dnes je 17.6.2024

Input:

Lhůty kontrol stavebních výtahů

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.10.1
Lhůty kontrol stavebních výtahů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení – stavebního výtahu, se ověřuje vizuálními prohlídkami a funkčními zkouškami, kontrolami a ročními zkouškami v souladu s NV č. 193/2022 Sb. a technickými podmínkami výrobců v návodech.

Osoba pověřená za VTZ ZZ musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly a roční zkoušky osobou, která tento úkon provedla. Pokud záznam v provozním deníku o provedené opravě, kontrole nebo zkoušce, popřípadě zpráva o zkoušce, uvádí, že stavební výtah není způsobilý bezpečného provozu, musí být zjednána neprodleně náprava, a to buď opravou stavebního výtahu, nebo není-li to možné, jeho prokazatelným zajištěním proti neoprávněnému používání. Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného zdvihacího zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Každý den nebo na začátku každé pracovní směny před použitím stavebního výtahu obsluha provede vizuální prohlídku a funkční zkoušku podle návodu výrobce, na každé části vyhrazeného zdvihacího zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu. Funkční zkouška je prověření činností mechanismů elektrického zařízení a signalizačních a zabezpečovacích zařízení s břemenem nepřevyšujícím jmenovitou nosnost. O vizuální prohlídce a funkční zkoušce obsluha provede záznam do provozního deníku zdvihacího zařízení.

Kontrola se provádí ve lhůtě závislé na požadavcích výrobce v návodech, provozních podmínkách a intenzitě používání, nesmí však překročit 3 měsíce.

Kontroly provádějí pracovníci údržby. V nepříznivém prostředí jsou lhůty kratší. Nepředpokládá se nutnost demontáže kterékoliv části zdvihacího zařízení, avšak může být provedeno odstranění krytů (např. koncových vypínačů) pro provedení údržbářské a inspekční činnosti.

Musí se ověřit, že provozní deník a návod pro obsluhu jsou dostupné a že obsahují aktuální údaje. Kontrola musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodu, ale minimálně to bývá vizuální kontrola celého zařízení, kontrola funkčnosti zabezpečovacích a indikačních systémů a kontrola správné funkce celého zdvihacího zařízení a případně kontrola hydraulického systému.

Zkouška musí být provedena nejméně jednou za rok v rozsahu stanoveném návodem na používání.

Stavební výtah, který byl před přemístěním na nové pracoviště demontován, může být znovu uveden do provozu až po provedení zkoušky.

Stavební výtahy se musejí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu. Zkouškou se ověřuje zejména technický stav stavebního výtahu a zároveň účinnost bezpečnostních zařízení, a to zejména správná funkce všech koncových vypínačů, správná funkce všech ovládačů, funkce bezpečnostního zařízení proti nadměrné rychlosti v určených mezích, vybavení snímacího zařízení proti přetížení, pohonného systému a brzd, koncových poloh, klece a šachetních zábran, vzdálenosti, správná funkce zámků

Nahrávám...
Nahrávám...