dnes je 24.3.2023

Input:

Metodika MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.39
Metodika MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

Mgr. Martina Pavelková

V srpnu 2018 publikovalo Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách, v sekci Odpadové hospodářství metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Tato pomůcka je dostupná na této internetové adrese: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf . Nahradila tak metodický pokyn k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XVIII, částka 3 v březnu 2008.

Metodika směřuje zejména vůči osobám odpovídajícím za přípravu a provádění staveb (stavebník, stavební dozor, stavby vedoucí...) a orgánům veřejné správy a jejím cílem je omezení množství nebezpečných odpadů vznikajících při stavební činnosti, usnadnění a sjednocení kategorizace vznikajících odpadů, zajištění přednostního využívání stavebních a demoličních odpadů a minimalizace rizik v souvislosti s těmito činnostmi.

V úvodu se metodika věnuje definicím pojmů, jako jsou stavební a demoliční odpad, stavby dopravní infrastruktury, opětovné použití, využívání a úprava odpadů, recyklát ze stavebního a demoličního odpadu a dalším. Následně upravuje metodika doporučení ve vztahu k dílčím fázím či jednotlivým druhům stavební činnosti. Věnuje se odstraňování staveb, změnám a údržbám staveb a stavbám dopravní infrastruktury, a to ve fázi příprav i samotné realizace.

Co se týče přípravy odstraňování staveb, případně změn a údržby staveb, metodika rozlišuje mezi stavbami, jejichž odstranění nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu, příp. vyžaduje pouze ohlášení, a stavbami, jejichž odstranění je možné provést pouze na základě stavebního povolení. U staveb, pro jejichž odstranění je vyžadováno stavební povolení a zpracování dokumentace bouracích prací je doporučováno provést důkladnou prohlídku všech prostor dotčeného objektu a jeho okolí, a to v ideálním případě stavebníkem, projektantem, osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a odborníkem na demontáže staveb. V této souvislosti metodika označuje také dokumenty a skutečnosti, se kterými by se uvedené osoby měly seznámit ještě před samotnou prohlídkou. Při prohlídce, ze které by měl být pořízen protokol, je doporučeno zaměřit se na ověření tloušťky příček a podhledů a na dobu jejich zabudování do stavby a jednoznačně identifikovat nosné prvky a překontrolovat jejich rozměry a provedení. Současně by měl být s ohledem na stanovený postup demolice

Nahrávám...
Nahrávám...