dnes je 19.6.2024

Input:

Legislativa

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.10.1 Legislativa

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády


  1. Zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

    Zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

  2. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

    Nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů k provedení § 11a odst. 2 , § 12 a § 13 zákona. Seznam vybraných stavebních výrobků s vyznačením postupů posouzení shody je uveden v příloze 2 k tomuto nařízení.

  3. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

    Vyhláška navazuje na stavební zákon a stanoví základní požadavky na elektrické rozvody a hromosvody u objektů spadajících do působnosti tohoto zákona.

České technické normy


ČSN 33 2312 Elektrotechnické předpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkách a na nich. ÚNM Praha, 09/1986 + Změna 1 z 10/2005

Norma platí pro navrhování, výběr a zhotovení silových elektrických zařízení mn a nn ukládaných do hořlavých hmot a na ně. Normalizuje všeobecné a technické požadavky pro návrh a stavbu, vydaná Změna 1 aktualizuje požadavky z hlediska platných technických norem.

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky. ČNI Praha, 05/1996 + Změna 1 z 05/1997

Norma platí pro navrhování, zřizování a rekonstrukce elektrických přípojek nn, vn, vvn a zvn. Stanovuje základní technické podmínky pro připojení elektrických podmínek na rozvodná zařízení dodavatele elektřiny. Upřesňuje začátek a ukončení elektrických přípojek. Norma neplatí pro odběrná elektrická zařízení.

PNE 35 7040 ed.2 Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách. Energoprojekt a.s. Praha, 09/2004

Podniková norma energetiky (PNE) zavádí a určuje jednotný způsob typového označení kabelových rozvodných skříní (tj. přípojkových a rozpojovacích jistících skříní) zhotovených pro použití v distribuční soustavě a elektrických přípojkách – rozvodu nízkého napětí provozovatele distribuční soustavy. Kabelové rozvodné skříně zhotovené pro i jiné použití možno označovat dle této PNE.

ČSN EN 60439–5 ed.2 (35 7107) Rozváděče nn – Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy. ČNI Praha, 05/2007

Norma stanovuje doplňující požadavky na kabelové rozváděče pro distribuční transformovny a pro kabelové rozvodné skříně (tj. pro přípojkové skříně a rozpojovací jistící skříně) používané v trojfázových sítích distribuční soustavy. Norma uvádí definice rozváděčů a skříní, specifikuje provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a ověřovací zkoušky. Předmětem normy nejsou nekryté rozváděče. Kabelové rozváděče a kabelové rozvodné skříně pro distribuční soustavu musí rovněž splňovat všechny požadavky normy ČSN EN 60439–1 ed.2:2000 (35 7107), není-li stanoveno normami jinak.

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. ČNI Praha, 12/2000

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících

Nahrávám...
Nahrávám...