dnes je 13.4.2024

Input:

Investiční výstavba - věcná břemena a pozemkové vlastnictví

2.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.10
Investiční výstavba – věcná břemena a pozemkové vlastnictví

JUDr. Irena Novotná

Právní úprava v historii

V občanském zákoníku z roku 1811 byly upraveny tzv. pozemkové služebnosti, které opravňovaly vlastníka panující nemovitosti k určitým činnostem na nemovitosti sousední, která byla služebností zatížena a reálná břemena, která stanovila povinnost vlastníka určité nemovitosti poskytnout jinému oprávněnému subjektu opakující se plnění.

Občanský zákoník z roku 1950 zavedl jednotný institut věcných břemen, který byl však po roce 1950 zrušen. Hospodářský zákoník institut věcných břemen již neupravoval s výjimkou přechodu majetku do socialistického vlastnictví, ale v roce 1982 jsou věcná břemena právně regulována. V roce 1991 byla novelou občanského zákoníku odstraněna všechna zbývající omezení uplatnění věcných břemen.Věcná břemena patří mezi tzv. věcná práva. Znamená to, že práva a povinnosti, která jsou obsahem věcného břemene, jsou nejen spojena s vlastnictvím nemovité věci, ale přecházejí i na každého nového nabyvatele této věci. Každý vlastník nemovité věci zatížené věcným břemenem je povinen toto břemeno trpět.

Současná právní úprava § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele, jak stanoví zákon.

Charakter věcného břemene

Věcné břemeno musí mít opakující se charakter, musí být využíváno nepřetržitě nebo vícekrát v pravidelných intervalech. Jako věcné břemeno nelze sjednat předkupní právo, nájem ani omezení nakládat s nemovitostí (např. podmínečný prodej). Věcným břemenem lze zatížit nemovitost pouze jako celek, ale předmětem práva odpovídacímu věcnému břemeni však nemusí být celá zatížená nemovitost, ale může to být i její část (např. část pozemku).

Věcné břemeno ve prospěch konkrétní osoby

Věcné břemeno ve prospěch určité konkrétní osoby znamená, že práva odpovídající věcnému břemeni jsou spojena s konkrétní osobou. Toto právo je přiznáno konkrétní oprávněné osobě (identifikované jménem a příjmením, rodným číslem a trvalým bydlištěm) a nepřechází na její právní nástupce. Smrtí této osoby nebo zánikem právnické osoby, která je stranou oprávněnou, toto věcné břemeno zaniká.

Věcné břemeno ve prospěch jiné nemovitosti

Věcné břemeno ve prospěch jiné nemovitosti znamená, že práva odpovídající věcnému břemeni jsou spojena s vlastnictvím určité nemovitosti. Z věcného břemene je oprávněn každý vlastník určité nemovitosti, v případě změny vlastníka se mění zároveň osoba oprávněného. Tato práva slouží zejména prospěšnějšímu užívání nemovitostí oprávněného.

Úplata za věcná břemena

Věcná břemena nejsou většinou bezúplatná, ale zákon umožňuje očastníkům, aby se dohodli jinak. Při úplatnosti zákon stanoví, že ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, je povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy. Užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání.

Smlouva o zrušení věcného břemene

Pokud se chce povinná osoba z věcného břemene domáhat zrušení břemene, soud ho nezruší, i když občanský zákoník stanoví, že: "vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje“. Občanský zákoník totiž blíže neuvádí, v čem má spočívat změna poměrů, která by odůvodňovala změnu úpravy rozsahu a obsahu věcného břemene. Především je nutné zjistit, zda došlo ke změně poměrů a v kladném případě posoudit, nakolik tato změna měla vliv na způsob výkonu práva, odpovídajícího věcnému břemeni, jak se projevila na užívání nemovitosti věcným břemenem zatížené a vzít do úvahy újmu, která oprávněnému nastane v důsledku omezení nebo zrušení věcného břemene za náhradu a porovnat ji s případnou újmou, která vznikla vlastníkům zatíženého pozemku v důsledku změny poměrů. Hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného spočívá sice v tom, že oprávněný může bezúplatně využívat nemovitost povinného k užívání tam instalované výměníkové stanice, ale tento stav tu již byl před změnou poměrů, neboť vznikl současně se vznikem věcného břemene. Skutečnost, že nynější úprava takový vznik již nepřipouští, neznamená, že by vznikl hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, který by tu dříve nebyl. Obecně se dá říci, že nejjednodušší je zrušení věcného břemene smlouvou. Smlouva o zrušení věcného břemene je specifickým případem obecného zrušení právního vztahu smlouvou. Musí mít písemnou formu (jinak nastupuje absolutní neplatnost) a k zániku práva odpovídajícího věcnému břemenu je nezbytný vklad do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu nastávají ke dni podání návrhu na vklad.

Promlčení práva plynoucího z věcného břemene

Právo plynoucí z věcného břemene může být rovněž promlčeno, promlčecí lhůta je v tomto případě 10 let. Začne běžet od chvíle, kdy bylo právo vykonáno naposledy. Např. při právu cesty začne promlčecí doba běžet okamžikem, kdy jste toto právo vykonali naposled. Jak už je

Nahrávám...
Nahrávám...