dnes je 29.5.2023

Input:

Doručování v řízeních vedených stavebním úřadem

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Doručování v řízeních vedených stavebním úřadem

Mgr. Martina Pavelková

Stavební zákon předpokládá ve vedených správních řízeních subsidiární použití správního řádu, který je obecným právním předpisem upravujícím správní procesy. Totéž se týká i doručování, které může mít podle druhu řízení i konkrétních okolností různé formy, a může tak být pro leckterého účastníka nepřehledným.

Základním pravidlem je, že účastníkům řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád jsou úkony správního orgánu vždy doručovány jednotlivě. Ve většině případů se doručují veškeré písemnosti jednotlivě i všem ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřady většinou doručují písemnosti ve správních řízeních jimi vedených do vlastních rukou, přestože správní řád stanoví tuto formu doručení pouze pro předvolání, oznámení rozhodnutí, a pro písemnosti, u nichž hrozí, že by mohly být vydány jinému účastníkovi řízení. Mimoto může doručení do vlastních rukou stanovit zvláštní zákon a může jej určit také oprávněná úřední osoba. Proto doručování do vlastních rukou, i když to v určitém případě stavební zákon nebo správní řád přímo nestanoví, nemůže být ze strany správního orgánu procesním pochybením.

Právnickým osobám správní orgán doručuje zásadně do datové schránky, stejně tak i advokátům, exekutorům, insolvenčním správcům a jiným obdobným subjektům, kteří mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Přednostně správní orgán doručuje do datové schránky i fyzickým osobám, které si ji zřídily dobrovolně. V těchto případech, kdy lze písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě, si nemůže účastník zvolit jinou adresu pro doručování, neboť to je alternativou pouze vůči fyzickému doručování.

Pokud správní orgán nedoručuje písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě, může písemnost doručit sám, prostřednictvím obecního úřadu nebo příslušného policejního orgánu, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (nejčastěji využívaný způsob doručení). Na náležitosti doručení (poučení, výzva atd.) a jeho formu (doporučeně, do vlastních rukou) nemá volba doručujícího subjektu vliv.

V případě, že není adresát doručované zásilky zastižen, je zásilka uložena, většinou na poště, a to po dobu deseti dnů. Pokud si adresát zásilku nevyzvedne, nastane fikce doručení, tzn., že písemnost se desátým dnem po jejím uložení považuje za doručenou, se všemi právními důsledky s tím spojenými (např. počátek běhu lhůty pro podání odvolání). Ačkoliv s opačným postupem správní řád nespojuje žádný důsledek, ukládá správnímu orgánu po uplynutí této lhůty povinnost vhodit adresátovi zásilku do schránky tak, ať má v každém případě možnost se s ní seznámit. Poměrně běžně se stává i to, že správní orgán má své úkony doručit osobě neznámého pobytu,

Nahrávám...
Nahrávám...