dnes je 2.12.2022

Input:

Malá vodní elektrárna jako stavba, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit

3.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.42
Malá vodní elektrárna jako stavba, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit

Mgr. Martina Pavelková

V rozsudku ze dne 15. 5. 2019, sp. zn. 22 A 23/2018, rozhodoval Krajský soud v Ostravě o žalobě proti rozhodnutí krajského úřadu, kterým bylo potvrzeno usnesení stavebního úřadu o zastavení územního řízení pro nedoložení souhlasů vlastníků pozemků, na kterých měl být uskutečněn záměr malé vodní elektrárny.

Žalobce byl v předmětné věci toho názoru, že souhlasy vlastníků pozemků nebyly v dané věci potřeba, neboť byly splněny podmínky pro jejich vyvlastnění. Podle ust. § 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb, odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jedná-li se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. V daném případě byl žalobce přesvědčen, že záměr je v územně plánovací dokumentaci vymezen, neboť se nachází v ploše pro územní systém ekologické stability, jejíž přípustné využití je i pro stavby na vodních tocích. Současně byl žalobce přesvědčen i o tom, že pro daný záměr je dána možnost vyvlastnění i energetickým zákonem, neboť se jedná o výrobnu elektřiny zřizovanou ve veřejném zájmu. Neztotožnil se tak s názorem

Nahrávám...
Nahrávám...