dnes je 21.5.2024

Input:

Komunikace v zadávacím řízení prostřednictvím datových schránek

3.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi (www.dashofer.cz/aspr2)

Důležité změny v zadávání veřejných zakázek nastávají také v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Dozvíte se, jak a pro koho jsou datové schránky vhodné a kdo má právo nebo povinnost jejich prostřednictvím komunikovat při zadávání veřejných zakázek.

Důležité změny v zadávání veřejných zakázek nastávají také v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Následující pojednání má pouze informativní charakter, slouží pro představu, jak a pro koho jsou datové schránky vhodné a kdo má právo nebo povinnost jejich prostřednictvím komunikovat při zadávání veřejných zakázek. Průběh zavádění této praxe bude dále sledován a dále o problematice bude pojednáno v souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázek.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 300/2008 Sb.“), vnáší do praxe zadávání veřejných zakázek změnu v oblasti komunikace a modifikuje dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Tato úprava umožňovala zadavateli (a v řadě případů i dodavateli) zvolit způsob komunikace v zadávacím řízení. Zákon č. 300/2008 Sb. oproti úpravě v ZVZ nově stanoví okruhy komunikace, v rámci kterých jsou dokumenty (písemnosti) doručovány prostřednictvím datových schránek. Tento způsob komunikace je v některých případech povinný, v jiných dobrovolný. Pro oba případy však platí zásada, že prostřednictvím datové schránky se doručuje jen, umožňuje-li to povaha dokumentu.

V souvislosti se zadávacím řízení vznikají tři základní kategorie datových zpráv:

 • datové zprávy související s podáním nabídky/žádosti o účast v zadávacím řízení a návrhu v soutěži o návrh,
 • datové zprávy související s předáváním vyhlášení provozovateli IS VZ US ve smyslu § 146 odst. 1 ZVZ,
 • datové zprávy související s další komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem (např. výzva k podání nabídek).

Povaha těchto dokumentů umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek, pokud nedojde při komunikaci prostřednictvím datových schránek k porušení zásad uvedených v § 6 ZVZ či pokud ustanovení ZVZ jinak komunikaci prostřednictvím datových schránek neznemožňují.

Zadavatelé jsou povinni komunikovat prostřednictvím datových schránek za současného splnění následujících podmínek:

 • zadavatel má postavení orgánu veřejné moci (dále též „zadavatel – OVM“) ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.,
 • povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek,
 • na základě ustanovení § 6 ZVZ či jiných ustanovení ZVZ v tom smyslu, že pokud by odesláním datové zprávy měla být porušena některá ze zásad dle § 6 ZVZ či jiné ustanovení ZVZ, neumožňuje povaha dokumentu komunikaci prostřednictvím datových schránek,adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku.

Způsob komunikace prostřednictvím datových schránek v zadávacím řízení bude primárně předurčen právním postavením, které zadavatelům, dodavatelům a popř. jiným osobám (např. členům komisí) vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb. Jedná se o:

 • Zadavatel - orgán veřejné moci,
 • Zadavatel – osoba Česká republika,
 • Zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. a),
 • Zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. b),
 • Územní samosprávný celek,
 • Zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c),
 • Jiné právnické osoby vyjmenované v zákoně č. 300/2008 Sb.,
 • Zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. d),
 • Zadavatel dle § 2 odst. 3,
 • Zadavatel dle § 2 odst. 6,
 • Státní příspěvková organizace,
 • Příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,
 • Ostatní jiné právnické osoby,
 • Dotovaný zadavatel,
 • Sektorový zadavatel.

Zákon č. 300/2008 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1 vymezuje pojem „orgán veřejné moci“. Tento pojem má zásadní význam pro určení příslušného režimu komunikace prostřednictvím datových schránek a důsledků s tím spojených.

Zadavatelé jsou členěni na:

 • zadavatele, kteří jsou zároveň orgány veřejné moci (dále též „zadavatel – OVM“),

Pro skutečnost, zda je zadavatel orgánem veřejné moci, není rozhodující, zda disponuje vrchnostenskou mocí. Rozhodující je skutečnost, zda je příslušný subjekt uveden ve výčtu § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., vrchnostenská moc (veřejná moc) je taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu (usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, publikován ve Sb. n. u. US, svazek 2, ročník 1993, str. 201).

 • zadavatele, kteří nejsou orgány veřejné moci (dále též „zadavatel –osoba“).

