dnes je 5.10.2023

Input:

Informace z oblasti nemovitostí a bydlení

13.12.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stručná informace o obsahu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V částce 37 Sbírky zákonů rozeslané dne 31. března 2006 byl publikován dlouho očekávaný zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět úpravy

První část zákona tvoří zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytů, který má omezenou dobu platnosti do 31. prosince 2010, a část druhá obsahuje změnu občanského zákoníku v části zvláštních ustanovení o nájmu bytu.

Způsob zvyšování nájemného z bytu

V první části tohoto zákona je stanoveno, že nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li zákon č. 107/2006 Sb. nebo zvláštní právní předpis jinak. S účinností od 31. března 2006 je zákonem č. 107/2006 Sb. stanoveno, že jednostranné zvýšení nájemného z bytu pronajímatelem lze uplatnit v období, které začíná dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 31. 3. 2006) a končí dnem 31. 12. 2010.

Pronajímatel bytu je oprávněn zvýšit jednostranně nájemné jedenkrát ročně počínaje dnem 1. ledna 2007. Jednostranné zvýšení v každém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší než stanovený maximální přírůstek pro konkrétní hodnotu aktuálního nájemného ve vztahu k cílové hodnotě měsíčního nájemného. Tyto hodnoty a další potřebné údaje stanovené v § 4 zákona vyhlašuje a zveřejňuje formou Sdělení ve Sbírce zákonů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vždy s účinností od 1. července kalendářního roku. Podrobněji se této problematice věnuje kapitola 6 této publikace.

Změna občanského zákoníku

Druhá část tohoto zákona je věnována změnám občanského zákoníku, provedeným ve zvláštních ustanoveních o nájmu bytu. Změna umožňuje sjednat nájemní smlouvu také na dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele. V nově zařazeném § 686a je upraveno složení „kauce“ (peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem), výše složených prostředků, rozsah oprávnění použití prostředků pronajímatelem a vypořádání po skončení nájmu. Touto novelou byl do občanského zákoníku také zařazen nový odstavec 2 § 687, podle kterého lze v nájemní smlouvě dohodnout, že pronajímatel předá nájemci byt ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud se nájemce s pronajímatelem dohodnul, že provede úpravy předávaného bytu. Současně se pronajímatel a nájemce dohodnou o vzájemném vymezení práv a povinností.

Nově je nájemce podle § 689 povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Novela stanoví i údaje, které musí nájemce uvést do písemného oznámení. Nesplnění této povinnosti ani do jednoho měsíce se považuje za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b). Nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob jejich placení stanoví zvláštní právní předpis.

Upraveny byly také podmínky pro přechod nájmu pro vnuky v § 708 a zánik a skončení nájmu v § 710. Nájem je nadále chráněn a pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně. Po účinnosti zákona jsou výpovědi nájmu rozděleny na ty, kdy pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu (§ 711), a případy, kdy pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu (nově zařazený § 711a). Ke změně došlo i v § 712 u náhradního bytu a jeho poskytování. Zpřísněny byly i podmínky stanovené v § 714 (zánik členství osoby v bytovém družstvu a nájmu bytu), § 718 (vystěhování z obytné místnosti) a § 719 (podnájem).

Novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 107/2006 Sb. se podrobně věnuje kapitola 5 této publikace o nájemních vztazích.

Charakteristika zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dnem 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který byl publikován v částce 37 Sbírky zákonů rozeslané dne 31. března 2006. Podle něho jednostranné zvýšení nájemného z bytu pronajímatelem lze uplatnit v období, které začíná dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 31.3.2006) a končí dnem 31.12.2010.

Předmět úpravy

Zákon je rozdělen do dvou částí, z nichž první, která obsahuje úpravu jednostranného zvyšování nájemného z bytu, má omezenou dobu platnosti do 31. prosince 2010. Část druhá obsahuje změnu občanského zákoníku v části zvláštních ustanovení o nájmu bytu. Způsob zvyšování nájemného z bytu Podle této úpravy se nájemné z bytu při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li zákon č. 107/2006 Sb. nebo zvláštní právní předpis jinak. Jednostranné zvýšení nájemného z bytu pronajímatelem lze uplatnit v období, které začíná dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 31.3.2006) a končí dnem 31.12.2010.

Pronajímatel bytu je oprávněn zvýšit jednostranně nájemné jedenkrát ročně počínaje dnem 1. ledna 2007. Jednostranné zvýšení v každém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší než stanovený maximální přírůstek pro konkrétní hodnotu aktuálního nájemného ve vztahu k cílové hodnotě měsíčního nájemného.

Nahrávám...
Nahrávám...