dnes je 29.11.2022

Input:

Dokumentace skutečného provedení stavby

29.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon ve svém ust. § 125 odst. 1 upravuje povinnost každého vlastníka jakékoliv stavby uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení.

Tato povinnost se vztahuje na každého vlastníka, nejen tedy na prvotního, ale také toho, kdo např. nemovitost zdědil, či nabyl úplatným převodem. Proto je v těchto situacích velmi důležité, aby každý, kdo nemovitost nabývá, trval na předání patřičné dokumentace.

V praxi však nastává problém nedochované dokumentace zejména u starších staveb, které se neevidují v katastru nemovitostí (typu kůlny, seníky, zídky, stříšky apod.), u kterých je mnohdy obtížné zjistit už jenom to, zda v době, kdy byla stavba realizována, pro ni zákon vyžadoval vydání povolení stavebního úřadu. Především na tyto případy pak pamatuje ust. § 125 odst. 1 stavebního zákona, které v případech, kdy se dokumentace stavby nedochovala, přikazuje vlastníkovi stavby pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební zákon v citovaném ustanovení rozeznává prakticky dva druhy dokumentace skutečného provedení stavby, a to dokumentaci úplnou a dokumentaci zjednodušenou, tzv. pasport. Náležitosti obou těchto dokumentací stanoví prováděcí právní předpis - příloha č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě, že stavební úřad dle ust. § 125 stavebního zákona nařizuje vlastníkovi stavby pořídit dokumentaci jejího skutečného provedení, je na jeho uvážení, zda bude zjednodušená dokumentace dostačující, nebo zda nařídí zpracovat dokumentaci úplnou. Z povahy věci však bude méně obvyklé nedochování dokumentace větších staveb, proto bude ve většině případů stavební úřad nařizovat spíše pořízení pasportů.

V souvislosti s možností pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, jejíž dokumentace se nedochovala, je nutno si především uvědomit, že se nejedná o postup, který by směřoval k „legalizaci černých staveb“. Ustavení totiž dopadá na takové stavby, které byly v minulosti povoleny, tzn., že existují důkazy tomu minimálně nasvědčující, a u kterých se dokumentace pouze nedochovala. Samozřejmě o čím starší stavbu se bude jednat, tím bude složitější prokázat, že se jedná o stavbu v minulosti povolenou. Ministerstvo pro místní rozvoj i Veřejný ochránce práv však v této věci zastávají názor vycházející z předpokladu, že pořízení pasportu stavby je pouze určitým nastolením jistoty ohledně trvajícího právního vztahu, a proto by k němu mělo dojít v případech, kdy nejsou zřejmé důkazy, že jde o černou stavbu, tzn., že lze na základě dostupných důkazů dovozovat, že se jedná o stavbu povolenou.

Velmi často vlastník stavby neví o tom, že se k jeho stavbě nedochovala dokumentace, a dozví se to až po určitých úkonech stavebního úřadu. Povinnost vlastníka pořídit dokumentaci skutečného provedení

Nahrávám...
Nahrávám...