dnes je 1.12.2023

Input:

Komunální odpad - věcné a právní vymezení

9.11.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatek je ze zákona povinna platit každá fyzická osoba, která je v obci hlášena k místu trvalého pobytu.

Pojem, právní úprava

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Za nakládání s odpady se považuje jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Problematiku komunálního odpadu upravuje zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Předmětem zákona je úprava právních vztahů zúčastněných osob, právnických i fyzických osob, v procesu hospodaření s odpady a stanovení působnosti jednotlivých správních úřadů v tomto procesu.

Ustanovení § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb., umožňuje vydat obcím obecně závaznou vyhlášku. Pravomoc vydávat obecně závaznou vyhlášku je vyhrazena podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích zastupitelstvu obce, které je při vydání vyhlášky povinno zajistit nejen soulad se všemi zákony, ale i postup, který při jejím vydání musí být dodržen.

Poplatky

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. V obecně závazné vyhlášce obec upraví náležitosti vybírání poplatku, to znamená, že obec ve vyhlášce vymezí veškeré instituty, které jsou nezbytné pro dosažení základního cíle poplatkového řízení, kterým je poplatek vybrat nebo vymoci. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obec vybírat a tedy ani stanovit nemusí, což vyplývá z § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (obce mohou vybírat tyto poplatky; mohou, tedy nemusí). Obec však vždy musí zajistit plnění povinností stanovených jí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména § 17.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů plně nahrazuje poplatek za komunální

Nahrávám...
Nahrávám...