dnes je 1.3.2024

Input:

Dopravní stavby

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2
Dopravní stavby

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Ochranné pásmo pro pozemní komunikace

Ochranné pásmo pro pozemní komunikace (dálnice, silnice, místní komunikace) vymezuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenostech:

  • 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace nebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu "odpočívadla“, tvořící hranici pásma hranice silničního pozemku (pro případ povolování, zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, je hranice ochranného pásma posunuta ze 100 m na 250 m ),

  • 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy,

  • 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

Zřizování a provozování reklamních zařízení

V silničním ochranném pásmu lze povolit zřizování a provozování reklamních zařízení za podmínky, že reklamní zařízení nemohou být zaměněna s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními nebo nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

V silničních ochranných pásmech lze provádět stavby nebo terénní úpravy jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v něm uvedených. Povolení není vyžadováno pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy o poloměru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací se nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. To neplatí pro lesní porosty s keřovým parkem, které zajišťují stabilitu okraje lesa. Strany rozhledových trojúhelníků se stanovují 100 m u silnice označené jako hlavní a 55 m u silnice označené jako vedlejší. Za křižovatku není považováno úrovňové napojení polní nebo lesní cesty, neveřejné účelové komunikace, zastávky linkové osobní dopravy, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště, odpočívadla, sousední nemovitosti na silnici nebo místní komunikaci.

DRÁHY

Ochranné pásmo drah

Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových vymezuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v

Nahrávám...
Nahrávám...