dnes je 4.10.2023

Input:

Katastr - dílčí změny v informacích o nemovitostech

24.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7
Katastr – dílčí změny v informacích o nemovitostech

Ing. Bohumil Kuba

Katastr nemovitostí je velmi dynamické odvětví společenských vztahů a dochází u něj k velmi častým změnám, které úzce navazují na zásadní opatření ve státní správě a na prohlubující se všeobecnou automatizaci prací. Katastr jako státní informační systém musí reagovat na tyto změny a velmi často upravovat zaběhnuté technologie a zásady zpracování. Protože by některé z nich vyvolávaly i u dílčích změn nutnost nového tisku velkého počtu stránek této publikace, budeme novinky v některých odůvodněných (výjimečných) případech uvádět v nové kapitole 7. Bude se však jednat nejen o drobné technologické úpravy, ale i o upozornění na některé významné změny v hospodářském i společenském životě státu, které ve svých důsledcích působí přímo na tvorbu a využívání jednotlivých nebo hromadných údajů katastru nemovitostí. Vždy však bude brán zřetel na souvislosti s praktickou aplikací této publikace se stavebním zákonem.

NOVÉ SPRÁVNÍ POPLATKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní poplatky za přijetí návrhu na vklad byly v platnosti od 26. 11. 1994 a za uplynulých 18 let nebyly přes řadu připomínek v Poslanecké sněmovně schváleny. Až v současném období, kdy se v naší republice zdražilo všechno možné i nemožné, došlo i na změnu některých katastrálních poplatků, a to nejen o několik procent, ale rovnou o 100 % (!).

Nové správní poplatky v katastru

Po úpravě některých poplatků nyní zaplatíme:

 • za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 1000 Kč,

 • za přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čistění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely 1000 Kč za každý návrh, nejvýše v úhrnu 10 000 Kč.

Úprava odstraní dílčí problémy objevující se na realitním trhu a povede ke zlepšení v tomto segmentu národního hospodářství. Je skutečností, že naše poplatky za zápisy práv do pozemkové evidence jsou v porovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie nejnižší. Původní osvobození od poplatků se nezměnilo. Zákon č. 349/2011 Sb.spojený se změnou poplatků, nabyl účinnosti od 1. 1. 2012.

KATASTR A CÍRKEVNÍ RESTITUCE

Církevní restituce

V listopadu 2012 byl ve sněmovně schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Prezident České republiky zákon nepodepsal ani nevetoval, proto vstupuje v roce 2013 v platnost.

Zákon vyvolal rozporuplné reakce v nejširší veřejnosti, zejména pokud se týká rozsahu restitucí. Zákon uvažuje s fyzickým vydáním cca 200 tisíc ha půdy naturálně a 61 tisíc ha s finanční náhradou.

Je však skutečností, že zejména otázka naturálního vydání bude velmi složitá. V katastru nemovitostí neexistuje přesný seznam majetku, který má být církvím restituován. Přitom se jedná pouze o původní majetek, který církev vlastnila v období 25. 2. 1948 – 1. 1. 1990 a nebyla jí za něj vyplacena žádná náhrada.

Určení (vytipování) pozemků pro restituce bude velmi pracné a lze očekávat i zdlouhavé (nejasnosti v zápisech v pozemkových knihách, v předchozích pozemkových evidencích – v jednotné evidenci půdy a v evidenci nemovitostí, v otázkách správy národního majetku, problematice náhradních pozemků, majetku obcí, Lesů ČR, fyzických a právnických osob a některých státních subjektů, tedy majetku, který jim nebude vydán). Rozhodující úlohu budou sehrávat Pozemkové úřady. Budou provádět srovnávací sestavení parcel, tj. porovnávání parcel a údajů bývalého pozemkového katastru z roku 1948 se stavem parcel dnešního katastru nemovitostí, přičemž se na tomto prověřování budou podílet i katastrální úřady. Nejen při lokalizaci majetku (vytipovaných pozemků), ale i při posuzování změn jeho hranic, způsobu využití a skutečného vlastnictví prakticky za více jak 65 let.

Lze reálně očekávat, že řada případů vydání nemovitostí skončí u soudů. Tím se však budou prodlužovat i práce spojené s řešením různých stavebních záměrů. V současné době je nutno vyčkat dalších legislativních řešení a prvých poznatků z realizace zákona.

