dnes je 22.2.2019
Input:

Hromadné garáže - konstrukční řešení

11.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.3 Hromadné garáže – konstrukční řešení

Ing. Bohumír Číhal

Obecné požadavky předpisů na hromadné garáže uvádíme v předchozích kapitolách. Zde se zaměříme především na jejich konstrukční provedení, které se navrhuje podle

 • typu provozu

  • pohyb vozidel vlastní silou (samoobslužné nebo s obsluhou);

  • mechanická doprava vozidel (automatické parkovací systémy);

 • stavebního řešení

  • jednopodlažní;

  • vícepodlažní;

 • vztahu k terénu

  • nadzemní;

  • podzemní;

  • kombinované.

Výkonnost garáží

Výkonnost garáží je limitována odbavováním vozidel, tj. provozní kapacitou vjezdu/výjezdu. Podle ručního nebo automatizovaného způsobu odbavování je maximální průjezd vozidel 200 až 400 za hodinu. Provoz se navrhuje na denní (týdenní) provozní špičku. Na každých 1 000 vozidel v garáži musí být alespoň jedna jednopruhová rampa pro každý směr jízdy.

Garážové parkovací stání

Rozměry

Současně platná norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže: 2011 uvádí rozměry garážových stání pro skupinu vozidel 1. Pro skupiny vozidel 2 a 3 lze postupovat obdobně jako pro skupinu 1 s tím, že použijeme předpokládané skutečné rozměry vozidel a normové odstupy a vlečné křivky. U garáže určené pro skupinu vozidel 1a je možné i v části navrhnout parkování provozidla skupiny1b.

Prostorové uspořádání je odvozeno z normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel: 2011, která uvádí rozměry parkovacích stání a šířky komunikací znázorněné na následujícím obrázku.

Legenda k obrázku:

a – základní šířka parkovacího stání

b – základní délka parkovacího stání

b 2 – délka krajního parkovacího stání, před/za parkovacím stáním je pevná překážka

c – šířka jízdního pásu

d – odstup parkovacího stání od pevné překážky

a+d – skutečná šířka parkovacího stání v případě, že v úrovni předních dveří je pevná překážka (stěna, sloup apod.)¨

BO – bezpečnostní odstup vozidla od sloupu

Obr. č. 1: Základní rozměry prostorového uspořádání

Navrhují se především stání s kolmým řazením vozidel, u šikmých nejsou vhodné úhly menší 45° (nevyužité plochy). Řazení ve dvou a více řadách za sebou lze využít jen v garážích s obsluhou.

Šikmé parkovací stání

Přepracovaná ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel řeší problematiku v některých případech odlišně od ČSN 73 6058. Jedním z nich je šikmé parkování. Záleží na úhlu stání, ale také na jeho šířce (při větší šířce stání se může zúžit komunikace). Při umožnění přesahu nad zeleň nebo jinou volnou plochu (není to případ základní šířky chodníku) a při výšce obrubníku max. 100 mm je možno odečíst z délky stání 0,50 m.

Druh stání Základní šířka stání
(m)
 
Délka stání
(m)
 
Rozšíření krajního stání
(m)
 
Šířka komunikace, jízda vpřed
(m)
 
Šířka komunikace, couvání
(m)
 
kolmé stání 2,50 5,00 0,25 6,00 4,75 
šikmé stání 75° 2,60 5,30 0,25 5,00  
šikmé stání 60° 2,90 5,20 0,25 3,50  
šikmé stání 45° 3,55 4,80 0,25 0,00  

Tab. č. 1: Rozměry parkovacích stání pro osobní vozidla a šířka přilehlého jízdního pásu

Skupina vozidel Způsob parkování Základní šířka stání Odstup od pevné překážky Délka stání Délka krajního stání Délka krajního stání Šířka jízdního pruhu 
a (m) d (m) b (m) b1 (m) b2 (m) c (m) 
osobní jízda vpřed 2,00
2,00 
0,40
0,40 
6,75 5,25 7,75 3,25 
couvání 5,75 – 6,75 3,75 
lehká užitková jízda vpřed 2,25
2,25 
0,40
0,40 
8,25 6,50 9,00 3,50 
couvání 7,50 – 8,00 3,75 

Tab. č. 2: Rozměry parkovacích stání při podélném řazení a šířka přilehlého jízdního pruhu

Rampy

K vertikální dopravě vozidel vlastní silou mohou sloužit různé typy ramp. Jejich řešení ovlivňuje podstatně provozní a dispoziční uspořádání objektu, jeho bezpečnost a uživatelskou přívětivost. Svou roli zde mají dispoziční možnosti a urbanistické požadavky stavebního pozemku i ekonomické rozvahy.

Povrch vstupních ramp se doporučuje provést s protismykovou úpravou, vhodné je zastřešení venkovních ramp. Kde není zastřešení a sklon ramp je větší než 5 %, je třeba zřídit zařízení pro ochranu vozovky před namrzáním.

Rampy mohou být navrženy jako jednopruhové nebo dvoupruhové s různou vzájemnou polohou ramen.

Obr. č. 2: Vzájemná poloha ramen a směru jízdy na ramenech umístěných nad sebou

Podle umístění ramp mohou být rampy vnitřní nebo vnější, podle půdorysného tvaru přímé nebo zakřivené. Podle způsobu překonávání výšky podlaží mohou být rampy řešeny jako

 • celé (patrové) – rampy překonávají nepřerušeně celou výšku podlaží, nebo i více podlaží, mohou být vnitřní i vnější (u nadzemních garáží). Nejčastěji se používají pro podzemní garáže. Celé přímé a šroubovité rampy jsou prostorově náročné, a proto se zpravidla navrhují u velkých hromadných garáží. Rampy mohou být jednosměrné nebo obousměrné. U celých ramp je obvykle většina vnitřních komunikací obousměrná, což může ovlivnit plynulost dopravy. Šroubovité rampy umožňují připojení jednotlivých podlaží v krátké vzdálenosti a krátkém čase;

Obr. č. 3: Ukázka použití přímé jednosměrné patrové rampy

Obr. č. 4: Ukázka řešení šroubovité patrové rampy

 • polorampy (semi-ramps), tzv. D‘Humyho rampy – vytvářejí o půl podlaží posunutý parking. Rampy překonávají nepřerušeně polovinu výšky podlaží. Polorampy předpokládají umístění jednosměrných ramp při okraji HG, obousměrných uprostřed. Jedna polovina objektu pak slouží ke stoupání a druhá pro klesání vozidel. Výhoda tohoto řešení spočívá v možnosti užších komunikací v prostoru garáže;

Obr. č. 5: Ukázka použití přímé jednosměrné polorampy

 • vyrovnávací – spojují podlaží s okolním terénem nebo s částí podlaží v jiné výškové úrovni, překonávají zpravidla méně než polovinu výšky podlaží;

 • parkovací (celorampové) – slouží k umístění parkovacích stání. Vylučují plošné ztráty způsobené rampami. Parkování na rampách je pro řidiče složité a z důvodu parkování ve sklonu nevhodné při manipulaci s nákupními vozíky. Parkovací

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz