dnes je 8.2.2023

Input:

Montáž gabionů

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.7.1
Montáž gabionů

Ing. Bohumír Číhal

Montáži gabionových konstrukcí předchází vypracování projektu, zajištění potřebného materiálu a výroba prvků drátěných košů. Na základě projektu se zpracovává tzv. kladečský plán. Určuje druh a rozměry panelů, způsob jejich spojování a vyztužování. Vychází z něj konkrétní požadavky na postup výstavby, kterému je třeba přizpůsobit výrobu a dodávku prvků drátěných košů, příslušného spojovacího materiálu a výplně.

Sítě se připravují předem v provedení a rozměrech podle kladečského plánu. Na staveništi se na vhodném místě stanoveným postupem spojují do předepsaných sestav (zpravidla) pomocí spirál. Následně se přemístí na připravený základ a plní kamenivem. Pro zvýšení tuhosti se v průběhu plnění ztužují sponami.

Mechanizmy, nářadí a pomůcky pro stavbu

V místě realizace gabionové konstrukce je třeba zřídit staveništní zařízení přiměřeného rozsahu vč. potřebných montážních ploch a vhodných příjezdových komunikací (pro rozvoz sítí a dopravu kameniva, případně pro provoz dalších stavebních mechanismů).

Požadavky na mechanizaci se, samozřejmě, odvíjejí v závislosti na druh konstrukce a rozsah prací. Začínají zahradnickým nářadím u ručních sestav okrasných zídek a plotů a končí těžkou technikou používanou u dopravních staveb ve vysokohorském prostředí.

Zde uvedená mechanizace se zaměřuje na zemní práce (odkopy vč. vytvoření základové spáry), úpravy základu, sestavení drátěného koše a plnění kamenivem gabionových zdi v našich běžných podmínkách. Zpravidla je potřeba

 • dopravní prostředek pro rozvoz sítí a dopravu kameniva;

 • mechanizmus vhodný na zemní práce a plnění konstrukcí kamenivem;

 • hutníci pěch nebo vibrační deska;

 • armatura průměru 12 – 18 mm při kotvení do betonového základu;

 • lešenářské trubky různých délek dle potřeby (pro zajištění tvaru líce);

 • ruční pákové nůžky;

 • vázací drát (minimální Ø 0,8 mm);

 • štípací kleště;

 • běžné nářadí na ruční zemní práce;

 • běžné nářadí na kamenické práce;

 • ochranné pracovní pomůcky.

Zakládání

Konstrukce se zakládá na upravenou základovou spáru, vytvořenou nejlépe zhutněnou štěrkodrtí frakce 0/32 v min. tloušťce 100 mm. V případě potřeby vybudování hlubšího základu se použije kamenivo frakce 32/63 resp. 63/125. Důležité je zajistit rovinatost základové spáry. Pokud je u opěrných zdí navržena projektem hladká pohledová strana, je obvyklý sklon základové spáry proti zajišťovanému svahu 10° (jedna desetina výšky gabionu). Příčný sklon základové spáry zlepšuje statiku opěrných zdí.

Obr. č. 1: Příklad založení na zhutněném štěrkovém loži

Výhodou gabionů je možné založení v menších hloubkách (není třeba zakládat v nezámrzné hloubce). Při nižší stavbě stačí zarovnaná a zpevněná plocha hutněním, při vyšší stavbě je nutné zabezpečit betonový podklad a do nitra gabionu dát (v počtu a umístění podle projektu) zpevňovací tyče zabetonované v podkladu.

Pro betonový podklad se používá čerstvý beton s nízkým vodním součinitelem ("suchá směs") min. tloušťky vrstvy 100 mm. Třídu betonu a výšku vrstvy stanoví projektová dokumentace. I v tomto případě je třeba dbát na rovinatost základové spáry. Kotvy z betonářské ocele Ø 12 – 14 mm a délky 400 mm se kladou do betonového základu uprostřed po 1 m délky stěny.

Na následujícím obrázku je současně znázorněna úprava podkladních ploch pro další patra gabionové stěny. Vytvoří se dosypáním jemného kameniva (frakce 0/32) po kompletním připojení víka spodního patra konstrukce. Zabraňuje se tím zdeformování sítí v dalším patře.

Obr. č. 2: Příklad založení na betonovém podkladu

Vlastní montáži

Gabiony se sestavují na vhodné montážní ploše a rozmísťují se na určené místo ještě před naplněním. Poté se vzájemně spojují a plní kamenivem.

Z pohledové strany se konstrukce skládá ručně materiálem splňujícím estetické a technické požadavky, zbývající část se vyplňuje vhodným materiálem doporučeným projektantem. Plnění probíhá tak, že se nejdříve ručně vyskládá část pohledové strany do výše spon, dosype se plnící kamenivo, vloží se distanční táhla a spony a pokračuje se obdobně ručním vyskládáním pohledové strany. Je nutné dodržovat podmínky projektu, kladečský plán, hutnění za rubem zdi, pečlivé spojování sítí a umístění distančních spon. Aby se zabránilo případných deformacím konstrukce, je třeba vyplňovat současně i sousední gabiony.

Zajištění tvaru

V základním bloku se umísťují dva druhy spon: rohové spony a středová táhla. Umístění táhel (spon) v gabionu upravuje jeho tvar při plnění a zaručuje odolnost a pevnost stěny proti vyboulení a tím tvarovou stálost konstrukce.

Rovinatost lícní strany se při montáži zabezpečuje lešenářskými trubkami. Pro osazení např. svodidel, zábradlí, plotu, případně zeleně je možné vytvořit osazovací kapsy. V některých případech je nutné za rub zdi umístit geotextílie kvůli vyplavování hliněných částic. Dle potřeby se na sebe umísťuje až několik řad bloků bez nutnosti použití stavebního pojiva.

Rozměr konstrukce je možné přizpůsobit ustřižením modulové sítě o počet řad podle potřeby. Půdorysné lomení gabionů se řeší buď natočením košů kolem styčné hrany, vložením speciálního prvku nepravidelného tvaru, nebo zasunutím košů do sebe.

Hotový objekt v přírodním prostředí je vhodné osázet místními rostlinami, stromy resp. keřovou zelení.

Detailní postup montáže gabionové stěny uvádíme na příkladu dvoupatrové stěny půdorysného rozměru 1 500 × 3 000 mm.

Ukázka montáže

Pro ukázku základních pravidel pro stavbu gabionové konstrukce uvedeme příklad vytvoření jednoduché opěrné zdi délky 3 m a výšky 2 m s rovnou zadní stěnou. Tento typ stavby lze použít v případě soudržného podloží a nehrozí působení příliš velkých zemních tlaků. Statické podmínky je nutné vždy pře zahájením stavby odborně prověřit.

Zvolili jsme půdorysný rozměr základního modulu 1 000 × 1 500 mm. Při stavbě dlouhých zdí se také používá modul se základnou 3 000 × 1 500 mm, přičemž se tyto moduly kladou vedle sebe a společně se vážou stejným způsobem jako samotné sítě jednoho

Nahrávám...
Nahrávám...