KATASTR, OBNOVA OPERÁTU, DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Údaje katastru nemovitostí jsou výchozími údaji pro přiznání daně z nemovitostí. Vlastníkům nemovitostí (daňovým poplatníkům) jsou známy základní lhůty pro podání přiznání daňového přiznání (konec ledna každého roku) i lhůty po zaplacení daně (konec května stejného roku). Výše daně je poplatníkům (vlastníkům nemovitostí, popř. nájemcům) dlouhodobě známa, je neměnná pokud se v daném období údaje o nemovitosti nezmění.

Zvláštní situace však nastává v okamžiku, kdy dochází v daném katastrálním území k obnově katastrálního operátu, při které může docházet ke změnám výměry parcel nebo i ke změnám poplatníka daně. Vlastník nemovitosti (poplatník) je tedy povinen podat v těchto případech změn úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok, následující po roce, ve kterém tyto změny nastaly. Opominutí této povinnosti, ke které dochází velmi často, je sankcionováno finančním úřadem podle daňových předpisů pokutou (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení) ve výši minimálně 500 Kč. Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení.

Tuto skutečnost musí mít vlastníci nemovitostí na zřeteli, a proto je nutné, aby znali nebo si ověřili odpověď na tyto 2 otázky:

 1. kdy dochází při obnově katastrálního operátu ke změně výměry parcel:

Výsledkem obnovy katastrálního operátu je nová číselná digitální katastrální mapa, která nahrazuje dosavadní analogovou katastrální mapu na plastové fólii. Při tomto přepracování mapy, kdy je průběh hranic pozemků nově zjišťován a zaměřován, dochází velmi často ke změnám výměr jednotlivých parcel. U přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, (což je dnes nejčastěji používaný způsob obnovy), dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena mezní odchylka ve dvojím výpočtu výměry, stanovená katastrální vyhláškou. Je zjištěno, že k těmto rozdílům dochází přibližně u 10 % parcel.

 1. b)

jak se o obnově katastrálního operátu dozvědí:

Povinnost informovat o obnově katastrálního operátu má katastrální úřad a obecní úřad. Ve většině případů svolávají k této obnově informativní společné jednání, na které jsou zváni všichni účastníci řízení. Pozváni mohou být i zástupci veřejné správy, kteří mají v dané obci své profesní zájmy. Po dobu prací mohou být pozváni na jednotlivá šetření, popř. měření v terénu.

Po skončení prací vyloží katastrální úřad obnovený operát k veřejnému nahlédnutí, ve kterém mohou vlastníci uplatnit případné námitky. Po jejich vyřešení vyhlásí katastrální úřad předepsaným způsobem platnost obnoveného katastrálního operátu. Dosavadní operát se uloží do archivu. Vlastníci si mohou pořídit výpis z nového operátu na kterémkoliv katastrálním pracovišti v České republice, na kontaktním místě CzechPOINTU nebo informativně si zjistit nový stav parcel na internetové adrese  www.cuzk.cz  v sekci nahlížení do katastru.

Uvedený informativní postup ve využití údajů katastru mohou využít všichni zainteresovaní pracovníci orgánů a organizací v kterékoliv etapě přípravy nebo realizace staveb.

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTÍ (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze čtyř základních registrů stanovených v § 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Tento registr je veřejným seznamem.

Obsahuje údaje o těchto základních prvcích:

 1. území státu,
 2. území regionu soudržnosti podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
 3. území vyššího územního samosprávného celku,
 4. území kraje,
 5. území okresu,
 6. správní obvod obce s rozšířenou působností,
 7. správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem,
 8. území obce,
 9. území vojenského újezdu,
 10. správní obvod v hlavním městě Praze,
 11. území městského obvodu v hlavním městě Praze,
 12. území městské části v hlavním městě Praze,
 13. území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města,
 14. katastrální území,
 15. území základní sídelní jednotky,
 16. stavební objekt,
 17. adresní místo,
 18. pozemek v podobě parcely.

V RÚIAN je vedena řada dalších údajů, např. údaje o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, údaje vedené o stavebním objektu, údaje o pozemku a adresním místě a některé další referenční údaje.

Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou, která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popř. technické mapy obce nebo města.

K podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách byl

Nahrávám...
Nahrávám...