dnes je 25.9.2022

Input:

Kvalita prostředí

4.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavek na umisťování staveb z hlediska vzájemných odstupů tak, aby byly splněny požadavky na zachování kvality prostředí.

Tento požadavek je obsažen v ust. § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dle ust. § 90 písm. c) stavebního zákona je v územním řízení posuzován soulad záměru zejména s obecnými požadavky na využívání území, proto i zachování kvality prostředí je jedním z aspektů, které musí stavební úřad v územním řízení zohlednit. V právní úpravě účinné do 26. 8. 2009 byl v této souvislosti použit pojem „pohoda bydlení“, ten však byl nahrazen výše uvedeným z důvodu, aby bylo toto hledisko stavebními úřady posuzováno i vůči jiným stavbám, než jsou stavby pro bydlení.

Kvalita prostředí (obdobně pohoda bydlení) je neurčitý právní pojem, který byl v minulosti několikrát předmětem výkladu Nejvyššího správního soudu. Za nejvýznamnější je nutno považovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005-116, ve kterém Nejvyšší správní soud definoval, co je třeba rozumět „pohodou bydlení“. V zásadě se jedná o souhrn činitelů vnějších negativních vlivů, posouzených jednotlivě i ve vzájemných souvislostech s ohledem na území, kde má být záměr umístěn, a to s přihlédnutím ke způsobu života dotčených osob, který však musí odpovídat určitému standardu předmětné lokality. Součástí tohoto posouzení bude typicky otázka hluku, prašnosti, vibrací, oslunění a zastínění pozemků, ale s ohledem na znění případných námitek může být také otázka ztráty

Nahrávám...
Nahrávám...