dnes je 19.7.2024

Input:

Lekce 1: Zdůvodnění a zásady prováděného dozoru ve stavebnictví

5.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Lekce 1: Zdůvodnění a zásady prováděného dozoru ve stavebnictví

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Úvodní lekce vychází ze specifik stavebnictví i v porovnání s ostatními produktivními obory a zdůvodňuje požadavek na provádění dozoru a i realizaci dalších opatření. Charakterizuje výstavbový proces, jeho dílčí etapy, jeho účastníky, definuje základní pojmy související se stavebnictvím a prováděným dozorem.

Výchozí fakta

Jakékoliv úvahy týkající řízení výstavbového procesu musí respektovat jeho specifika, které jsou příčinou řady specifických opatření, kterými se stavebnictví odlišuje od ostatních produktivních oborů. Zdůvodnění provádění dozoru a dalších specifických opatření ve stavebnictví se zakládá především na dále naznačené problematice vyžadující řešení.

Specifické znaky stavebnictví jsou především:

Stavba je dílo, nikoliv výrobek. Nemá základní znaky výrobku – standardní výroba, standardní produkt. Naopak – každá stavba je jiná, každá stavba je realizována za jiných a neustále se měnících podmínek.

Provádění stavby je těžko předvídatelný – stochastický proces. Je pod řadou předem těžko definovaných vlivů, z nichž na prvním místě jsou vlivy klimatické a dále podmínky dané umístěním stavby - vliv podloží založení stavby, okolí stavby, především dopravní a technická infrastruktura a další. Těžká předvídatelnost procesu realizace stavby je dále daná i na závislostí stavby na dodávkách zabudovávaných materiálů a výrobků včetně spolehlivosti přepravy

Stavba a její staveniště je vysoce rizikové pracoviště, které si vyžaduje specifická opatření, neustále se měnící v průběhu realizace stavby.

Při realizaci stavby na daném staveništi – pracovišti je nutné řešit další specifické podmínky nad rámec ustanovení uvedených v zákoníku práce (ZP).

Stavebnictví je obor s vysokým vlivem na požadavky životního prostředí.

Zhotovení stavby není jen úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a s příslušnými obecně platnými předpisy, ale jsou to i všechny související činnosti, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a jejichž řádné provedení je i předmětem veřejného zájmu, např.:

 • zajištění nezbytných průzkumů,

 • neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby,

 • zajištění opatření na ochranu osob, zvířat a majetku,

 • zabezpečení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP),

 • zajištění dokladů o jakosti zabudovávaných výrobků,

 • odvoz, uložení a likvidace odpadů,

 • zajištění zimních opatření,

 • koordinační a kompletační činnost celé stavby a další.

Dalším charakteristickým znakem stavebnictví je vazba veřejného a soukromého práva. Soukromým právem jsou řešeny dopady ojedinělosti každé stavby a jejího provádění i postupy dané vysokou četností různých pracovních a technologických procesů cestou uzavíraných smluvních vztahů.

Předchozí uvedené specifikum stavebnictví má přímou vazbu na potřebu řešení podmínek řízení BOZP na daném staveništi. Na staveništi, ve smyslu Zákoníku práce – pracovišti, působí více právních subjektů – podzhotovitelů. Na řešení jejich vzájemných vazeb a vazeb na zhotovitele stavby v podmínkách daného staveniště nestačí ustanovení daná Zákoníkem práce. Proto je řízení BOZP na staveništi předmětem samostatného právního předpisu.

Tato naznačená specifika stavebnictví a jejich řešení jsou základem pro stanovená opatření, která se zejména promítají do řady právních přepisů.

Poznámka: Dále pojednané požadavky právních předpisů jsou uvedeny pro doložení řešení výše uvedených specifik stavebnictví. Právní požadavky související v plné šíři se stavebnictvím jsou předmětem samostatné lekce č. 2.

Základní předpisy, řešící specifika stavebnictví

Stavební zákon:

 • Již existence samostatného zákona pro obor stavebnictví dokládá nutnost specifického řešení požadavků tohoto oboru.

 • Zásadní je stanovený postup výstavbového procesu členěný do samostatných ale současně na sebe navazujících etap respektujících odlišnosti postupné tvorby díla od územního plánování po předání dokončené stavby do užívání.

 • Ve stanovených právních povinnostech účastníků výstavby je respektován fakt odlišnosti každé stavby a především postupu výstavby.

 • Stochastičnost procesu stavění která neumožňuje předem stanovit jeho postup v daných časových, prostorových i materiálových podmínkách je hlavním důvodem požadavku na vedení stavebního deníku – viz § 157 SZ. Stavebnictví je jediný produktivní obor vyžadující právním předpisem vedení záznamů z průběhu realizace výsledného produktu. Jde o oprávněný požadavek – tam kde nelze předem předepsat postup a jeho podmínky a pak již jen zaznamenávat jeho plnění, musí být prováděny záznamy o jeho realizaci včetně všech vstupů, podmínek a výsledku.

 • Náročnost na odbornou způsobilost pracovníků zajišťujících zpracování projektové dokumentace a odborné vedení provádění stavby je řešeno v § 158 stavebního zákona stanovením vybraných činností ve výstavbě. Zajištění tohoto požadavku cestou autorizace odpovědných osob je řešeno dalším zákonem specifickým pro stavebnictví – autorizačním zákonem.

 • Vliv výstavbového procesu především na životní prostředí, zdraví, bezpečnost a další oblasti veřejného zájmu, včetně i finanční náročnosti zakázek financovaných z veřejného rozpočtu je v požadavcích stavebního zákona řešeno mimo jiné stanovením postupů pro zajištění státního a správního dozoru.

Občanský zákoník

Požadavky občanského zákoníku (NOZ), uvedené především v souboru paragrafů pod názvem Stavba jako předmět díla dokládají nutnost řešení specifik stavebnictví i

Nahrávám...
Nahrávám...