dnes je 13.4.2024

Input:

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - vzor

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.6
Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - vzor

Ing. Bohumír Číhal

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ROZHODNUTÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ – VZOR

(označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci, pracoviště, odbor výstavby, stavební úřad)

Číslo jednací: ..................

Spisová značka: .........................

Oprávněná úřední osoba: .......................................

E-mail: .............................

Telefon: ...........................

Datová schránka: ............................

V ............. dne: .............................

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Dne xx. xx. 20xx podal ........................ (jméno/název a identifikační údaje žadatele), žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby/o změně využití území/o změně vlivu užívání stavby na území/o dělení nebo scelování pozemků ...............................................(popis záměru podle žádosti), ve zjednodušeném územním řízení.

Odbor výstavby ................. (označení správního orgánu), jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. ..) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), posoudil, zda podaná žádost splňuje podmínky uvedené v § 95 odst. 1 stavebního zákona. Dále stavební úřad posoudil navržený záměr dle § 90 stavebního zákona a také z hlediska, zda záměr vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění.

Na základě tohoto posouzení stavební úřad podle § 95 odst. 3 SZ vyhotovil následující návrh výroku územního rozhodnutí.

NÁVRH VÝROKU

Dne xx. xx. 20xx podal ...............................(jméno/název a identifikační údaje žadatele) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby/o změně využití území/o změně vlivu užívání stavby na území/o dělení nebo scelování pozemků .............................................. (popis záměru podle žádosti), ve zjednodušeném územním řízení.

Odbor výstavby ............................ (označení správního orgánu), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podanou žádost, zda splňuje podmínky uvedené v § 95 odst. 1 stavebního zákona a po posouzení záměru dle § 90 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, vydává podle § 95 odst. 3 SZ

územní rozhodnutí č. ................/20xx

o umístění stavby/o změně využití území/o změně vlivu užívání stavby na území/o dělení nebo scelování pozemků ...............................................(označení záměru podle žádosti).

...................................................................................................................................(bližší popis záměru, lokalita, vazba na okolí, na územní plán)

...................................................................................................................................(další informace o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání)

Označení účastníka/ů řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“):

...................................................................................................................................(jméno/název, identifikace vč. adresy)

POUČENÍ

.................................. (jméno/název a identifikace), je

Nahrávám...
Nahrávám...