dnes je 21.7.2024

Input:

Inženýrský přístup k požární bezpečnosti

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4 Inženýrský přístup k požární bezpečnosti

§ 24, odst. 3, zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, říká, že ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 1 technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb.

Autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb (autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), je podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb. oprávněn, při realizaci technických podmínek požární ochrany staveb, použít postup odlišný od postupu, který stanoví česká technická norma (např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a další řady 73 08xx) nebo jiný technický dokument upravující podmínky požární ochrany, jedná se o tzv. inženýrský přístup k požární bezpečnosti. Při použití takového postupu však musí autorizovaná osoba dosáhnout alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Postup při odlišném způsobu naplnění technických podmínek požární ochrany se uplatňuje tam, kde řešení dle technické normy je proveditelné obtížně nebo v podstatě neproveditelné, zejména u větších a komplikovanějších staveb. Inženýrský přístup představuje souhrnný pohled na požární bezpečnost staveb se snahou zachovat se hospodárně, při dosažení přijatelné úrovně požární bezpečnosti tak, aby v konečném důsledku byly naplněný hlavní cíle řešení požární bezpečnosti, a to:

 • zabránění ztrátám na životech a zdraví,

 • zabránění škodám,

 • ochrana životního prostředí.

Odlišný postup může vést ke zvýšení nebo snížení rozsahu požadavků kladených na stavbu z hlediska požární ochrany oproti stávajícím technickým normám.

Interpretační dokument č. 2 (ID 2) – Inženýrský přístup k požární bezpečnosti

Interpretační dokument č. 2 (ID 2) – Inženýrský přístup k požární bezpečnosti

V rámci Interpretačního dokumentu č. 2 (viz kap. 4/3.3) je rovněž řešen inženýrský přístup k požární bezpečnosti. ID 2 definuje požární inženýrství jako přístup, při kterém se uplatňují inženýrské zásady pro hodnocení požadovaného stupně požární bezpečnosti a pro navrhování a výpočet nezbytných bezpečnostních opatření. V případě požární bezpečnosti staveb může být požární inženýrství uplatněno několika způsoby, kterými jsou pro:

 1. stanovení základních údajů o rozvoji a šíření požáru a zplodin požáru ve stavbách, např.

  • výpočet rozvoje požáru v prostoru;

  • výpočet šíření požáru uvnitř a vně budov z ohniska požáru;

  • posouzení pohybu zplodin požáru,

 2. posouzení zatížení, např.
  • vystavení osob a

Nahrávám...
Nahrávám...