dnes je 16.6.2024

Input:

Smlouva na odbornou nebo technickou pomoc

6.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1
Smlouva na odbornou nebo technickou pomoc

JUDr. Irena Novotná

Obecně

Smluvní strany při smluvní úpravě svých vzájemných práv a povinností nejsou omezeny jen na smluvní typy výslovně zákonem upravené. Účastníci určitého závazkově-právního vztahu tak mohou mezi sebou uzavřít nejen smlouvu tzv. typovou (typickou), jako je smlouva kupní, smlouva o dílo, nájemní smlouva a další, tedy smlouvu pojmenovanou, ale i smlouvu nepojmenovanou (tzv. inominátní, též netypizovanou). Pro právní vztahy vyplývající z tzv. inominátních smluv je rozhodující obsah smlouvy (vlastního smluvního ujednání), tedy to, jak jsou vymezena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran; takto stanovené povinnosti jsou pak pro ně závazné. Pouze za situace, kdy není mezi očastníky v určité otázce nic smluveno, použijí se na závazkový právní vztah vzniklý z nepojmenované smlouvy analogicky ta ustanovení občanského (obchodního) zákoníku, která upravují závazkový právní vztah obsahem a účelem mu nejbližší.

Právní úprava

Smlouva na odbornou pomoc se uzavírá na základě zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Ustanovení § 7 odst. 3 zákona stanoví, že veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. V tomto popisovaném případě půjde o zakázku malého rozsahu, která se řídí dále ustanovením § 12 odst. 3 zákona, protože vychází z přepokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, která činí hodnotu do 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Smlouva ve své koncepci řídí ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Obchodní zákoník dává v ust. § 269 odst. 2 smluvním stranám možnost, aby uzavřely případně i smlouvu nepojmenovanou (neboli innominátní), tj. takovou, která je nad rámec smluvních typů uvedených (pojmenovaných) v hlavě II. části třetí obchodního zákoníku. V této souvislosti je si však třeba uvědomit určité riziko spojené s dohodou o uzavření nepojmenované smlouvy. Narozdíl od v zákoně uvedených smluvních typů nemá totiž taková smlouva "automatickou pojistku" v podobě dispozitivních ustanovení obchodního zákoníku pro případ, kdy strany opomenou zahrnout do smlouvy právně významná ujednání. Vztahy založené nepojmenovanou smlouvou se opírají pouze o to, co bylo smluveno a co obsahují obecná ustanovení občanského a obchodního zákoníku.

Smlouvy typové, inominátní a

Nahrávám...
Nahrávám...