně ze staveb a jednotek

Předmětem daně ze staveb a jednotek je dle ustanovení § 7 zákona stavby na území České republiky zdanitelná stavba, a to budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona, dále inženýrská stavba uvedená v

Nahrávám...
Nahrávám...