Vedle subjektů, které jsou orgánem veřejné moci, umožňuje zákon č. 300/2008 Sb. komunikovat prostřednictvím datových schránek i dalším osobám, mezi kterými dále ještě rozlišuje fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Výčet zadavatelů, které nelze zařadit mezi orgány veřejné moci (kategorie „zadavatel – osoba“) a kteří tedy nejsou povinni komunikovat prostřednictvím datových schránek.

Výčet „zadavatelů – osob“ podle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ:

 • Státní příspěvkové organizace, 
 • Národní divadlo,
 • Český hydrometeorologický ústav,
 • Státní veterinární ústav Praha,
 • Národní muzeum,
 • Psychiatrická léčebna Bohnice,
 • Podle 2 odst. 2 písm. c) ZVZ příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonává,
 • Územní samosprávný celek,
 • Příspěvkové organizace dle § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,
 • Obecně prospěšné společnosti,
 • Školy a školská zařízení,
 • Veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení aj.

Právnické osoby, které naplňují podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, avšak nejsou uvedeny ve výčtu § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.:

 • Vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb.,
 • Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.,
 • Státní podniky dle zákona č. 77/1997 Sb. aj.,
 • § 2 odst. 3 ZVZ - dotovaný zadavatel,
 • Všechny subjekty splňující předpoklady pro získání postavení dotovaného zadavatele, např. fyzická osoba, která zadává nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je z 60 % hrazena z Operačního programu Doprava § 2 odst. 6 ZVZ – sektorový zadavatel.

Subjekty provozující činnost v oblasti:

 • Plynárenství,
 • Teplárenství,
 • Elektroenergetiky,
 • Vodárenství
 • Vyhledávání, průzkum nebo dobývání ropy, plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv,
 • Poskytování a provozování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů aj.

V souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. má postavení OVM Český rozhlas, Česká televize, notáři, exekutoři, přičemž tyto subjekty se mohou účastnit v zadávacích řízeních jako dodavatelé. V tomto případě mají dodavatelé – OVM ze zákona č. 300/2008 Sb. stejné povinnosti jako zadavatelé – OVM.

V následujícím přehledu je uveden výčet zadavatelů dle ustanovení § 2 ZVZ, kteří splňují definici orgánu veřejné moci dle zákona č. 300/2008 Sb. („zadavatelé – OVM“) a jsou tedy povinni komunikovat prostřednictvím datových schránek:

 • Zadavatel veřejné zakázky dle § 2 ZVZ,
 • Orgán veřejné moci dle § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., tj. „zadavatel - OVM“,
 • Zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. a),
 • Státní orgán - Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy,
 • Organizační složky zřízené, popř. řízené ministerstvy,
 • Zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c),
 • Orgán územního samosprávného celku,
 • Obec,
 • Kraj,
 • Hl. město Praha,
 • Zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. d),
 • Právnické osoby, které naplňují současně podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ a které jsou zároveň uvedeny ve výčtu § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.

Konkrétně jde o:

 • Pozemkový fond České republiky nebo jiný státní fond,
 • Zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas,
 • Česká televize.

Mezi jiné státní fondy patří např.:

 • Státní fond dopravní infrastruktury.

Mezi zdravotní pojišťovny patří např.:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Oborové zaměstnanecké a resortní zaměstnanecké pojišťovny,

Samosprávná komora zřízená zákonem

Notáři a soudní exekutoři

Ostatní zadavatelé (dále též „zadavatel – osoba“) a dodavatelé mohou komunikovat prostřednictvím datových schránek dobrovolně.

Zadavatelé, kteří nejsou orgánem veřejné moci, budou moci prostřednictvím IS DS komunikovat v zadávacím řízení až po 1. 7. 2010. Od 1. 1. 2010 budou moci fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby dodávat do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení a od 1. 7. 2010 i jiné dokumenty.

Existují případy, kdy i zadavatel – OVM může v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. komunikovat jinak než prostřednictvím datových schránek. Jde o následující případy:

 • pokud zadavatel provádí komunikaci elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, není povinen tuto elektronickou komunikaci nahrazovat komunikací prostřednictvím datových schránek,
 • komunikace je uskutečňována uvnitř informačního systému veřejné správy,
 • zadavatel dokument „předává“ v listinné podobě.

Ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stanoví, že: „úkon učiněný vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný“, z čehož by bylo možno usuzovat, že podepisování zaručeným elektronickým podpisem je nadbytečné. V případě komunikace v zadávacím řízení však platí, že ustanovení § 149 odst. 4 ZVZ je ustanovením zvláštním k ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., je zřejmé že musí být opatřeny podpisem

Nahrávám...
Nahrávám...