dnes je 28.11.2022

Input:

Legislativa nakládání s odpady v budovách

25.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12.1
Legislativa nakládání s odpady v budovách

Ing. Bohumír Číhal

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Od 1. 1. 2018 je účinný ve znění novely zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předchozí velká novela se uskutečnila zákonem č. 223/2015 Sb. Zákon nahradil zrušený zákon č. 125/1997 Sb. stejného jména.

Výjimky

Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou odpadních vod (v rozsahu, v jakém se na ně vztahuje zákon o vodovodech a kanalizacích), radioaktivních odpadů, mrtvých těl zvířat, exkrementů (v zákoně specifikovaných), emisí látek znečišťujících ovzduší, vyřazených výbušnin a vyřazeného střeliva, sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod (za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy). Též se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Nestanoví-li příslušný zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na nakládání s těžebním odpadem, s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami a s vedlejšími produkty živočišného původu.

Vymezení některých pojmů

Odpad

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé z dále uvedených skupin odpadů specifikovaných v Katalogu odpadů v prováděcím předpisu k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech, nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.

Komunální odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (uvedený v Katalogu odpadů), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Odpadem podobným komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.

Domovní odpad

Pojem Domovní odpad není zaveden zákonem ani normou. Zahrnuje tuhý odpad, který vzniká v domácnostech jako spotřební odpad jejich obyvatel. Tuhý domovní odpad je součástí komunálního odpadu.

Biologický odpad

Biologický odpad je biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu.

Kuchyňský potravinový odpad je část bioodpadu zastoupená v domovním odpadu, která vzniká z přípravy jídel a zbytky jídel.

Vybrané odpady

Vybranými výrobky, odpady a zařízeními jsou podle ustanovení § 25 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (z předmětu našeho zájmu)

  • odpadní oleje (jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje);

  • baterie a akumulátory;

  • odpady azbestu;

  • elektrická a elektronická zařízení.

Pro nakládání s jednotlivými druhy těchto odpadů stanoví zákon o odpadech zvláštní ustanovení.

Objemný odpad

Objemný odpad je komunální odpad, který vzhledem k jeho rozměrům anebo hmotnosti nelze odkládat do sběrných nádob (případně sběrných pytlů), určených pro pravidelný sběr směsného komunálního odpadu.

Měrná produkce odpadů

Měrná produkce odpadů je množství odpadu vyprodukované průměrným občanem za časové období.

Plán odpadového hospodářství za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v rozsahu stanoveném tímto zákonem zpracovávají ministerstvo, kraje a obce.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady tvoří shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů. Předmětem našeho zájmu budou první fáze tohoto cyklu spočívající ve shromažďování, soustřeďování a přípravě odpadů k jejich sběru.

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Původce odpadů a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad podle Katalogu odpadů, který je uveden v příloze k této vyhlášce. Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů, vč. posuzování nebezpečné vlastnosti odpadu, stanoví vyhláška.

Ukázka z Přílohy k vyhlášce č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů

Skupiny katalogu odpadů

Příloha obsahuje 20 skupin odpadů, pro informaci o jejich členění některé uvádíme:

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

… …

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

… …

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

… …

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady s odpady z úřadů) včetně složek odděleného sběru

S ohledem na zaměření tématu uvádíme výběr z podrobnějšího členění skupiny 20 Komunální odpady na podskupiny:

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 26* Olej a tuk (kromě jedlého)

… …

Poznámka: Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*”.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Zákon, odkazující na zákon o odpadech, je účinný od 1. 1. 2018 ve znění novely č. 149/2017 Sb., která mj. novelizuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. K zákonu uvádíme pouze stručnou informaci v rámci zaměření dalšího textu.

Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě.

Obal

Obalem se rozumí výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň

  • v místě nákupu tvořit prodejní jednotku (prodejní obal);

  • v místě nákupu tvořit prodejní skupinu nebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (skupinový obal);

  • usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (přepravní obal).

Kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Zpětný odběr

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů

Nahrávám...
Nahrávám...