dnes je 16.6.2024

Input:

Inženýrská činnost (TDS jako manažer projektu)

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Inženýrská činnost (TDS jako manažer projektu)

Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Pracovníkům, kteří vykonávají funkce TDS v obchodně smluvním vztahu, ukázat další možnosti rozšíření nabídky stavebníkům. Vysvětlit pojem inženýrské činnosti, specifikovat rozsah inženýrské činnosti běžně požadovaný v ČR. Zopakovat souhrn činností TDS během realizace stavby.

Inženýring a inženýrská činnost

Inženýring (engineering) je pojem používaný v oblasti procesu pořizování nového investičního majetku (nebo jeho úpravy). Rozsah a význam tohoto pojmu je víceznačný, není totiž nikde definován, lze však oprávněně předpokládat, že jeho obsah se bude postupně sbližovat s výkladem a významem jaký má ve světě a postupně se ztotožní s evropskými standardy a zvyklostmi. V Československu se namísto jednoslovného pojmu inženýring používalo označení inženýrská činnost. Tímto pojmem se označovaly všechny nezbytné činnosti, úkony a výkony, které musel provést investor při přípravě investice spojené se stavbou (výstavbou). Zahrnoval veškerou předprojektovou a projektovou přípravu výstavby, realizaci stavby a nutné činnosti při jejím uvedení do plného provozu. Celý souhrn vyjmenovaných prací byl označován také jako investorská inženýrská činnost.

Investorská inženýrská činnost představuje složitou koncepční a výkonnou činnost, jejímž cílem je optimálním vynaložením všech nutných zdrojů dosáhnout plánovaného cíle - pořízení stavby. Jedná se o všechny činnosti, které nejsou zajištěny výkonem funkcí zpracovatele projektové dokumentace a výkonem autorského dozoru projektanta. Realizace staveb podle projektové dokumentace je úkolem zhotovitele stavby. Jde vlastně o spolupráci stavebníka-investora s dalšími účastníky výstavby, kterými jsou zpracovatelé projektové dokumentace a zhotovitelé stavby. Důležitou oblastí inženýrské činnosti je postupné projednání celé investice ve veřejnoprávním rámci tak, aby byly zajištěny a zejména ochráněny důležité veřejné zájmy.

Věcná náplň investorské inženýrské činnosti se liší v závislosti na druhu staveb a má různý obsah podle stadia výstavby. Protože ale stavebníka zajímá především cena, je nutné si ukázat, kdy a jak moc může být cena stavby ovlivněna vhodnou činností odborníka. V prvních 20 % času lze ovlivnit až 80 % nákladů. Bohužel, mnozí investoři nevěnují předinvestičnímu stádiu zamýšleného projektu dostatečnou pozornost.

Investorská a inženýrská činnost

Inženýrská činnost v předinvestičním stadiu - představuje posouzení všech variant řešení investičního problému přicházejících v úvahu, vyhodnocení záměru, formulaci programu a zpracování studie proveditelnosti (technicko-ekonomické studie). Končí rozhodnutím o výchozím zadání projektu.

Inženýrská činnost v období zpracovávání projektové dokumentace - pozůstává z postupného zpřesňování stavebníkova záměru a z jeho prověřování z hlediska veřejných zájmů. Inženýrská činnost má vést k zabezpečení dokumentace stavby a zajištění dalších činností projektanta souvisejících s touto dokumentací.

V období před vydáním územního rozhodnutí, územního souhlasu, případně před uzavřením veřejnoprávní smlouvy je zapotřebí::

 • Vyhledat vhodného projektanta, který zabezpečí zpracování dokumentace (stavby) ve fázi předinvestiční, projednat s ním zadání a v souladu se smlouvou se účastnit smluvních jednání vedoucích k uzavření smlouvy o dílo, popř. později k jejím změnám či dodatkům,

 • Sledovat postupné zpracování dohodnutých studií (předběžných) až po zpracování a převzetí studie proveditelnosti, přebírat postupně studie (dokumentaci) dohodnutých úrovní,

 • Sledovat zhotovení dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA) a přebrat dokončenou dokumentaci; obdobně popř. postupovat s dokumentací zpracovanou v souladu s jinými právními předpisy,

 • Sledovat zhotovení dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby tzv. DUR, (nebo rozhodnutí o změně stavby), a přebrat dokončenou DUR zpracovanou v souladu se stavebním zákonem a s  vyhláškou č. 503/2006 Sb.

 • Provádět činnosti v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a k zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí. V rámci toho:

  • Zpracovanou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby projednat s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a osobami (včetně dotčených vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich),

  • Získat jejich vyjádření a stanoviska jako podklad k žádosti o vydání územního rozhodnutí,

  • Vypracovat žádost o vydání územního rozhodnutí podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a podle § 86 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ji podat příslušnému stavebnímu úřadu,

  • Zajistit v nezbytném rozsahu, (způsobem dohodnutým s mandantem/příkazcem a ve spolupráci s ním), podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí podle § 86 odst. 2 stavebního zákona,

  • Jsou to doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám.

(Tyto doklady se připojují,

Nahrávám...
Nahrávám...