dnes je 21.6.2024

Input:

Kdo se může účastnit kontrolních dnů stavby?

13.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou nějakým právním předpisem stanovena pravidla pro konání kontrolních dnů stavby, zejména kdo se může účastnit kontrolních dnů stavby, a tedy kdo může vznášet připomínky k příslušnému zápisu?

Stavba je prováděna na pozemku, který je v našem vlastnictví. Stavebníkem je subjekt, který na základě smluvního vztahu, (Smlouva o výpůjčce), tento pozemek po dobu stavby užívá. Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi námi a stavebníkem umožňuje "provádět kontrolu za účelem zjištění stavu a užívání předmětu výpůjčky, včetně dodržování smluvních podmínek"

Máme právo na účast na kontrolním dni stavby a na připomínkování zápisu? Dle vyjádření zhotovitele jsme vedlejším účastníkem, kterému je zápis dáván pouze na vědomí a nemá právo jej připomínkovat, přestože jsme jmenovitě uvedeni jako osoby přítomné na kontrolním dni.

Konání kontrolních dnů vychází z práva kontroly provádění díla, které je dáno Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 2593

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Kontrolní dny jsou tedy jednou ze součástí smluvně dohodnutého způsobu, kterým objednatel uplatňuje svá práva na kontrolu provádění díla. Dalšími způsoby kontroly jsou především činnost

Nahrávám...
Nahrávám...