dnes je 1.12.2022

Input:

Malé vodní elektrárny

23.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době je poměrně diskutovaným tématem umisťování malých vodních elektráren na vodních tocích z hlediska jejich souladu s územně plánovací dokumentací.

Malá vodní elektrárna je zařízením s výkonem do 10 MW. Pro provoz malé vodní elektrárny je třeba mít licenci pro podnikání v energetice podle energetického zákona.

Co se týče umisťování malých vodních elektráren, je třeba si uvědomit, že k němu dochází často na vodních dílech, jako jsou jezy, splavy, náhony apod., a rovněž i malá vodní elektrárna je vodním dílem - stavbou k využití vodní energie ve smyslu ust. § 14 zákona o vodách.  Ve smyslu ust. § 67 zákona o vodách, které upravuje přípustné umisťování staveb v záplavových území se jedná o „vodní dílo, která jinak souvisí s vodním tokem“, a které tedy může být umístěno i v aktivní záplavové zóně.

Na umísťování staveb (což vodní elektrárna nepochybně je) se však aplikuje i stavební zákon. Podle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro

Nahrávám...
Nahrávám...