dnes je 25.6.2022

Input:

Druhy územních rozhodnutí

14.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní rozhodnutí je veřejnoprávní akt, jímž jeho adresát získává oprávnění umístit stavbu, zařízení, provést jejich změnu, měnit vliv jejich užívání na území a měnit využití území. Kromě obecné úpravy územního rozhodnutí a procesu vedoucího k jeho získání, stavební zákon vymezuje několik konkrétních typů územních rozhodnutí podle druhu záměru, který je jimi umisťován.

Jedná se o rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu.

Rozhodnutí o umístění stavby je základním a nejčastěji vydávaným územním rozhodnutím. Je upraveno v ust. § 79 stavebního zákona, který konkrétně jmenuje stavby, které tomuto režimu nepodléhají. U všech ostatních stavebních záměrů musí vždy územní rozhodnutí, event. územní souhlas, stavebnímu povolení či jejich realizaci předcházet. Pokud se stavební záměr nachází v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, případně samotná stavba je kulturní památkou, územní rozhodnutí musí být vydáno vždy, tzn. i pokud je stavba uvedena ve výčtu těch, které pro svou realizaci územní rozhodnutí nevyžadují. Totéž se týká i záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí. Z režimu umísťování jsou dále vyňaty také stavební úpravy a udržovací práce, protože jimi nedochází ke změnám těch aspektů, které jsou v územním řízení posuzovány. Pokud má stavebník v úmyslu provést stavbu, která územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžaduje, musí vzít v potaz podzemní technickou infrastrukturu a její ochranné pásmu, do nichž realizací stavby nesmí zasáhnout. Informace o trase jejího vedení získá na příslušném stavebním úřadě. Příslušným pro vydání územního rozhodnutí je nejčastěji stavební úřad, ve specifických případech jím je obvodní báňský úřad. Předmětem územního rozhodnutí je příslušný pozemek, který se vydáním územního rozhodnutí stává stavebním, což je po dobu platnosti tohoto rozhodnutí tzv. limitem v území. Kromě územního rozhodnutí může stavební pozemek vymezit také regulační plán.

Dalším typem územního rozhodnutí je rozhodnutí o změně využití území, kterým není umísťována žádná stavba a není jím ani vymezován stavební pozemek, ale které stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Vydává se tedy pro záměry nestavebního charakteru, které nějakým způsobem zasáhnou do území a ovlivní poměry v něm. Rozhodnutí o změně využití je upraveno v ust. § 80 stavebního zákona. Na rozdíl od úpravy rozhodnutí o umístění stavby je v ust. § 80 obsažen kromě seznamu záměrů, které nevyžadují územní souhlas ani územní rozhodnutí, také pozitivní výčet záměrů, tzn. že jsou taxativně vymezeny záměry, které vydání tohoto územního rozhodnutí vyžadují. Záměry neuvedené ani v jednom výčtu vyžadují územní souhlas. Územní rozhodnutí vyžadují terénní úpravy nad 1000 m2, stanovení dobývacího prostoru, u čehož je podle horního zákona příslušným obvodní báňský úřad, plochy nestavebního charakteru (např. skladovací plochy, výstavní plochy, plochy určené k prodeji), změny druhu pozemku nad 1000 m2 (např. z orné půdy na trvalý travní porost – dle katastrálního zákona) a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...