dnes je 15.7.2024

Input:

Konstrukční principy tvorby detailů

13.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.4.3 Konstrukční principy tvorby detailů

Funkčnost střechy jako celku je závislá nejen na návrhu a provedení střechy v ploše, ale rovněž na konkrétním provedení v jednotlivých detailech.

Základními detaily u šikmých střech jsou např. oblasti kolem okapu, u vrcholu, u nároží, u úžlabí, u štítu a u konstrukcí prostupujících střešním pláštěm.

DETAIL OKAPU

Oblast okapové partie bezprostředně přilehlé k odvodňovacímu žlabu je částí střechy, která musí svým řešením zajistit bezpečný a co nejrychlejší odvod srážek ve všech jejích skupenstvích s povrchu střešní plochy a nesmí při tom být dotčeny další konstrukční prvky, které se zde vyskytují.

Při návrhu detailu okapu je třeba respektovat následující doporučení:

 • zajistit dostatečný přesah krytiny do žlabu, přičemž se zpravidla vždy vychází z technologických podkladů výrobců krytin,

 • přední okapová hrana se umístí tak, aby bylo zajištěno odvodnění do žlabu, přičemž se doporučuje přesah tašek maximálně do 1/3 šířky žlabu,

 • okapové hrany se pokrývají stejnými taškami jako střešní plocha, případně je možné použití speciálních tvarovek či zvláštních konstrukcí,

 • u taškových krytin by se u okapové hrany neměly vyskytovat tašky řezané,

 • tašky u okapové hrany jsou pro zachování jejich sklonu vypodloženy dvojitou střešní latí nebo speciálními prkny ve tvaru klínu a nebo speciální tvarovkou např. perforovanou lištou,

 • větrací mezeru umístěnou mezi krytinou a pojistnou hydroizolací je třeba napojit na vnější prostředí a prostor zajistit proti vniknutí hmyzu mřížkou (většinou systémový prvek střešního systému),

 • nasávání vzduchu do mřížek nesmí bránit žádné překážky, např. nevhodně umístěný žlab,

 • větrací prvky, většinou mřížky z perforovaného plechu, musí být navrženy tak, aby splňovaly požadavky na nezbytné větrání a musí být v souladu s ČSN 73 1901, Příloha D,

 • ukončení pojistné hydroizolace musí být provedeno tak, aby materiál, který není odolný proti působení ultrafialového záření, byl zakrytý,

 • v případě, že se předpokládá zvýšená možnost transportu vody po ploše pojistné hydroizolace, pak je vhodné její ukončení na okapovém plechu,

 • ukončení pojistné hydroizolace lze provést upevněním na bednění,

 • v oblasti návaznosti střechy na svislou nadezdívku musí být zajištěny tepelně izolační vlastnosti tak, aby zde nedocházelo ke vzniku tepelných mostů (např. u pozednice),

 • v oblasti ukončení tepelné izolace umístit na vnější část podpůrnou konstrukci, která umožní preciznější realizaci a zabrání možnému posunu tepelně izolačního materiálu,

 • ukončení parotěsné vrstvy musí být provedeno vzduchotěsně za pomocí systémových prvků a materiálů a vždy v souladu s technologickým předpisem výrobce konkrétního materiálu,

 • v oblasti s předpokládanou trvalejší a vyšší sněhovou pokrývkou je třeba pamatovat na možné nebezpečí tvorby sněhových a ledových valů a jejich možný negativní vliv,

 • u tříplášťových střech je nezbytné zajistit osazení větracích mřížek, napojených na vzduchovou mezeru pod pojistnou hydroizolací dle ČSN 73 1901, Příloha D,

 • rozměry okapů je třeba nadimenzovat v závislosti na velikosti odvodňované plochy, tvaru odvodňovacích prvků, specifické vydatnosti deště v daném místě stavby a na součiniteli odtoku (viz návrh odvodnění),

 • odpadní trouby umístěné ve vnějším prostředí je vhodné vést na plochách objektu, orientovaných převážně jižním směrem,

 • s ohledem na konkrétní situaci se doporučuje navrhnout žlaby vyhřívané, aby se zabránilo tvorbě a kumulaci sněhu či ledu v okapové oblasti.

Typ střechy  Doporučené dimenze větrané vzduchové vrstvy 
Průřez v ploše střechy  Přiváděcí otvor
u okapu, u nižší
hrany pultu
 
Odváděcí otvor
ve hřebeni
na nároží
 
Dvouplášťová,
tříplášťová s pojistnou hydroizolací
účinně propustnou
pro vodní páru 
min 200 cm2
na 1m šířky střechy,
h > 20 mm 
min.2‰
odpovídající
střešní plochy 
min. 1 ‰
odpovídající
střešní plochy
(z obou stran) 
Dvouplášťová
s krytinou
o vysokém difúzním
odporu 
Vzduchová
vrstva 
do 5 °  h ≥ 100 (250) mm  min. 10,0 ‰  min. 11,0 ‰ 
5° – 25 °  h ≥ 60 (150) mm  min. 5,0 ‰  min. 5,5 ‰ 
25° – 45 °  h ≥ 40 (100) mm  min. 3,3 ‰  min. 3,6 ‰ 
nad 45 °  h ≥ 40 (50) mm  min. 2,5 ‰  min. 2,8 ‰ 

Poznámka
Poznámka:

Tloušťka větrané vzduchové vrstvy h uvedená v tabulce platí pro délku (tj. délku krokví) do 10 m, pro každý 1 m délky nad 10 m se h zvětšuje o 10 %.

Vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů nemá přesahovat 18 m.

Větrání dolní vzduchové vrstvy u tříplášťových střech se doporučuje účinnější než větrání horní vzduchové vrstvy.

V závorkách jsou uvedeny tloušťky větrané vzduchové vrstvy, která má sloužit i k odvodu technologické a srážkové vody zabudované při realizaci.

Uvedené minimální hodnoty by měly být pokud možno překračovány.

Tabulka Minimální doporučené dimenze větraných vzduchových vrstev střech (dle ČSN 73 1901 a dle „Pravidel pro navrhování a provádění střech“)

V případě použití jiného typu krytiny, např. plechové, platí obecné zásady uvedené na počátku této kapitoly, ale navíc je třeba zohlednit následující:

 • k okraji střechy dobíhá krytina umístěná na příslušné nosné konstrukci, vytvářející odpovídající podklad pod krytinu,

 • dle situace je třeba zohlednit režim v odvětrávací vzduchové mezeře (tj. přivětrání),

 • veškeré klempířské ukončující prvky musí mít dostatečnou tuhost,

 • jejich konstrukce a vzájemné návaznosti musí umožňovat příslušnou dilataci z důvodu objemových změn,

 • ukončení střešní plochy je pomocí okapnice, která zajišťuje odvedení vody, okraj okapnice je vyztužený jednoduchým, popř. dvojitým zpětným ohybem,

 • tvarování okapnice na jejím vnějším konci tvoří většinou i pohledový prvek, v některých případech je doplněna ještě dalším podkladním či krycím prvkem,

 • koncové oplechování zakrývá nosnou vrstvu (např. latě, bednění) krytiny.

Následující detail uvádí příklad řešení okapové partie na střeše s maloformátovou hliníkovou krytinou.

Poznámka
Pozn.: Obrázek detailně uvádí řešení krytiny včetně jejích podkladních vrstev a navazujících konstrukcí, ostatní konstrukce a vrstvy jsou uvedeny pouze orientačně.

Obr. č. 3: Příklad řešení detailů u okapu – foto

DETAIL U ŠTÍTU

Oblast střechy u štítu může být provedena různými způsoby, které zpravidla vycházejí z architektonických požadavků na celkový vzhled střechy.

Obvykle je hrana štítové stěny překryta plynule přecházející krytinou, na konci zakončenou základními nebo ukončovacími krajovými taškami.

Další případnou možnou konstrukční variantou je viditelné přiznání štítové stěny a její vytažení nad plochu střechy.

Při návrhu detailu u štítové stěny je třeba respektovat následující doporučení:

 • zajistit dostatečný přesah krytiny přes štítovou zeď tak, aby byla dostatečně chráněna před povětrnostními vlivy,

 • tašky na štítové hraně (kromě krycí vrstvy u korunového krytí) musí být v oblasti namáhané a určené dle ČSN EN 1991-1-4 a rovněž dle technologického podkladu výrobce krytiny upevněny minimálně jedním vrutem do střešní latě,

 • volný přesah střešních latí nad vnější hranu nosné konstrukce nesmí být větší jak 300 mm a vychází z použitého průřezu latí, větší přesah je možný pouze za předpokladu, že se provedou zvláštní konstrukční úpravy, resp. ztužení latí,

 • štítová hrana je ukončena buď prkny nebo profilovanou tvarovkou,

 • spodní líc přesahující konstrukce je možno provést bez podbíjení, pak je třeba provést částečné bednění pod krytinu tak, aby nebyl viditelný spodní líc tašek a laťování,

 • na spodní líc přesahující konstrukce lze umístit podbití,

 • zajistit ukončení pojistné hydroizolace tak, aby případně zateklá voda mohla odtékat, což se provádí jejím uchycením na kontralatě,

 • v případě použití doplňkových ukončujících klempířských prvků postupovat dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební,

 • ukončení tepelné izolace provést tak, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů,

 • ukončení parotěsné vrstvy musí být provedeno vzduchotěsně za pomocí systémových prvků a materiálů a vždy v souladu s technologickým předpisem výrobce konkrétního materiálu.

V případě použití jiného typu krytiny, např. plechové, platí obecné zásady

Nahrávám...
Nahrávám...