dnes je 19.6.2024

Input:

Opomenutí účastníci řízení

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.77
Opomenutí účastníci řízení

Mgr. Martina Pavelková

Ve správních řízeních vedených stavebními úřady se setkáváme poměrně často se situací, kdy došlo k opomenutí některých účastníků řízení. Důvodem může být např. to, že úprava okruhu účastníků řízení je v řízeních vedených podle stavebního zákona odlišná oproti obecné úpravě obsažené ve správním řádu, nebo skutečnost, že mnoho řízení vedených stavebním úřadem je řízeními s velkým počtem účastníků.

V závislosti na tom, kdy se opomenutý účastník "do řízení přihlásí", může nastat několik možných modelů řešení těchto situací. Pokud se osoba cítí být účastníkem probíhajícího řízení, aniž by byla stavebním úřadem takto kvalifikována, bude za účastníka považována od chvíle, kdy se za něj prohlásí, pokud stavební úřad nerozhodne usnesením o opaku. Stavební úřad má totiž dle ust. § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu povinnost vydat usnesení o tom, že osoba, která se do řízení přihlásí, je či není jeho účastníkem. Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání. V uvedeném ustanovení je dále uvedeno, že pokud nadřízený orgán zruší negativní usnesení, a účastník řízení však v mezidobí zmeškal úkon (např. podání námitek), může tento úkon učinit do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí nadřízeného orgánu doručeno. Problém však může nastat v případě, kdy prvoinstanční orgán vydá usnesení o tom, že určitá osoba není účastníkem řízení, dotyčný podá odvolání, a předtím, než stačí nadřízený správní orgán o odvolání rozhodnout, vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci. Odvolání proti usnesení totiž nemá odkladný účinek na jeho vykonatelnost. V takových případech, jestliže nadřízený orgán zjistí, že usnesení o účastenství bylo vydáno v rozporu se zákonem, jej může sice zrušit, ale věc již nemůže vrátit stavebnímu úřadu k novému rozhodování, protože řízení bylo de facto ukončeno. Tento účastník proto musí z pozice opomenutého účastníka podat odvolání, se kterým bude nadřízeným správním orgánem v těchto intencích také zacházeno. Pokud podá odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu jakýkoliv jiný účastník řízení, a nadřízený správní orgán při rozhodování zjistí, že byl některý z dalších účastníků opomenut, tak napadené rozhodnutí pro tento důvod zruší, a vrátí věc k novému projednání, a to i přesto, že opomenutý účastník se do řízení nepřihlásil a ani odvolání, o kterém bylo rozhodováno, nepodal.

Další variantou, která může v souvislosti s opomenutými účastníky nastat, je situace, kdy je stavebním úřadem vydáno rozhodnutí ve věci, toto rozhodnutí je opatřeno doložkou právní moci, a teprve poté proti němu opomenutý účastník podá odvolání. Problematiku odvolání opomenutých účastníků řízení řeší ust. § 84 správního řádu. Oproti původní právní úpravě toto ustanovení zavádí pro podání odvolání opomenutými účastníky subjektivní a objektivní lhůtu. Opomenutý účastník může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o vydání rozhodnutí, a o řešení otázky, jež byla jeho předmětem. Aby subjektivní lhůta 30 dnů začala běžet, musí být obě podmínky, tzn. že se účastník dozví o rozhodnutí i způsobu, jakým správní orgán v dané věci rozhodl, splněny současně. Nejpozději však může opomenutý účastník podat odvolání v objektivní lhůtě do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z původního, stavebním úřadem vymezeného, okruhu účastníků řízení. V případě, že by se účastník fakticky dozvěděl o vydaném rozhodnutí až po uplynutí této lhůty, zákon podání odvolání již nepřipouští, a na rozhodnutí se hledí jako na pravomocné. Uvedené lhůty se však nevztahují na účastníky řízení uvedené v ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým tedy začíná odvolací lhůta běžet až řádným oznámením rozhodnutí, které může proběhnout prakticky kdykoliv. Uplynutí subjektivní lhůty stavební úřad zkoumá

Nahrávám...
Nahrávám...