Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inženýrská činnost (TDI jako manažer projektu)

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Inženýrská činnost (TDI jako manažer projektu)

Ing. Josef Ladra

Cíl lekce

Pracovníkům, kteří vykonávají funkce TDI v obchodně smluvním vztahu, ukázat další možnosti rozšíření nabídky stavebníkům. Vysvětlit pojem inženýrské činnosti, specifikovat rozsah inženýrské činnosti běžně požadovaný v ČR. Zopakovat souhrn činností TDI během realizace stavby.

 

Inženýring a inženýrská činnost

Inženýring (engineering) je pojem používaný v oblasti procesu pořizování nového investičního majetku (nebo jeho úpravy). Rozsah a význam tohoto pojmu je víceznačný, není totiž nikde definován, lze však oprávněně předpokládat, že jeho obsah se bude postupně sbližovat s výkladem a významem jaký má ve světě a postupně se ztotožní s evropskými standardy a zvyklostmi. V Československu se namísto jednoslovného pojmu inženýring používalo označení inženýrská činnost. Tímto pojmem se označovaly všechny nezbytné činnosti, úkony a výkony, které musel provést investor při přípravě investice spojené se stavbou (výstavbou). Zahrnoval veškerou předprojektovou a projektovou přípravu výstavby, realizaci stavby a nutné činnosti při jejím uvedení do plného provozu. Celý souhrn vyjmenovaných prací byl označován také jako investorská inženýrská činnost.

Investorská inženýrská činnost představuje složitou koncepční a výkonnou činnost, jejímž cílem je optimálním vynaložením všech nutných zdrojů dosáhnout plánovaného cíle - pořízení stavby. Jedná se o všechny činnosti, které nejsou zajištěny výkonem funkcí zpracovatele projektové dokumentace a výkonem autorského dozoru projektanta. Realizace staveb podle projektové dokumentace je úkolem zhotovitele stavby. Jde vlastně o spolupráci stavebníka-investora s dalšími účastníky výstavby, kterými jsou zpracovatelé projektové dokumentace a zhotovitelé stavby. Důležitou oblastí inženýrské činnosti je postupné projednání celé investice ve veřejnoprávním rámci tak, aby byly zajištěny a zejména ochráněny důležité veřejné zájmy.

Věcná náplň investorské inženýrské činnosti se liší v závislosti na druhu staveb a má různý obsah podle stadia výstavby. Protože ale stavebníka zajímá především cena, je nutné si ukázat, kdy a jak moc může být cena stavby ovlivněna vhodnou činností odborníka. V prvních 20 % času lze ovlivnit až 80 % nákladů. Bohužel, mnozí investoři nevěnují předinvestičnímu stádiu zamýšleného projektu dostatečnou pozornost.

Investorská a inženýrská činnost

Inženýrská činnost v předinvestičním stadiu - představuje posouzení všech variant řešení investičního problému přicházejících v úvahu, vyhodnocení záměru, formulaci programu a zpracování studie proveditelnosti (technicko-ekonomické studie). Končí rozhodnutím o výchozím zadání projektu.

Inženýrská činnost v období zpracovávání projektové dokumentace - pozůstává z postupného zpřesňování stavebníkova záměru a z jeho prověřování z hlediska veřejných zájmů. Inženýrská činnost má vést k zabezpečení dokumentace stavby a zajištění dalších činností projektanta souvisejících s touto dokumentací.

V období před vydáním územního rozhodnutí, územního souhlasu, případně před uzavřením veřejnoprávní smlouvy je zapotřebí::

 • Vyhledat vhodného projektanta, který zabezpečí zpracování dokumentace (stavby) ve fázi předinvestiční, projednat s ním zadání a v souladu se smlouvou se účastnit smluvních jednání vedoucích k uzavření smlouvy o dílo, popř. později k jejím změnám či dodatkům,

 • Sledovat postupné zpracování dohodnutých studií (předběžných) až po zpracování a převzetí studie proveditelnosti, přebírat postupně studie (dokumentaci) dohodnutých úrovní,

 • Sledovat zhotovení dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA) a přebrat dokončenou dokumentaci; obdobně popř. postupovat s dokumentací zpracovanou v souladu s jinými právními předpisy,

 • Sledovat zhotovení dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby tzv. DUR, (nebo rozhodnutí o změně stavby), a přebrat dokončenou DUR zpracovanou v souladu se stavebním zákonem a s novelizovanou vyhláškou č. 503/2006 Sb. (vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření).

 • Provádět činnosti v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a k zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí. V rámci toho:

  • Zpracovanou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby projednat s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a osobami (včetně dotčených vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich),

  • Získat jejich vyjádření a stanoviska jako podklad k žádosti o vydání územního rozhodnutí,

  • Vypracovat žádost o vydání územního rozhodnutí podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a podle odst. 1 § 86 zákona č. 183/2006 Sb. ji podat příslušnému stavebnímu úřadu,

  • Zajistit v nezbytném rozsahu, (způsobem dohodnutým s mandantem a ve spolupráci s ním), podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí podle odst. 2 § 86 stavebního zákona,

  • Jsou to doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám.

(Tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí), jinak je na tomto úseku úkolem inženýringu:

 • Zajistit výpisy z katastru nemovitostí a identifikaci majetkoprávních vztahů (např. dědictví, restituce, soudní rozhodnutí aj.),

 • Provést potřebné úkony vedoucí k získání vlastnických nebo jiných práv stavebníka k pozemkům a stavbám nutným k přípravě a realizaci budoucí stavby, resp. k zajištění stanovisek vlastníků nemovitostí, popř. dohod na úrovni smluv o smlouvách budoucích,

 • Zajistit zpracování návrhů a účastnit se projednání kupních nebo nájemních smluv vztahujících se k příslušným pozemkům

Podle odst. 2 § 86 stavebního zákona je zapotřebí dále zajistit:

 • Rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, (nejde-li o koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 6, vydané správním úřadem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí),

 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

 • Dokumentaci záměru podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Aby byla zaručena kontinuita prací, mohou uzavřít smluvní strany smlouvu o smlouvě budoucí na výkon inženýrských činností (inženýringu) v dalších fázích projektu. V čase do zahájení stavebních prací se bude inženýrská činnost skládat z těchto hlavních prací:

 • Inženýrská činnost související s přípravou zadání pro vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení, (na úrovni dokumentace předinvestiční fáze),

 • Inženýrská činnost k zabezpečení výběrového řízení na zhotovitele dokumentace k žádosti o stavební povolení, (příp. pro ohlášení stavby) a k zajištění souvisejících činností projektanta,

 • Inženýrská činnost v rozsahu potřebném k vydání stavebního povolení, popř. k zabezpečení majetkoprávních záležitostí,

 • Inženýrská činnost ve fázi zadávání realizace stavby k zabezpečení výběrového řízení zhotovitele stavby nebo zhotovitelů částí stavby.

Inženýrská činnost v období realizace stavby představuje zejména technický dozor investora (TDI) nad prováděním stavby ve spolupráci s autorským dozorem projektanta. Technický dozor může pro investora zařídit (obstarat) obstaravatel investorské inženýrské činnosti buď jako její součást, nebo jako samostatnou inženýrskou činnost. Funkcí TDI by neměl být pověřován pracovník organizace, která dodala projektovou dokumentaci, neboť součástí práce TDI by měl být i dohled nad prováděním výkonu autorského dozoru příslušným projektantem. Nejdůležitějším úkolem je řešení operativních problémů stavby, jejího financování a usměrňování změn (úprav) před dokončením stavby.

Tato fáze končí povolením zkušebního provozu nebo vydáním kolaudačního souhlasu pro hotovou stavbu, příp. oznámením záměru započít s užíváním stavby.

Závěrečná fáze investorské inženýrské činnosti - je spojena se zkušebním provozem, jeho seřízením a provedením všech garančních a záběhových zkoušek. Zahrnuje dále vyhodnocení záručních oprav, spolupráci při sestavení servisních smluv, případně dalších dokumentů, vyhodnocení zkušebního provozu a jeho ukončení po dosažení plánovaných parametrů. Stavba jako komplex přechází do trvalého užívání – provozu.

Technický dozor investora - opakování

Pracovní náplň funkce TDI je vždy ovlivněna druhem výstavby, pro kterou je funkce TDI zřizována. Proto je nutné vypracovat nebo upřesnit pracovní náplň technického dozoru stavby, která se stane nedílnou částí uzavíraných smluvních vztahů.

Povinnosti stavebně technického dozoru investora na stavbě nebo na komplexu stavebně montážních prací (při opravách nebo rekonstrukcích) jsou zpravidla následující:

Při přípravě stavby (stavebních prací)

 • Seznámit se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a seznámit se s připravovanou smlouvou o dílo.

 • Seznámit se s časovým předpokladem průběhu výstavby a, pokud je to žádoucí, zúčastnit se zpracování časového plánu výstavby.

 • Konsultovat průběh zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

 • Ovlivňovat navrhované technologické postupy z hlediska proveditelnosti a finančních nákladů.

 • Přebírat vytyčovací výkresy a pevné body pro vytýčení stavby (směrové i výškové) a zajistit je proti poškození stavebním provozem.

 • Připravit předání staveniště zhotoviteli stavebního díla v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu.

Při předání a převzetí staveniště

 • Provést kontrolu vlastnických vztahů k předávaným pozemkům podle výpisu z katastru nemovitostí.

 • Předání staveniště zdokumentovat zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního deníku.

 • Zajistit předání pevných výškových a směrových bodů nutných pro vytýčení stavby.

 • Zajistit předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu.

 • Vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště.

 • Prověřit vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy.

Při průběhu realizace výstavby

 • Kontrolovat technologické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:

  • mechanická odolnost konstrukčních prvků

  • požární bezpečnost zabudovávaných prvků

  • plnění

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: