Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Důležité informace z aktuálního dění ve stavebnictví

19.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Důležité informace z aktuálního dění ve stavebnictví

Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Úvodem autor připomíná, že předložené informace mapují významné skutečnosti v širokém záběru v předmětném oboru a to v evropských orgánech, v organizacích státních, profesních i zájmových.

Pozornost je upřena nejenom na dění a na reakce týkající se legislativy a věcné informace, ale i na přístupy a reakce technické veřejnosti v časovém sledu od listopadu 2015 do dubna 2016.

1. Normy

Rada pro technickou normalizaci (RTN) na svém 69. zasedání v závěru roku 2015 informovala, že pokračují úkoly řešené v předchozích obdobích, tj. koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO, vedení pracovní skupiny technické komise mezinárodní normalizační organizace ISO/TC 156 Korose kovů a slitin, vedení pracovní skupiny technické komise mezinárodní organizační organizace ISO/PC 252 Čerpací stanice pro vozidla na zemní plyn, je pokračováno v tvorbě pracovních podkladů v souvislosti s činností v technické komisi CEN/TC 250 a v databázích JRC při zjednodušování a rozvoji Eurokódů, zajišťování činnosti organizátora (vedení) pracovní skupiny CEN/TC 52/WG 12 a v aktualizování Informačního portálu ÚNMZ – Předpisy a normy včetně databáze harmonizovaných norem.

V roce 2015 byly realizovány úkoly, které mají přímou i nepřímou vazbu na EN:

 • Aktualizace příruček týkajících se předpisů a norem zpracovaných v roce 2012 až 2014 a zpracování dalších tří příruček

 • Soubor aktivit k podpoře naplňování vybraných opatření ve Sdělení Komise Strategická vize pro evropské normy zejména ve vztahu k národním zúčastněným společenským subjektům převážně se zaměřením na spotřebitele

 • STRATEGICKÉ VIZE PRO EVROPSKÉ NORMY – soubor návrhů

 • Zpracování, vydání a distribuce příručky „Rádce pro stavebníky a uživatele spotřebičů na pevná paliva v bytových a rodinných domech”

 • Rádce pro soukromé stavebníky, majitele bytových a rodinných domů a sdružení vlastníků bytových jednotek „Výměna oken a vnějších dveří”.

Na zasedání byla přednesena informace k plánu technické normalizace na rok 2016. Změnil se systém financování technické normalizace, který musí respektovat pravidla financování státního úřadu a jako takový musí respektovat pravidla hospodaření se státním majetkem. Zrušila se kategorie tzv. předcházejících úkolů. Všechny úkoly plánu technické normalizace, naplánované v daném roce budou hrazeny z prostředků přidělených na daný rok i když jednotlivé etapy úkolů, tedy i fakturace, přesahují do následujícího období.

Se změnou financování PTN (plán technické normalizace) souvisí i změny v číslování doplňků, které jsou předkládány Radě TN ke schválení. Nově bude každému kalendářnímu měsíci v roce odpovídat jeden doplněk. Protože ke změně došlo v průběhu roku 2015, tvoří mimořádně PTN na rok 2015 sestavy 13 doplňků. V roce 2016 to bude pouze 12 doplňků (odpadá sestava předcházejících úkolů). Rada pro technickou normalizaci nedoporučila pro rok 2016 snižovat výši finančních prostředků určených na tvorbu technických norem v roce 2015.

V roce 2016 budou řešeny úkoly zabezpečující převzetí evropských norem, mezinárodních norem, tvorbu původních ČSN a úkoly řešené externími subjekty – celkem 148 úkolů.

Na svých zasedáních upozornila RTN na problémy financování s řešením úkolů, spadajících do několika let. Bude platit základní plán spolu s měsíčními doplňky podle nové sestavy.

Pokud se týká přechodů platnosti mezi normami harmonizovanými a určenými při rušení jejich platnosti platí zásada, že předchozí verze je platná do doby jejího nahrazení.

