dnes je 17.6.2024

Input:

Lekce 4: Účastníci výstavby - fyzické osoby

7.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Lekce 4: Účastníci výstavby – fyzické osoby

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Lekce charakterizuje postavení a úlohu pozic účastníků výstavby – vykonavatelů požadavků právních a jiných předpisů v dílčích etapách výstavbového procesu ve vzájemných vazbách se zaměřením na řízení přípravy a realizaci stavby. Jsou definovány specifika postavení a podmínky výkonu činnosti osob "interního dozoru na staveništi" – technického dozoru stavebníka (dále TDS), autorského dozoru projektanta (dále ADP) a stavebního dozoru.

Kap. 1 Úvodní údaje

Tato Lekce navazuje na Lekci předchozí, uvádějící v úvodu celkový přehled účastníků výstavby – právnické osoby i osoby fyzické. Důvodem tohoto rozdělení je mimo velký rozsah informací i potřeba zdůraznění jednoho ze specifik stavebnictví, to je právní požadavek na vybrané činnosti ve výstavbě. Proto úvodem jsou uvedena základní fakta týkající se vybraných činností ve výstavbě, která souvisí i s charakteristikou dále uváděných pozic.

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

§ 158

Vybrané činnosti ve výstavbě

Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu – autorizační zákon. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace podle odstavce 2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

Na základě tohoto ustanovení musí být dodrženo:

  • Projektant a stavbyvedoucí musí být osobami autorizovanými v oboru dané stavby

  • Projektant a stavbyvedoucí jsou fyzickými osobami pověřenými k danému výkonu

Právní požadavky na oprávněnost k výkonu TDS a koordinátora BOZP viz následující kapitola této Lekce.

Kap. 2 Úloha projektanta, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, TDS, ADP, koordinátora BOZP

Projektant

§ 159 stavebního zákona

Projektová činnost ve výstavbě

(1) Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.

(2) Projektant územně plánovací dokumentace zpracovává a pořizovateli předává vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.

(3) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

(4) Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. F) až i) a k) a terénních úprav podle § 15b odst. 1 vodního zákona může kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. Na tuto osobu se přiměřeně vztahuje ustanovení odstavce 3.

Závěrem: Postavení a povinnosti projektanta jsou stanoveny právními požadavky.

Stavbyvedoucí

Z hlediska osobní pozice a přidělených přímých odpovědností je stavbyvedoucí na prvním místě z účastníků výstavby.

Stavbyvedoucí je osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby, což je vybraná činnost ve výstavbě – viz Lekce 1 Kurzu a Kap. 1 této Lekce.

Připomínka: Chybné je označení pojmem stavbyvedoucí osobu, která "řídí realizaci stavby" nebo "řídí provádění prací na stavbě" apod., ale není osobou autorizovanou – dosud stále nacházený nedostatek při kontrolách a auditech.

Určení stavbyvedoucího musí být prokazatelné – uvedením ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby, či v jiném závazném dokumentu. Podstatné je uvedení ve stavebním deníku – jméno, otisk autorizačního razítka, podpis.

Postavení stavbyvedoucího je definováno dvěma základními právními předpisy:

  • Stavbyvedoucí – odborné vedení provádění stavby – Stavební

Nahrávám...
Nahrávám...