dnes je 9.8.2020

Input:

Jednovrstvé konstrukce komínů

16.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.10 Jednovrstvé konstrukce komínů

Ing. Bohumír Číhal

Aby komíny sloužily svému účelu a neohrožovaly své okolí, je jejich zřizování vedeno řadou norem, předpisů a doporučení. Uvedli jsme je vesměs v předchozích kapitolách, včetně současného trendu jejich návrhu. V této kapitole se budeme věnovat příkladům konstrukce jednotlivých typů komínů, od komínů tradičních po komíny systémové.

Informace o vyráběných systémech dokumentují stav v době přípravy aktualizace. Mají, kromě orientace v nabídce trhu, nastínit přístup jednotlivých výrobců k řešení konstrukčních a provozních požadavků. Při konkrétních aplikacích je třeba využít kompletních podkladů výrobců včetně uváděných (osvědčených) konstrukčních a montážních detailů.

Užití

Jednovrstvý komín byl v minulosti jedinou konstrukcí komínu na tuhá paliva a v současnosti přežívá v původní podobě ve stávajících objektech a je stále využíván v některých nových aplikacích, kde jsou k tomu příznivé (zejména provozní a ekonomické) důvody, zpravidla v novém materiálovém a konstrukčním pojetí.

Komínový průduch je obvykle vytvořen přímo komínovým pláštěm, vyzděným z cihel nebo tvárnic. Průduch může být také doplněn ochranným pouzdrem, pevně spojeným s komínovým pláštěm. Některé jednovrstvé komínové konstrukce (např. keramické s vertikálními dutinami) vyhoví i pro plynná paliva s nižší teplotou spalin, jsou-li na takový provoz konstruované a certifikované podle EN. Samostatným případem jsou jednovrstvé systémové komíny sestavené z kovových nebo plastových trub. Uvádíme je dále s vazbou na druh materiálu spalinové cesty.

Jednovrstvé komíny, které se vyskytují v běžné bytové výstavbě pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva, je možné při změně topné základny z tuhých na kapalná paliva dodatečně upravit komínovou vložkou (vytvoří se tak vícevrstvý komín způsobilý odvádět spaliny od spotřebičů na plynná paliva).

Jednovrstvé komíny se navrhují a provádějí převážně jako komíny s přirozeným tahem pro suchý provoz, pro spotřebiče s trvalým provozem a vyšší teplotou spalin, zejména pro spotřebiče na pevná paliva. Navrhují se také pro komíny přetlakové nebo vysokopřetlakové. Některé jednovrstvé komínové konstrukce (např. keramické s vertikálními dutinami) vyhoví i pro plynná paliva s nižší teplotou spalin, jsou-li na takový provoz konstruované a certifikované.

Jednovrstvé komíny, které se vyskytují v běžné bytové výstavbě pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva, je možné při změně topné základny z tuhých na kapalná paliva dodatečně upravit komínovou vložkou (vytvoří se tak vícevrstvý komín způsobilý odvádět spaliny od spotřebičů na plynná paliva).

Jednovrstvý zděný komín

Jednovrstvý zděný komín se navrhuje jen pro občasně užívané stavby. Jednovrstvý zděný komín má stěnu komínového průduchu vytvořenou z cihel. Komín se obvykle vyzdívá z jednotlivých prvků nebo se montuje z bloků.

Výhodou komínů vyzdívaných z cihel je možnost volby téměř libovolné velikosti a počtu komínových průduchů při použití stejného materiálu jako je nosné zdivo budovy, snadné zavázání do cihelného zdiva budovy, malá hmotnost zdících prvků a jednotný povrch vnější stěny pro povrchovou úpravu.

Tradičním zdícím prvkem je cihla velkého formátu obyčejná (290 × 140 × 65 mm), kterou je možné vyzdít nejmenší povolený rozměr komínového průduchu velikosti 150 × 150 mm. Cihly metrického formátu (240 × 115 × 72 mm) popř. malého formátu (250 × 120 × 65 mm) lze využít pro vyzdívání komínových průduchů větších velikostí, kde nejmenší tloušťka zdiva komínového pláště bude 240 mm.

Obr. č. 1: Příklady komínů z cihel různých formátů

Cihly pro vyzdívání komínového zdiva musí odpovídat materiálovým požadavkům technických norem a právních předpisů (viz. kapitola 10/2.2). Z materiálových norem, které nabyly platnost po aktualizaci příručky v listopadu 2011, upozorňujeme zejména na řadu ČSN EN 771 ed. 2 (722634) Specifikace zdicích prvků a ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení: 1990. Těmto podmínkám vyhoví např. cihla plná CP (pro část nad střechu mrazuvzdorná), cihla plná lícovaná CIP, vápenopísková VCP, plná betonová (mrazuvzdorná).

Nevyhovující jsou všechny druhy děrovaných nebo dutinových cihel (pokud se současně nepoužije ochranné pouzdro).

Pro zdění se používá vápenocementová malta (např. MVC M 2,5, pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm², zrnitost 0/4 mm, množství záměsové vody 7,2 l/40 kg suché směsi, specifická hmotnost 2 050 až 2 150 kg/m³), není-li ze statických důvodů třeba použít maltu cementovou.

Tloušťka stěny zděného komínu musí být nejméně 140 mm (pokud není komín proveden ze speciálních komínových tvarovek),tloušťka zděné komínové přepážky nejméně 140 mm. Na vyzdívání se nesmí použít menší části cihly než půlka. U komínů s ochranným pouzdrem může být tloušťka zděné komínové přepážky snížena na 65 mm.

Jednovrstvý zděný komín musí mít všechny ložné i styčné spáry vyplněné maltou tak, aby nemohlo dojít k pronikání spalin nebo k nasávání vzduchu do komínového průduchu. Povrch komínového průduchu jednovrstvého zděného komínu musí mít zatřené spáry nebo musí být omítnut. V místě odklonu se používají pouze plné cihly nebo komínové tvarovky. V odklonu komínu nesmí dojít ke změně velikosti nebo tvaru průřezu komínového průduchu. V komínovém zdivu nemají být žádné rýhy ani kapsy. V nezbytných případech (např. pro vodovodní instalační potrubí), musí být potřebné rýhy nebo kapsy provedeny již při vyzdívání tak, aby mezi rýhou a komínovým průduchem mělo zdivo tloušťku nejméně 100 mm a bylo těsné proti pronikání spalin nebo přisávání vzduchu. Rýha musí být po uložení instalace zazděna a vyplněna maltou. Instalační vedení musí být od komínového zdiva dilatačně odděleno. Do komínového zdiva nesmí být zapuštěno svislé instalační vedení. Vnější povrch jednovrstvého zděného komínu má být omítnut nebo vyspárován, popř. opatřen obkladem z nehořlavých hmot, zejména v místech nepřístupných po dokončení stavby (v hořlavých stropních konstrukcích, v půdním prostoru až do úrovně povrchu krytiny) v místech, kde kolem komínového tělesa jsou konstrukce ze dřeva nebo jiných hořlavých hmot, musí být zdivo komínu omítnuto nebo vyspárováno. Je-li jednovrstvý zděný komín součástí zděné stěny, která je bez povrchové úpravy (omítky, spárování nebo obkladu z nehořlavých hmot), provede se na zdivu komínu povrchová úprava (omítka nebo vyspárování, popř. obklad z nehořlavých hmot), která musí přesahovat nejméně o 300 mm krajní komínové průduchy (např. ve štítové zdi apod.). Při montáži jednovrstvého komínu z bloků nebo keramických tvárnic musí být spáry mezi jednotlivými komínovými dílci utěsněny proti pronikání spalin nebo přisávání vzduchu. Komínové bloky nebo tvárnice musí na sebe přesně navazovat a musí být pevně spojeny. Montáž má být zvolena tak, aby ložná spára mezi dílci byla mimo konstrukci stropu (pro usnadnění kontroly těsnosti spár).

Ochranné pouzdro

Pokud celá stěna komínového průduchu nevyhovuje materiálovým požadavkům normy, vytvoří se komínový průduch z ochranného pouzdra normou stanovených vlastností.

Obr. č. 2: Zděný komín s ochranným pouzdrem

Ochranné pouzdro musí být provedeno u komínu podlažního po celé výšce, u komínu průběžného po celé účinné výšce a ještě nejméně 500 mm pod půdicí sopouchu připojeného spotřebiče. Pokud materiálově nevyhovuje pouze část stěny komínového průduchu, musí být osazeno ochranné pouzdro (tzv. komínová vložka) tak, aby tuto nevyhovující část stěny přesahovalo nejméně o 150 mm na obě strany.

Obr. č. 3: Použití ochranných pouzder

Pro komíny s přirozením tahem, je minimální vyzděná část nad střechu 600 mm a nástavec až do správné výšky vzhledem k hřebeni. Nástavec se jednoznačně doporučuje izolovaný, zabrání se tím ochlazování komínu a tím ztrátě tahu, kondenzaci a dehtování.

Při vyzdívání komínu se musí dodržovat pravidla o vazbě cihelného zdiva. Vazba má být provedena pokud možno z celých, nedělených cihel. Do průduchu komínu má ústit co nejmenší počet styčných spár. Má-li komínová zeď přenášet zatížení, musí se jednotlivé řady zdiva převazovat ve svislé spáře nejméně o čtvrt cihly (75 mm u normálních a 62 mm u cihel metrického formátu).

Obr. č. 4: Příklady vazby cihelného zdiva komínového pilíře

Obr. č. 5: Příklady vazby cihelného zdiva průběžné zdi

Základ komínu musí odpovídat výšce komínu, základovým poměrům a dalším kriteriím uvedeným v projektové dokumentaci, horní plocha základu musí být ve vodorovné rovině, očištěna a navlhčena. Spáry mezi pouzdrem a zdivem komínového pláště musí být vyplněny maltou event. minerálně vláknitým provazcem. Doplňkové konstrukce se osazují též v průběhu realizace komínového zdiva.

Zdivo komínového pláště a komínových přepážek mezi úzkými průduchy (bez ochranného pouzdra) musí mít tloušťku nejméně 140 mm (pokud není komín proveden ze speciálních komínových tvarovek). U větších komínových průduchů