dnes je 17.6.2024

Input:

Dělící konstrukce nenosné

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5
Dělící konstrukce nenosné

7.5.1
Obecné zásady a doporučení pro volbu dělicích nenosných konstrukcí

Úvod

Dělicí stěny nebo-li příčky jsou svislé nenosné konstrukce, oddělující jednotlivé účelově vymezené místnosti uvnitř budovy. Kromě své vlastní hmotnosti a zatížení na ně zavěšených předmětů, nepřenášejí jiné zatížení.

Kromě toho mohou příčky plnit i další funkce, např.:

 • optické rozdělení prostoru, při kterém brání pohledu mimo vymezené prostory, nebo proniku světla do těchto prostor,

 • akustické rozdělení prostoru, jehož hlavním cílem je pronikání zvuku (hluku) do odděleného prostoru,

 • tepelně izolační funkce, kterou příčka brání pronikání tepla odděleného (chráněného) prostoru,

 • mechanické rozdělení, při kterém příčka brání úrazu předpohybujícími se předměty.

Splnění nejen těchto, ale i dalších požadavků předpokládá uskutečnění souboru uživatelských požadavků, které v současné době vyplývají nejen z evropských, ale i českých norem.

Základní zákonné a normové požadavky jsou uvedeny viz 7/1.

FUNKČNÍ POŽADAVKY

Statické a mechanické vlastnosti

 • Statické a mechanické vlastnosti (zatížení vlastní hmotností a zavěšenými břemeny, odolnost proti proražení, vazba na nosnou konstrukci, pevnost zakotvení zárubně, požadavky na spoje, přilnavost povrchových úprav, a jejich tvrdost).

  Požadavky pro zatížení (vodorovné zatížení, zatížení zatěžovacími předměty, zatížení otřesy) stanovuje ČSN 73 0035. Ostatní požadavky jsou uvedeny v ČSN 67 3075, ČSN 73 2035 a ČSN 74 6501.

  Běžné konstrukce příček se v objektech bytové a části občanské výstavby zpravidla neposuzují. Jen tam, kde lze předpokládat náraz předmětů nebo vozidel, nebo u příček s převážně zasklenou plochou se doporučuje posoudit možnost proražení a provést ochranná opatření. V bytových i občanských stavbách je na ně třeba často zavěsit různé předměty. Proto je nutno pamatovat na to, že:

  • příčka musí mít dostatečnou pevnost, která umožní osazení kotevních prvků,

  • zavěšený předmět namáhá příčku mimostředným tlakem, který vyžaduje dostatečnou pevnost v ohybu; kromě toho bodové zatížení vyvolává nebezpečí vytržení a otlačení.

  Nesmíme opomenout, že při zhotovování (zabudování) část konstrukce (dílec) nebo spoj nevykazují ještě předpokládanou pevnost. Může dojít k nepříznivému namáhání konstrukce a případným deformacím, destrukcím. Při skladování je třeba dodržet předpokládanou polohu dílce, podepření s uvážením příp. dynamických součinitelů a zabránit poškození jeho povrchu, okrajů, závěsů. Pokud se uvažuje montáž příček před montáží obvodového pláště, je třeba uvažovat zatížení větrem.

  Důležitá je vazba na nosnou konstrukci, ta příčku nejen podpírá a zajišťuje její stabilitu, ale také na ni zpětně působí. Jedná se tedy o vzájemné vztahy, dané charakterem a rozměry obou konstrukčních částí, které je třeba při návrhu respektovat a sladit, a to včetně konstrukčních prvků, které jsou součástí stěny (otvorové výplně, instalace). Přitom se jedná vesměs o protichůdné požadavky – zajistit pevné připojení (případně posuvné nebo přestavitelné) bez tepelných a akustických mostů, které současně umožňuje dilataci konstrukce. Nezbývá než prostudovat u použitého druhu konstrukce vyzkoušené detaily a vybrat ten, který vyhoví z komplexního pohledu

Tepelně technické vlastnosti

 • Tepelně technické vlastnosti představují tepelný odpor, tepelnou setrvačnost a jímavost.

  Závazná ustanovení neopomenutelných účastníků z hlediska funkčních požadavků obsahuje ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část2: Funkční požadavky a ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

  Prvky současných konstrukčních systémů tepelně izolační požadavky u příček, oddělujících vytápěné prostory od nevytápěných, vesměs respektují. Problémy jsou většinou s klasickými zděnými příčkami, které musíme dodatečně zateplovat. Samostatnou otázkou je vytváření tepelné pohody, která se odvíjí i od tepelné jímavosti a tepelné setrvačnosti hmoty příčky a jejího vztahu ke konstrukci okolních funkčních částí (obvodový plášť, stropy).

