dnes je 24.3.2023

Input:

Jaké jsou zkušenosti s výkonem koordinátorů BOZP v ČR

23.4.2013, , Zdroj: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra technologie staveb (technologie.fsv.cvut.cz)

Je to již více než 6 let, co začal platit zákon č. 309/2006 Sb., tj. zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Praktické zkušenosti jsou však přibližně pětileté, neboť zadavatelé staveb, které již tomuto předpisu podléhaly, si své nové povinnosti uvědomili až s přibližně roční prodlevou. Zákon č. 309/2006 Sb. zapracoval příslušné předpisy Evropských společenství s ohledem na podmínky v ČR. Konkrétně se jednalo o směrnici 92/57/EHS a náš zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zmíněná směrnice vycházela z nedostatečného architektonického a organizačního řešení a nesprávného plánování prací při vypracovávání projektu stavby v zemích EU. Tato nedostatečnost byla označena za přímou či nepřímou příčinu více než poloviny pracovních úrazů, ke kterým na staveništích v EU v té době docházelo. Směrnice měla zajistit, aby orgány odpovědné v jednotlivých členských státech za bezpečnost a ochranu zdraví při práci byly před zahájením stavby informovány o provádění prací, které překračují určitou míru rizikovosti. Členské státy EU dospěly k názoru, že je nezbytně nutné zlepšit koordinaci mezi stranami zúčastněnými při výstavbě jak při vypracování projektu stavby, tak při provádění prací, a v této směrnici to stvrdily.

Požadavky zákona č. 309/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb. jednoznačně určuje a srozumitelně popisuje, co mají jednotliví účastníci výstavbového procesu, tj. zadavatel stavby (dle stavebního zákona stavebník), zhotovitel, fyzické osoby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (pozn.: dále ve zkratce KOO BOZP) plnit. Zákon stanovuje, že v případě, že budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet KOO BOZP. Zdůrazňuje též nutnost přihlédnutí k rozsahu a složitosti díla a k jeho náročnosti na koordinaci. V zákoně jsou dále zmíněny úkoly KOO BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace díla. Tyto úkoly může během přípravy díla a při jeho následné realizaci plnit tentýž KOO BOZP. Zadavatel stavby má za povinnost KOO BOZP předat veškeré podklady a informace potřebné pro jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat k témuž všechny zhotovitele stavby.

Povinnosti a oprávnění koordinátora

KOO BOZP je dle tohoto zákona při přípravě stavby povinen v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

KOO BOZP je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Dále je jeho povinností upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. Pro zajištění bezpečné stavby resp. pracoviště je další jeho povinností oznámit zadavateli (pozn.: stavebníkovi) případy, kdy nedošlo u zhotovitele k neprodlenému přijetí přiměřených opatření ke zjednání nápravy.

Legislativa vs. praxe

Stavební praxe se v řadě případů neshoduje s výkladem legislativy. Stále se můžeme setkávat se skutečností, že plán BOZP v předávané projektové dokumentaci schází. Pokud předaná projektová dokumentace zásady organizace výstavby obsahuje, často je to jen na formální úrovni bez hloubky propracování na konkrétní stavbu. Tehdy je třeba tyto zásady ještě před zahájením stavby urychleně konkretizovat a upravit v součinnosti s vybraným zhotovitelem. Častokrát není také naplněna povinnost zadavatele ustanovit KOO BOZP v přípravné fázi.

Současné změny v novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., týkající se plánu BOZP, mají na situaci

Nahrávám...
Nahrávám...