dnes je 29.9.2022

Input:

Evidence a publikace rozhodnutí o zrušení územně plánovací dokumentace nebo její části

20.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.34
Evidence a publikace rozhodnutí o zrušení územně plánovací dokumentace nebo její části

Mgr. Martina Pavelková

Územně plánovací dokumentace je vydávána formou opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a příslušných ustanovení stavebního zákona. Stavební zákon je vůči správnímu řádu speciálním právním předpisem, tzn. že správní řád se použije pouze v těch otázkách, které stavební zákon neupravuje. Přezkum územně plánovací dokumentace coby opatření obecné povahy upravuje správní řád v ust. § 174. Stavební zákon tuto otázku upravuje pouze vyloučením možnosti územně plánovací dokumentaci v přezkumu měnit. Soudní judikatura v posledních letech dovodila, že akt, jež je vydáván v rámci přezkumu opatření obecné povahy, není rozhodnutím vydaným v přezkumném řízení dle ust. § 94 a násl. správního řádu, ale opět opatřením obecné povahy. Příslušným k vedení přezkumného řízení o územních a regulačních plánech je podle obecných ust. § 178 správního řádu krajský úřad a o zásadách územního rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj. Soudní přezkum územně plánovací dokumentace, tedy opatření obecné povahy, probíhá v režimu soudního řádu správního (ust. § 101a a násl. soudního řádu správního).

Evidenci územně plánovací dokumentace upravují ust. § 162 a násl. stavebního zákona. Z těchto ustanovení je zřejmé, že předmětem evidence jsou data o územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování. Návrhy na vložení dat do této evidence podává krajský úřad nebo úřad územního plánování vždy v rámci územně plánovací činnosti za svůj správní obvod. Územně plánovací dokumentaci musí příslušný správní orgán (krajský úřad u zásad územního rozvoje a pořizovatel u územního a regulačního plánu) vždy zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato pravidla se uplatní zejména z toho důvodu, že územně plánovací dokumentace je závazná pro rozhodování v území a její působnost se dotýká neurčitého počtu adresátů, tzn. má v tomto ohledu normativní povahu.

Stavební zákon ani správní řád však již nepamatují na evidenci ani zveřejňování rozhodnutí o zrušení územně plánovací dokumentace nebo části územně plánovací dokumentace, ať už v rámci správního či soudního přezkumu. Přestože soudy vůči výsledku správního přezkumu dovozují formu opatření obecné povahy, lze si stěží představit, že by tento úkon bylo formálně nahlíženo jako na územně plánovací dokumentaci samotnou. Jedná se totiž pouze o zrušující akt, který je projevem výkonu správního dozoru v přenesené působnosti, a který nemá a z povahy věci ani nemůže mít základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace, tedy výkresovou a grafickou část apod. Autorka tohoto článku má za to, že na evidenci a příp.

Nahrávám...
Nahrávám...