dnes je 19.7.2024

Input:

Lekce 3: Účastníci výstavby - právní subjekty

30.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Lekce 3: Účastníci výstavby – právní subjekty

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Lekce charakterizuje postavení a úlohu pozic účastníků výstavby – vykonavatelů požadavků právních a jiných předpisů v dílčích etapách výstavbového procesu ve vzájemných vazbách se zaměřením na řízení přípravy a realizaci stavby. Jsou definovány specifika postavení a podmínky výkonu činnosti osob "interního dozoru na staveništi" – technického dozoru stavebníka (dále TDS), autorského dozoru projektanta (dále ADP) a stavebního dozoru.

Kap. 1 Úvodní údaje

Tato úvodní kapitola je společná i pro následující Lekci 4 Kurzu. Základní charakteristika – definování pojmů jednotlivých účastníků výstavby je obsažena v Lekci 1. Na údaje uvedené v Lekci 1 navazuje obsah této Lekce a Lekce následující, který je zaměřen na postavení účastníků výstavby a na, právními požadavky, stanovenými jejich povinnostmi i na postupy jejich řešení ve vzájemných vazbách účastníků.

Výchozím podkladem je stavební zákon, ale i další předpisy navazující na stavební zákon – viz Lekce 2 Kurzu. Jsou uvedeny výchozí podmínky pro stanovení konkrétních požadavků stavebního zákona a na ně navazující podmínky, které je nutno řešit smluvním vztahem, a to ve vazbě na jednotlivé účastníky přípravy a realizace stavby. Tato naznačená problematika je vstupem pro obsah následující Lekce 5 Veřejné a soukromé právo.

Účastníci výstavby – schéma

V této a následující Lekci 4 Kurzu se zaměříme na tzv. "interní účastníky výstavby". Postavení stavebních úřadů a dotčených orgánu je uvedeno v Lekci 11 Kurzu "Státní a správní dozor ve stavebnictví".

Požadavky stavebního zákona a navazujících předpisů na účastníky výstavby

Výchozím atributem pro postavení účastníků výstavby a stanovení jejich povinností v požadavcích stavebního zákona je: "stavba, na kterou bylo vydáno stavební povolení, nebo souhlas s ohlašovanou stavbou". Další upřesňující podmínky a varianty jsou uvedeny v následném textu této lekce.

Jsou to především tyto základní požadavky:

  • zajištění zhotovitele stavby a určení stavbyvedoucího – osoba autorizovaná v oboru stavby;

  • vedení stavebního deníku – povinnost zhotovitele stavby;

  • v případě financování stavby z veřejného rozpočtu určení TDS a ADP – osoby autorizované v oboru stavby;

  • v případě, že na daném staveništi je dva a více zhotovitelů a stavba není v podmínkách vyloučení tohoto požadavku – určení koordinátora BOZP (zákon č. 309/2006 Sb.).

Podstatné pro řešení dalších postupů je skutečnost, že stavební zákon ve svých požadavcích řeší stavbu a zhotovitele stavby ve vztahu ke stavebníkovi a neřeší podzhotovitele stavby. Dále neřeší dílčí objekty stavby. Lze obecně uvést: Stavební zákon neřeší vertikální ani horizontální rozpad realizace stavby. Takže řešení realizačních postupů na dané stavbě musí být ve vazbě na právní požadavky dále stanoveno uzavřeným smluvním vztahem. Vztah veřejného a soukromého práva a konkrétní postupy v řízení realizace stavby – viz následné Lekce Kurzu.

Kap. 2 Úloha stavebníka, zhotovitele stavby, projektové a investorsko–inženýrské organizace

Stavebník

Úvodem: Stavebník je osoba s vrcholovou odpovědností za celý výstavbový proces.

Poznámka: Úmyslně je uveden pojem vrcholová odpovědnost nikoliv nejvyšší odpovědnost – vrcholově řídí, ale nepřebírá odpovědnost dalších účastníků výstavby, jim danou právními požadavky.

Podle dosavadního stavebního zákona - § 152 je toto postavení stavebníka definováno: "Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a realizaci stavby".

Poznámka: Stavební zákon nedefinuje pojem "příprava stavby" Může znamenat všechny etapy, které předchází etapě realizace stavby, nebo jen projektová příprava stavby, či stavebně technologická příprava realizace stavby. Navazující zákon č. 309/2006 Sb., (běžně nazývaný koordinátorský zákon) pojímá výraz "příprava stavby" jako fázi projektové přípravy. Zřejmě v definici § 152 stavebního zákona značí pojem "příprava stavby" všechny etapy výstavby předcházející fázi realizace stavby.

Vstupní informace k pojmu "stavebník":

Ve stavebním zákoně a navazujících předpisech je pojem "stavebník" poprvé uveden ve fázi stavebního řízení to je předcházející fáze fázi realizace stavby. Viz § 152 SZ: stavebník je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení, nebo ohlašuje stavbu.

Poznámka: podstatné je pro sebe.

V předchozích fázích výstavby je pozice budoucího stavebníka označena v právních předpisech:

  • "oznamovatel" – viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

  • "žadatel" – osoba, která žádá o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu – viz stavební zákon

Označení pozice "stavebník" v dalších právních předpisech:

  • Zadavatel – viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP

  • Objednatel – viz zákon č. 89/2012, Občanský zákoník

Tyto pojmy lze bez problému použít v závazných dokumentech. Nedoporučuje se používat pojem "investor", i když stavební zákon tento pojem povoluje.

Poznámka: současně stavební zákon jednoznačně požaduje používat pojem "Technický dozor stavebníka – TDS" a ne "Technický dozor investora – TDI".

Základní povinnosti stavebníka

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

§ 152 stavebního zákona

Je uvedeno plné znění tohoto základního paragrafu. Požadavky, které souvisí s postavením TDS a mohou být smluvně na TDS přeneseny, jsou zvýrazněny.

(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat,

Nahrávám...
Nahrávám...