dnes je 8.12.2023

Input:

Kdy je třeba povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů?

19.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláště chráněné druhy živočichů podléhají podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přísné ochraně.

Tito živočichové (jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) jsou chráněni ve všech vývojových stádiích a chráněna jsou i jimi užívaná přirozená a umělá sídla a jejich biotop. Zákon zakazuje veškeré zásahy do jejich přirozeného vývoje, jako jsou chytání, chov v zajetí, rušení, zraňování či usmrcování. Zároveň je zakázáno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla a je i zakázáno zvláště chráněné živočichy držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

V odůvodněných případech může orgán ochrany přírody (krajský úřad, na území NP/CHKO správa NP/CHKO) povolit z uvedených zákazů výjimku. Pro povolení výjimky musí být splněny důvody výslovně stanovené zákonem, které zároveň vyplývají z evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

V praxi je často problematické určit, zda bude zamýšlený záměr (zejm. stavba či terénní úprava) zásahem do biotopu, jde-li o území splňující svým

Nahrávám...
Nahrávám...