dnes je 24.4.2024

Input:

Dotčené orgány a informační systémy

18.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1201
Dotčené orgány a informační systémy

Mgr. Martina Pavelková

Cíl lekce

Dotčené orgány hájící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů mají v procesech a postupech dle stavebního zákona poměrně zásadní postavení, které se projevuje napříč právní úpravou. Stávající i nový stavební zákon obsahují obecná ustanovení upravující dotčené orgány a jimi vydávané akty. Cílem první části této lekce je právní úpravu činnosti dotčených orgánů v postupech dle stavebního zákona účastníkovi kurzu představit tak, aby měl přehled o postavení dotčených orgánů v jednotlivých postupech a řízeních, o formě jejich výstupů a o možnostech jejich přezkumu. V další části bude pozornost věnována digitalizaci státní stavební správy a novým informačním systémům, které nový stavební zákon zavádí.

1. Dotčené orgány

Dotčené orgány za účelem realizace ochrany jednotlivých veřejných zájmů vymezených ve zvláštních zákonech vstupují takřka do všech procesů, které upravuje stávající a v omezené podobě i nový stavební zákon. Vydávají akty, jež jsou podklady v jednotlivých procesech, v řízeních mohou uplatňovat vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska a účastní se jednotlivých fází různých postupů, ať už v rámci územního plánování nebo povolování staveb (kromě klasických povolovacích řízení také kolaudace, povolování výjimek, nařizovacích režimů atd.). Dle nového stavebního zákona přechází působnost dotčených orgánů částečně na stavební úřady, ochrana příslušných veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů jako taková však dle důvodové zprávy i mediálních vyjádření ministerstva v těchto případech nemá být omezena.

1.1. Úprava podle zákona č. 183/2006 Sb.

Obecný právní rámec činnosti dotčených orgánů ve stávající právní úpravě stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Speciální právní úprava je obsažena, jak je uvedeno již výše, ve stavebním zákoně, zejména v § 4 zákona č. 183/2006 Sb. Výstupy jednotlivých dotčených orgánů a zejména také samotné jejich dotčení (tzn. otázka, zda v určitém konkrétním řízení má dotčený orgán vydávat vyjádření nebo závazné stanovisko) upravují konkrétní zvláštní právní předpisy, které rovněž vymezují veřejný zájem, k jehož ochraně jsou dotčené orgány povolány. Tento koncept má za následek velké množství, a tudíž i nepřehlednost dotčených orgánů a nejednotnost a neprovázanost forem jejich výstupů.

Seznam právních předpisů zakládajících v řízeních dle stavebního zákona působnost dotčeným orgánům oficiálně jako pomůcka nebyl zveřejněn, nicméně vyplývá např. z podkladů Ministerstva pro místní rozvoj ČR zpracovaných a publikovaných v rámci projednávání nového stavebního zákona, resp. jeho věcného záměru. Jedná se o následující právní předpisy:

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;

 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon);

 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě;

 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích;

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách;

 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě;

 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon);

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

 • zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon;

 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví;

 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči;

 • zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy;

 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky;

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;

 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií;

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon;

 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;

 • zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon;

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách;

 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví;

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;

 • zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích;

 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci;

 • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech;

 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;

 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce;

 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky;

 • zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem;

 • zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky;

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;

 • zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu;

 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů;

 • zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů;

 • zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů;

 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.1

Obdobný katalog právních předpisů vymezujících působnost a formu činnosti dotčených orgánů je možné sestavit také v oblasti územního plánování. V případě, že si žadatel o vydání územního rozhodnutí není jist okruhem dotčených orgánů, které by se měly k záměru vyjádřit, může požádat stavební úřad o vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí dle § 21 stavebního zákona, jejímž předmětem může být také informace o seznamu dotčených orgánů pro účely vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

1.1.1. Obecná úprava správního řádu

Ve správním řádu jsou dotčené orgány upraveny v hlavě II, v § 136 zákona č. 500/2004 Sb. Podle způsobu jejich určení zákon rozlišuje dva druhy dotčených orgánů:

 • ty, o kterých to výslovně stanoví příslušný právní předpis;

 • ty, které vydávají závazné stanovisko nebo vyjádření, jež má být podkladem rozhodnutí.

Dotčené orgány jsou povinny poskytovat orgánu vedoucímu příslušné řízení veškeré relevantní informace a postupovat s ním v součinnosti. Oproti tomu stojí právo dotčených orgánů nahlížet do spisu a právo obdržet kopii materiálů tvořících součást spisu, jsou-li pro výkon jejich působnosti podstatné. K

Nahrávám...
Nahrávám...