Akustické vlastnosti

 • Akustické vlastnosti

  Jedním z nejčastějších a nejdůležitějších úkolů příčky je bránit pronikání hluku do odděleného (chráněného) prostoru. Pro splnění tohoto úkolu je třeba, aby příčka byla těsná, beze spár nebo trhlin, kterými by zvuk pronikal; navíc její hmotnost musí bránit rozkmitání. Pokud tomu tak není, je třeba použít příčky o více vrstvách. Při výběru příčky je nutno uvážit, že jednoduchá příčka se vyznačuje tím, že při dopadu zvuku na stěnu se současně rozkmitají všechny součásti stěny; při dopadu zvukové energie se tedy zvuk přenáší především kmitáním stěny a vliv ostatních složek šíření je zanedbatelný; dvojitá příčka, která je sestavená ze dvou samostatných dílčích stěn oddělených dutinou se zvukovou izolací, je účinnější, čím je dutina širší. Účinnost příčky však značně ovlivňuje způsob připojení k obvodové konstrukci. Kombinovaná příčka je sestavená z tuhé (základní) stěny a přídavné části, tzv. předstěny sestávající z hmoty pohlcující zvuk. Z hlediska neprůzvučnosti je tato sestava výhodná, protože přenos zvuku kmitáním je zde ještě menší, a to při nižší hmotnosti a tloušťce než u ostatních příček. Závazné požadavky na zvukově izolační vlastnosti příček stanoví ČSN ISO 717(73 05 31) Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.

Hygienické vlastnosti

 • Hygienické vlastnosti

  1. vývin pachů a škodlivin

   Hmoty obsažené v příčkách nesmějí uvolňovat plyny, pachy nebo látky, které mohou fyziologicky působit na uživatele prostorů vymezených příčkami. Základní požadavky stanoví stavební zákon s prováděcími předpisy.

   Hlavní podíl na znečišťování prostředí má formaldehyd, zpracovávaný polykondenzací s močovinou, fenolem a melaminem na širokou škálu rezolů, které se používají jako pojiva. Konečným výrobkem jsou dřevotřískové a dřevovláknité desky, umakart, bakelit apod. Pryskyřice na bázi formaldehydu se používají též jako lepidla, pojiva, pro výrobu barev, laků a tepelně izolačních hmot. Formaldehydy jsou nejvíce ohroženy osoby při provádění. U některých aplikací se únik formaldehydu s časem snižuje, u některých nikoliv.

   S materiály na bázi azbestu bychom se již neměli na stavbě setkat. Produkty, obsahující slabě vázaný azbest (stříkaný azbest jako omítkovina pro PO, azbestové lepenky, rohože, šňůry, tkanina apod.), nesmí být vyráběny ani zabudovávány.

   Dost nejasná je situace u plastů. Výrobci většinou zdůrazňují pouze jejich kladné vlastnosti. Buďme si vědomi toho, že o hygienických vlastnostech plastu nerozhoduje pouze výchozí látka, ale ovlivňuje je i proces zpracování a prostředky při něm použité (katalyzátory, změkčovadla, stabilizátory). V certifikátu výrobce bychom měli nalézt odpověď na otázku jaké nezreagované podíly vstupních látek materiál obsahuje a v jaké míře se v něm nacházejí škodlivé zbytky prostředků zpracování.

  2. absorpce pachů

   Povrchy příček nemají absorbovat pachy, které vznikají jako produkty provozních činností (např. WC, kuchyně, šatny). Pokud povrchy pachy absorbují, musí být umožněno vyprchání pachů tak, aby nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin nepřesáhly hodnoty stanovené Hygienickými předpisy.

  3. odolnost biologickým vlivům

   Vnitřní stěna musí odolávat biologické činnosti mikroorganismů a hmyzu. Materiály příček musí být odolné proti napadení a šíření plísní nebo mikroorganismů.

  4. ochrana zdraví při montáži

   Při provádění příček je nutno dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce. Jsou dány zejména ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., který zapracovává příslušné předpisy Evropských společností a upravuje v návaznosti na zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce) další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  5. radioaktivita

   Příčka nesmí být zdrojem záření nebo škodlivin (např. radon), které by unikaly do ovzduší. Tato otázka se týká především příček, při jejichž výrobě bylo použito sekundárních surovin (např. popílek, škvára); méně častěji se týká příček, u nichž bylo použito kamene (Jáchymov).

Požární odolnost

 • Požární odolnost

  Požární odolnost příček, pokud plní funkci požární stěny, stanovuje závazně ČSN 73 0802. Je určena dobou v minutách od počátku zkoušky až do okamžiku, ve kterém příčka přestává plnit některou z funkcí: ztráta únosnosti a stability, překročení mezních teplot na neohřívaném povrchu, ztráta celistvosti. Požadovaná požární odolnost je dána její funkcí a polohou. Pokud příčka neplní požadavky požární odolnosti uvedené v ČSN 73 0802, je nutno provést opatření vedoucí ke zvýšení požární odolnosti nebo navrhnout příčku z odolnějších materiálů. Požární odolnost příček uvnitř požárního úseku se nestanoví. Jen se doporučuje stupeň hořlavosti, počínaje stupněm hořlavosti C2. Hořlavost

Nahrávám...
Nahrávám...