dnes je 14.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Stavební výrobky

17.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.73
Legislativní souhrn: Stavební výrobky

Úřad pro publikace Evropské unie

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 305/2011 harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je lepší fungování jednotného trhu a zlepšení volného pohybu stavebních výrobků v Evropské unii (EU) tím, že stanovuje jednotná pravidla pro uvádění těchto výrobků na trh a že poskytuje společný technický jazyk pro posuzování vlastností stavebních výrobků.

 • Takto nařízení umožňuje členským státům EU též zajistit bezpečnost staveb.

 • Pozměňující nařízení (EU) 2019/1020 dále posiluje dozor nad trhem s cílem zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné a v souladu s právními předpisy EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

 • Stanoví metody a kritéria pro posuzování a vyjadřování vlastností stavebních výrobků a podmínky pro používání označení CE.

 • Členské státy jsou nadále odpovědné za požární bezpečnost, mechanickou odolnost a stabilitu, životní prostředí, energie a další požadavky použitelné na budovy a další stavby.

Prohlášení o vlastnostech a označení CE

 • Pokud se výrobce rozhodne uvést stavební výrobek na trh a na tento výrobek se vztahuje harmonizovaná norma nebo pro něj bylo vydáno evropské technické posouzení , musí výrobce vypracovat prohlášení o vlastnostech , které obsahuje mimo jiné následující informace:

  1. odkaz na druh výrobku,
  2. systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku,
  3. odkaz na použitelnou harmonizovanou normu nebo evropské technické posouzení,
  4. zamýšlené nebo zamýšlená použití výrobku,
  5. vlastnosti uváděné v prohlášení na základě posouzení podle příslušné harmonizované normy nebo evropského technického posouzení.
 • Jakmile je prohlášení o vlastnostech vypracováno, musí výrobce na výrobek připojit označení CE.

 • Označení CE značí, že vlastnosti výrobku byly posouzeny a že zůstávají konstantní.

 • Díky označení CE může být stavební výrobek uveden na trh v kterémkoli členském státě a poté se s ním může obchodovat na jednotném trhu EU.

 • Členské státy musí zřídit kontaktní místa pro stavební výrobky , která poskytují informace o požadavcích na stavební výrobky.

Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů

 • Výrobci musí:

  1. připravit technickou dokumentaci a na jejím základě vypracovat prohlášení o vlastnostech a připojit k výrobku označení CE,
  2. zajistit, aby výrobek zůstával v souladu s prohlášením o vlastnostech. Domnívají-li se výrobci, že výrobek již není v souladu s prohlášením o vlastnostech, musí okamžitě přijmout nezbytná nápravná opatření nebo výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.
 • Dovozci musí:

  1. zajistit, aby výrobek nesl označení CE a byla k němu přiložena požadovaná dokumentace,
  2. vyvarovat se uvedení výrobku na trh, pokud se domnívají, že není v souladu s prohlášením o vlastnostech,
  3. zajistit, aby výrobek zůstal v souladu s prohlášením o vlastnostech a aby jeho přeprava nebo skladování neohrožovaly jeho vlastnosti. Pokud výrobek již není v souladu s prohlášením o vlastnostech, musí dovozci okamžitě přijmout nezbytná nápravná opatření nebo výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.
 • Povinnosti distributorů zahrnují:

  1. zajistit, aby výrobek nesl označení CE a byla k němu přiložena požadovaná dokumentace,
  2. neuvádět výrobek na trh, pokud se domnívají, že není v souladu s prohlášením o vlastnostech, a to až do doby, než bude uveden v soulad nebo bude opraveno prohlášení o vlastnostech,
  3. zajistit, aby přeprava nebo skladování výrobku neohrožovaly jeho vlastnosti. Pokud výrobek není v souladu s prohlášením o vlastnostech, musí distributoři zajistit, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření nebo aby byl výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Harmonizované technické specifikace

 • Harmonizované technické specifikace zahrnují harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování. Harmonizované evropské normy jsou vypracovány evropskými orgány pro normalizaci ( Evropský výbor pro normalizaci nebo Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice ) na základě žádostí Evropské komise. Harmonizované normy definují metody a kritéria pro posuzování vlastností stavebních výrobků.

 • Pokud stavební výrobek není do harmonizované normy zahrnut nebo není zahrnut v plné míře, mohou výrobci požádat o evropské technické posouzení, vydané jedním ze subjektů pro technické posuzování na základě evropského dokumentu pro posuzování vypracovaného Evropskou organizací pro technické posuzování . Evropské technické posouzení je zdokumentované posouzení vlastností stavebního výrobku v souvislosti s jeho základními vlastnostmi.

 • Harmonizované normy a evropská technická posouzení vytvářejí společný technický jazyk, který se používá ve stavebnictví, a umožňují výrobcům vypracovat prohlášení o vlastnostech a připojovat označení CE. Odkazy na harmonizované

Nahrávám...
Nahrávám...