dnes je 5.6.2023

Input:

Daň z příjmu fyzických osob

18.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.1.1
Daň z příjmu fyzických osob

Ing. Miloslav Netušil

Úvod

V úvodu je v § 1 zákona č. 586/1992 Sb. stanoveno, že zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob je předmětem první části zákona a zahrnuje § 2 až § 16b zákona.

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou definováni v § 2 zákona. Dle tohoto ustanovení jsou poplatníky daně z příjmů fyzických osob fyzické osoby. Dále je pak můžeme dělit na daňové rezidenty a nerezidenty.

Daňový rezident a nerezident

Daňovým rezidentem je poplatník, který má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Ten pak má tzv. neomezenou daňovou povinnost, tedy daní jak příjmy ze zdrojů na území České republiky, tak i příjmy plynoucí ze zahraničí.
Bydlištěm na území ČR se pak rozumí místo, kde má poplatník stálý byt. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby a takový byt může být poplatníkem pronajat i jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu.
Stálý byt nemusí být vždy pouze trvalé bydliště poplatníka. Pro účely daně z příjmů není rozhodující, zda je poplatník v bytě přihlášen k pobytu či nikoli, ale zda skutečně v bytě bydlí.
Daňovým nerezidentem je pak poplatník, který má tzv. omezenou daňovou povinnost a ta se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (podrobněji pak § 22 zákona). Rozhodujícím kritériem je délka pobytu. Proto se za poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky považují ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou
a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona),
b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona),
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona),
d) příjmy z nájmu (§ 9 zákona) a
e) ostatní příjmy (§ 10 zákona).

Příjem - definice

Zákon v § 3 doplňuje, že příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Nepeněžní příjem

Nepeněžní příjem se pro daňové účely oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku nebo jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu neurčitou, dobu života člověka nebo dobu delší než 5 let.

Co není předmětem daně z příjmů

Předmětem daně nejsou položky uvedené v § 3, odst. 4) zákona, zejména:
- úvěry nebo zápůjčky s výjimkou příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, a dále z příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,
- příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
- příjem plynoucí poplatníkovi s neomezenou daňovou povinností, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi s omezenou daňovou povinností, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair),
- příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele,
- příjem z vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle velikosti spoluvlastnických podílů a
- příjem z výměny pozemků při pozemkových úpravách podle zákona upravujícího pozemkové úpravy, s výjimkou části pozemku, který je stavbou.

Osvobození od daně

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy uvedené v § 4 zákona. Z pohledu zaměření naší příručky vybíráme z velkého počtu těchto položek jen ty nejdůležitější osvobozené příjmy a i zde je nutno zdůraznit, že jejich výčet není vzhledem k rozsahu příručky úplný.

Osvobození § 4 - Příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky

Od daně je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Důležité je, že pojem "bydliště" není totožný s "trvalým bydlištěm", na kterém je poplatník přihlášen. Dále je osvobozen i příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. Důležité pak je, že pro tato osvobození stačí u příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů.
Osvobození se ale nevztahuje na příjmy z prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku. Rovněž se osvobození nedá použít v případě budoucího prodeje těchto nemovitých věcí, uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem. A osvobození se také nevyužije v případě budoucího prodeje těchto nemovitých věcí, uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku.
Pokud nejsou výše nemovitosti osvobozeny od daně dle výše uvedených podmínek, pak jsou osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku.

Osvobození § 4 - příjmy z prodeje hmotných movitých věcí

Osvobozeny jsou příjmy z prodeje hmotných movitých věcí. Osvobození se ale nevztahuje na příjmy z prodeje cenného papíru, motorového vozidla, z prodeje letadla nebo lodě (nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku) a, z prodeje movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,

Osvobození § 4 - přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy a plnění z pojištění majetku

Osvobozena je i přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění. Osvobození ale neplatí pro náhradu za ztrátu příjmu a za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Osvobození § 4 - dávky a služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory atp.

Osvobozen od daně je příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření, a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku ročně, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,

Osvobození § 4 - příjem z penzijního pojištění a připojištění

Osvobozen je příjem z
1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání,
2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
3. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Osvobození § 4 - příjem z převodu podílu v obchodní korporaci

Rovněž je osvobozen příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace, doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace. Osvobození pak podléhá časovému testu 5 let od nabytí nebo od ukončení činnosti (více v zákoně).

Osvobození § 4 - příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce

Osvobozen je příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, jako náhrady za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, vyplacená uživateli této jednotky nebo bytu za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením.
Důležité je, že přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo. Stejně tak se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby a také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.

Osvobození § 4 - odpis dluhu při reorganizaci

Osvobozeny jsou také příjmy plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona o insolvenci.

Osvobození § 4 - příjem plynoucí jako náhrada za služebnost

A osvobozen je i příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě jiných právních předpisů.

Osvobození § 4 - příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření

Příspěvek fyzickým osobám, poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, je také osvobozen od daně.

Osvobození § 4 - příjem z prodeje cenného papíru

Osvobozen je příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond; osvobození se nevztahuje na příjem z úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c zákona; osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu cenného papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let,

Obchodní majetek

Důležitým pojmem je v zákoně "obchodní majetek". Obchodním majetkem se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci.

Osvobození bezúplatných příjmů

Osvobození bezúplatných příjmů je předmětem § 4a zákona. Dle tohoto paragrafu je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem hlavně
a) z nabytí dědictví nebo odkazu,
b) obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
c) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
e) z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva,
f) ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev
g) plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřesahuje částku 500 Kč,
h) z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,
1. je nájemcem této jednotky,
2. je členem této právnické osoby a
3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami,
i) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
j) z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.

Základ daně a daňová ztráta

Základ daně a daňová ztráta jsou předmětem § 5 zákona, kde se stanoví, že základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až § 10 není stanoveno jinak. Dále je stanoveno, co vše je možné zahrnout do základu daně a jaké položky můžeme vzájemně započítat.
U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v § 6 až § 10, je základem daně součet těchto dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.
Pokud podle účetnictví či daňové evidence

Nahrávám...
Nahrávám...