dnes je 25.6.2024

Input:

Předání a převzetí staveniště

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7 Předání a převzetí staveniště

Základní předpis, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) definuje staveniště v § 3, odst. 3 takto: Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.

Otázku zahájení stavebních prací a s tím souvisejícím předání a převzetí staveniště však stavební zákon neřeší.

Velmi podrobně se předáním a převzetím staveniště zabývala vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Tato vyhláška byla od 1. ledna 2007 zrušena vyhláškou č. 601/2006 Sb. a podrobná ustanovení, která obsahovala zrušená vyhláška, nahrazuje dnes nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které má řadu příloh. Toto nařízení o předání a převzetí staveniště hovoří v § 2, odst. 3: Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

Je tedy otázka předání a převzetí staveniště chápána především jako akt, který má zabezpečit bezpečnost pracovníků na novém neznámém pracovišti. Osoby oprávněné ze strany investora předání staveniště provést i osoby oprávněné zhotovitelem staveniště převzít a stvrdit tuto skutečnost podepsáním zápisu by měly být po vzájemné dohodě stanoveny již předem ve smlouvě o dílo. Předání a převzetí pracoviště by pak mělo probíhat v následujících krocích:

Průběh předání a převzetí staveniště

  1. Vymezení staveniště (pracoviště) hraničními body. Podle potřeby je možné zápis doplnit jednoduchým náčrtkem.

  2. Stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště.

  3. Předání situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními překážkami na staveništi. V případě, že se na staveništi žádné sítě ani překážky nenacházejí, je zapotřebí tuto skutečnost výslovně v zápise uvést.

  4. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem. (Budovy, technická zařízení, stromy, keře aj.) Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany.

  5. Budou-li strojní zařízení zhotovitele, či objekty zařízení staveniště jím budované, připojovány na sítě, které jsou ve správě zadavatele, potom je zapotřebí nejpozději při předání staveniště stanovit odběrná (napojovací) místa a způsob měření odběru.

  6. Stanovení pracovní doby v jednotlivých dnech týdne. Určení požadavků na úroveň hluku během provádění stavebních prací, požadavky na čistotu, bezprašnost atp.

  7. Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů. Určení způsobu napojení staveniště na veřejnou komunikaci. Stanovení požadavků na chodníky, přechody, přejezdy a osvětlení na dotčených komunikacích.

  8. Stanovení způsobu, jakým bude staveniště (pracoviště) vráceno zpět zákazníkovi. Určení požadavků na uvedení do původního nebo projektovaného stavu.

body 5 až 8 by měly být obsaženy již ve smlouvě o dílo. Jestliže tomu tak není, pak je nanejvýš nutné, aby byly vyjasněny nejpozději do data předání a převzetí staveniště.

Velmi důležité je ovšem předání a převzetí takového staveniště pro stavební práce, na kterém bude stavební činnost probíhat souběžně s provozem

Nahrávám...
Nahrávám...