Pokud jde o poskytování norem ÚNMZ upozornil na novou úpravu cenové vyhlášky za účelem zvýšení příjmů, které by mělo být kompenzováno novými službami pro zákazníky (zvýšený počet stran, nabídka pro členy profesních komor s ročním přístupem a pod.- tedy forma balíčků).

Pokud jde o problematiku neomezeného tisku, tak ten bude zcela zrušen.

V technické veřejnosti vyvolala při návrhu změny zák. č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky navrhovaná úprava stavebního zákona č.183/2006 a s ohledem na rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11A3/2014/82 s platností od 7.září 2015 a jeho potvrzení Nejvyšším správním soudem kauza volného přístupu k některým normám velkou diskusi.

Poslanecká sněmovna na doporučení jejího hospodářského výboru ze dne 11.11.2015 schválila změnu stavebního zákona a zrušila č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon)v § 196 zák. odst.2 (volný přístup k normám) včetně označení. Záležitost byla způsobena záměnou výkladu zák.č.106 Sb. o svobodném přístupu k informacím a bude – se souhlasem Nejvyššího správního soudu – napravena ve vnitřní legislativě ČR. Úprava se netýká čtyř napadených norem, které byly ze zákazu vyjmuty.

Prodej norem bude prováděn stejným způsobem jako dosud a ještě navíc v 10 nových kamenných prodejnách a to od 1.2.2016 tak, aby byly pokryty všechny kraje.

Prohlížení norem zůstává stále bezplatné.

Z hlediska objektivity je však třeba informovat, že nesouhlasná stanoviska s postupem ve věci volného přístupu k normám i za cenu vyloučení ČR z evropských organizací CEN, CENELEC (při setrvání České republiky na původním stanovisku i přes to, že normy ve stavebnictví nejsou nikde v EU poskytovány bezplatně) vyslovily ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a SIA (Sdružení inženýrů a architektů).

2. Metrologie

2.1. Rada pro metrologii (RM)

Na svém zasedání dne 1.12.2015 informovala, že na rok 2016 si stanovila následující hlavní úkoly:

 • Oblast legislativa – návrh zákona o metrologii do konce června 2018

 • Oblast rozvoje národního metrologického systému jako nová koncepce pro léta 2017 až 2021

 • Stejně jako v letech předešlých se věnovat plánu standardizace

 • Udržovat mezinárodní spolupráci

 • Věnovat se autorizaci metrologických středisek

 • Prohlubovat kontrolní činnost

 • Zdokonalovat proces schvalování včetně jeho agendy

V současné době se pracuje na paragrafovaném znění zákona o metrologii s termínem schvalovacího řízení do konce prosince 2017 a připravuje se rozvoj koncepce na léta 2017 až 2021.

2.2. Činnost Českého metrologického institutu (ČMI) je zabezpečována ve spolupráci s MPO ČR na cca 7 let (nové budovy včetně vybavení). Institut intenzivně spolupracuje s průmyslovou metrologií včetně zahraničí, využívá akreditace (ČIA) kalibračních laboratoří (v ČR je jejich počet největší v Evropě tj. 95).

Úzce spolupracuje s ČOI a se Sdružením českých spotřebitelů. V rámci své hospodářské činnosti provádí přezkušování veškerých měřidel v ČR (zejména stanovených), věnuje se výzkumu a vývoji (např. nové taxametry, nové radary, alkoholoměry, kde funguje jako znalecký ústav), vyvíjí rozsáhlou činnost v oblasti chemie apod. V oblasti metodické a předpisové provádí aktualizace metrologických ceníků a z nich plynoucích úprav.

Institut velmi aktivně podporuje mezinárodní laboratorní testy a v rámci EA (Evropská akreditace) provádí porovnávání, čemuž věnuje velkou pozornost a zájem. Systémově je prováděno školení o

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: