dnes je 21.7.2024

Input:

Lekce 6: Náplň činnosti technického dozoru stavebníka

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

601
Lekce 6: Náplň činnosti technického dozoru stavebníka

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Obsahem šesté Lekce je uvedení možností náplně činnosti technický dozor stavebníka (TDS), předmětu plnění smluvního vztahu uzavřeného mezi stavebníkem a TDS, a to v základním členění jeho postavení v dozorové činnosti nad realizovanou stavbou a i v postavení projektového manažera dané stavby v přímé spolupráci se stavebníkem v průběhu i ostatních etap výstavby.

Kap. 1 Výchozí údaje

Jak již bylo uvedeno v Lekci 3 Kurzu, nemá technický dozor stavebníka (TDS) právními předpisy stanovenou odpovědnost a povinnosti. Má osobní odpovědnost za plnění smluvně uzavřených závazků.

Základním vstupem pro smluvní stanovení požadované činnosti a odpovědnosti TDS jsou právní požadavky na pozici stavebníka uvedené zejména v ČÁSTI ČTVRTÉ a v ČÁSTI PÁTÉ SZ a dále i požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o dalších požadavcích na BOZP, viz Lekce 3 Kurzu. V rámci uzavírané smlouvy s TDS, v případě souhlasu TDS má stavebník možnost plnění těchto svých povinnosti na TDS přenést. Samozřejmě právní odpovědnost zůstává na stavebníkovi.

Postavení stavebníka, stanovení jeho odpovědnosti a povinností v souvisejících právních předpisech uvádí Lekce 3 Kurzu.

Ve vazbě na smluvní stanovení činnosti TDS jsou tyto údaje dále doplněny:

Postavení a základní povinnosti stavebníka v dílčích fázích výstavby

Fáze územního plánování:

 • SZ ČÁST TŘETÍ § 76–102 - úloha žadatele o vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu

 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Fáze projektové přípravy:

 • § 158 vybrané činnosti ve výstavbě, § 159 projektová činnost ve výstavbě, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, – zajištění projektové dokumentace.

Fáze ohlašování a povolování staveb:

 • § 103 - § 117 SZ ČÁST ČTVRTÁ – Stavební řád

 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 • Právní předpisy dotčených orgánů

 • Správní řád

Fáze realizace stavby a provádění dozoru:

 • Zajištění zhotovitele - § 158 a § 160 SZ

 • Definování obchodně-technických požadavků – OZ, SZ, zákon č. 309/2006 Sb.

 • Definování podmínek předání staveniště - zákon č. 309/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., § 24

 • Vyjádření vlastníků technické infrastruktury § 161 SZ

 • Předání dokumentace stavby, SP a další dokumenty stavby § 152 SZ

 • Zajištění postupů při změně stavby před jejím dokončením § 118 SZ

 • Splnění požadavků zákon č. 309/2006 Sb.

 • Kontakt a přímá odpovědnost vůči dozorovým orgánům SZ, část IV, hlava II

 • Plnění požadavků "veřejného zájmu" SZ, část IV, hlava II, hlava V

 • Žádost o předčasné užívání stavby § 123 SZ

 • Povinnost oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby § 155 SZ

 • Kontrolní prohlídka stavby § 133 - § 134 SZ

 • Požadavky na stavby § 156 SZ

 • Stavební deník § 157 SZ

 • Obecné požadavky na výstavbu § 169 SZ

 • Vstupy na pozemky a do staveb § 172 SZ

 • Pořádková pokuta § 173 SZ

 • Nález kulturně cenných předmětů § 176 SZ

Fáze předání do užívání a kolaudace stavby:

 • Oznámení SÚ, provedení zkoušek a měření - §119 – §121 SZ

 • Zajištění zkušebního provozu §124 SZ

 • Zajištění kolaudačního souhlasu § 122 SZ

Kap. 2 Smluvní zabezpečení odpovědnosti a povinností TDS

Z povinností stavebníka uvedených v předchozí kapitole vyplývá i postavení TDS a smluvní stanovení jeho odpovědnosti a povinností v procesu přípravy a realizace stavby.

Ve vztahu ke stavebníkovi je TDS v pozici externího pracovníka, nebo jeho zaměstnanec.

TDS – zaměstnanec stavebníka

Postavení, pracovní náplň a povinnosti TDS jsou dány pracovně-právní smlouvou, která nesmí být v rozporu se souvisejícími právními požadavky. Konkrétní postupy jsou stanoveny interními předpisy organizace stavebníka.

TDS – externí pracovník stavebníka

Stavebník zajišťuje uzavíraným smluvním vztahem buď s organizací poskytující služby TDS, nebo přímo s osobou TDS.

V případě uzavřeného smluvního vztahu s organizací musí být dodržena zásada: činnost TDS na dané stavbě bude vykonávat jedna, ve smlouvě uvedená osoba, s požadovanou odbornou způsobilostí – viz SZ § 152 odst. 4.

Dále uvedené podmínky při uzavírání smluvního vztahu přímo s osobou TDS jsou aplikovatelné i ve smluvním vztahu s organizací, poskytující služby provádění TDS.

Výchozí podmínky smluvního vztahu uzavíraného přímo s osobou TDS:

Veřejnoprávní požadavky kladené na stavebníka a dopady při jejich nesplnění může stavebník smluvně přenést na TDS a v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě soukromoprávně po TDS případně požadovat i náhradu škody.

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku je vhodná forma k uzavření smluvního vztahu – příkazní smlouva. Vstupní informace k příkazní smlouvě – viz Lekce č. 5 Kurzu.

Jak již v předchozích kapitolách podkladu Kurzu bylo uvedeno, odpovědnost a povinnosti TDS nejsou stanoveny právními požadavky. Je na příkazci – stavebníkovi stanovit návrh předmětu plnění příkazu, a i další podmínky příkazní smlouvy. TDS jako budoucí smluvní parter může návrh předmětu smlouvy přijmout, nebo rozporovat. V případě dohody obou partnerů, může být smlouva uzavřena.

Podstatné pro rozsah předmětu příkazní smlouvy je smluvní ustanovení přítomnosti TDS na dané stavbě – v praxi běžně označováno: "dozor stálý", nebo "dozor občasný".

Ve vazbě na etapu výstavby zahájení činnosti TDS je důležité smluvně definovat a TDS předat veškeré dosud vytvořené dokumenty a vydané doklady stavby.

TDS jako příkazník smlouvy musí věnovat náležitou pozornost obsahu smlouvy, zejména předmětu příkazu uzavírané smlouvy, a i dalším podmínkám.

Současně mohou být v rámci tzv. jiných obecně

Nahrávám...
Nahrávám...