dnes je 22.1.2020

Input:

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - vzor

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.6
Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - vzor

Ing. Bohumír Číhal

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ROZHODNUTÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ – VZOR

(označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci, pracoviště, odbor výstavby, stavební úřad)

Číslo jednací: ………………

Spisová značka: …………………….

Oprávněná úřední osoba: ………………………………...

E-mail: …………...…………..

Telefon: ……………………...

Datová schránka: .…………………..….

V …………. dne: ………………………..

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Dne xx. xx. 20xx podal …………………… (jméno/název a identifikační údaje žadatele), žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby/o změně využití území/o změně vlivu užívání stavby na území/o dělení nebo scelování pozemků ………………………………………..(popis záměru podle žádosti), ve zjednodušeném územním řízení.

Odbor výstavby …………….. (označení správního orgánu), jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. ..) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), posoudil, zda podaná žádost splňuje podmínky uvedené v § 95 odst. 1 stavebního zákona. Dále stavební úřad posoudil navržený záměr dle § 90 stavebního zákona a také z hlediska, zda záměr vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění.

Na základě tohoto posouzení stavební úřad podle § 95 odst. 3 SZ vyhotovil následující návrh výroku územního rozhodnutí.

NÁVRH VÝROKU

Dne xx. xx. 20xx podal ………………………….(jméno/název a identifikační údaje žadatele) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby/o změně využití území/o změně vlivu užívání stavby na území/o dělení nebo scelování pozemků ………………………………………. (popis záměru podle žádosti), ve zjednodušeném územním řízení.

Odbor výstavby ………………………. (označení správního orgánu), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podanou žádost, zda splňuje podmínky uvedené v § 95 odst. 1 stavebního zákona a po posouzení záměru dle § 90 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, vydává podle § 95 odst. 3 SZ

územní rozhodnutí č. ……………./20xx

o umístění stavby/o změně využití území/o změně vlivu užívání stavby na území/o dělení nebo scelování pozemků ………………………………………..(označení záměru podle žádosti).

………………………………………………………………………………………………………..…………(bližší popis záměru, lokalita, vazba na okolí, na územní plán)

…………………………………………………………………………………………………………………..(další informace o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání)

Označení účastníka/ů řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“):

…………………………………………………………………………………………………………………..(jméno/název, identifikace vč. adresy)

POUČENÍ

……………………………. (jméno/název a identifikace), je jako žadatel povinen dle § 95 odst. 4 SZ zajistit, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem a to po dobu 15 dnů. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace bude grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Dle § 95 odst. 4 stavební úřad určuje místo vyvěšení:

…………………………………………………………………………………………………………………..(např.: pozemek parc. č. ……..., k.ú. ………… , u hranice s pozemkem parc.č. ……..., k.ú. ……… )

Dle § 84 odst. 5 stavebního zákona mohou účastníci podat námitky proti návrhu výroku rozhodnutí písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. K námitkám účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Pokud budou podány výhrady nebo námitky, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení. V případě, že nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se