dnes je 23.2.2024

Input:

Nabídka a její náležitosti

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3
Nabídka a její náležitosti

Ing. Bohumír Číhal

Nabídka

Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky (nestanoví-li zákon č. 137/2006 Sb. v některých případech jinak). Nabídka se podává ve lhůtě pro podání nabídek písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s adresou, na niž může zadavatel zaslat potřebná oznámení. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v zákoně.

Pro elektronické podání nabídek poskytne zadavatel dodavatelům veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky. Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je realizován přenos a příjem nabídek byla zaručena ochrana předávaných údajů a deklarovaná přístupnost. Podává-li dodavatel nabídku, musí být datová zpráva podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě, předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě.

Zákon a jeho prováděcí vyhlášky stanoví požadavky na obsah nabídky a kritéria pro její hodnocení především z pohledu dodržení kontrolních mechanizmů procesu veřejných zakázek. Zpracovatel nabídky by měl zohlednit tuto skutečnost, nezůstat pouze u formálního naplnění požadavku předpisu a nabídkou představit své technické a dodavatelské přednosti, kterými přesvědčí o zadavatele o její výhodnosti. Zajisté i forma a způsob zpracování nabídky nepřímo vypovídá o věrohodnosti uváděných kvalifikačních předpokladů, úrovni kvalifikace celé struktury výkonných složek společnosti, skutečně zavedeném systému kontroly řízení jakosti a o důvěryhodnosti struktury dodavatelského zabezpečení celé zakázky. (Domníváme se, že by k uvedenému mělo být při zadání veřejné zakázky přihlíženo, skutečnost je zpravidla jiná, formálně alibistická).

Nabídka musí obsahovat (§ 68 zákona):

 • identifikační údaje uchazeče,

 • návrh smlouvy (je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče),

 • dokumenty požadované zákonem,

 • dokumenty požadované zadavatelem,

 • doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení), čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

 • seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

 • seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

 • prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Varianty nabídky

Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a pokud zadavatel varianty předem připustil v zadávacích podmínkách. V tom případě zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci také požadavky na varianty.

Požadavky zadavatele na obsah a formu nabídky

Součástí zadávací dokumentace mohou být požadavky zadavatele na obsah a formu nabídky. Požadavek na obvyklý obsah nabídky může mít tuto podobu:

 1. Krycí list nabídky,
 2. Doklad bankovní záruky (v případě, že uchazeč použil tuto formu jistiny), eventuálně sdělení o složení jistiny na účet zadavatele,
 3. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů,
 4. Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
 5. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů,
 6. Návrh smlouvy včetně harmonogramu postupu provedení díla a platebního kalendáře,
 7. Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr).

Zadavatelé obvykle požadují, aby nabídka a veškeré ostatní údaje byly zpracovány v českém jazyce v písemné formě, v jednom originále a jedné (popřípadě více) kopii. Provedení nabídky musí být jasně a zřetelně označeno na titulní straně příslušného provedení nápisem "ORIGINÁL" nebo "KOPIE". Originál a případné kopie musí být vloženy do jedné společné obálky s nabídkou. Obvykle je požadováno, aby nabídka byla podepsána na krycím listu osobou oprávněnou jednat a podepisovat za uchazeče. V případě požadavku na písemné podání nabídky zadavatel blíže specifikuje označení uzavřené obálky s nabídkou, nejčastěji názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT. Na obálku je třeba uvést adresu, na níž je možné vrátit nabídku uchazeče v případech stanovených zákonem. Někteří zadavatelé požadují, aby byla obálka na uzavření opatřena razítky uchazeče, popřípadě podpisy. Zadavatelé mohou doporučit zabezpečení nabídky proti manipulaci s jednotlivými listy, např. provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přilepen tak, aby nebylo možno žádný list volně vyjmout. Uchazeč musí očíslovat všechny jednotlivé listy nabídky pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.

Smlouva o dílo

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ), platný od 1. 1. 2014, který současně zrušil platnost zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nepředepisuje přesnou formu smlouvy o dílo. NOZ ve svých ustanoveních § 2586 a následujících ujednáními ve smlouvě o dílo zhotovitele zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatele zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Pro klíčové části smlouvy: Smluvní strany, Předmět díla, Určení ceny, Nebezpečí škody, Právo na vyúčtování, Kontrola provádění díla, Převzetí stavby a Vady stavby, uvádí zásady k jejich naplnění a v celkovém pojetí smlouvy odkazuje na zásady soukromého práva, ustanovené obecně v tomto zákoně.

Obsah smlouvy o dílo

Někteří zadavatelé uvádějí jako součást zadávací dokumentace Podmínky smlouvy o dílo a vyžadují jejich zahrnutí do návrhu smlouvy předkládané uchazečem jako součást jeho nabídky. Doporučujeme tyto požadavky posoudit zejména z hlediska současně platných zásad soukromého práva uvedených novým občanským zákoníkem. Dojednání některých požadavků může se ukázat (při řešení případného sporu) neplatné a naopak přistoupením na jiné lze neodvratně dojednat povinnosti nad běžnou míru součinnosti.

Smlouva o dílo, uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obsahuje zpravidla tyto oddíly:

 • Smluvní strany

 • Předmět smlouvy

 • Doba plnění

 • Staveniště

 • Cena díla (a podmínky změny ceny díla)

 • Platební podmínky

 • Záruka za dílo

 • Pojištění

 • Technický dozor

 • Kontrola provedení díla

 • Předání a převzetí díla

 • Smluvní pokuty

 • Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Zkoušky

 • Podmínky odstoupení od smlouvy, postoupení práv a povinností ze smlouvy

 • Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky zhotovitele

Část obsahu smlouvy o dílo může zhotovitel, podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku, určit odkazem na své obchodní podmínky, které připojí k nabídce nebo které jsou smluvním stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Část obsahu smlouvy lze určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

Odvolání, změna, doplnění a oprava chyb

Neurčí-li zadávací podmínky něco jiného, nelze, s souladu s ustanovením § 1776 oz, nabídku odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek. Zadávací podmínky zadavatele mohou určit, že nabídku lze změnit nebo doplnit; ke změně nebo k doplnění nabídky provedeným po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek se však nepřihlíží. Opravu chyb vzniklých při vyhotovení nabídky lze provést kdykoli, pokud to podmínky soutěže nevylučují.

Oznámí-li zadavatel přijetí nabídky navrhující straně po lhůtě určené v zadávacích podmínkách soutěže, smlouva podle ustanovení § 1778 oz nevznikne, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu sdělí vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné.

Zadavatel může odmítnout všechny předložené nabídky, vyhradil-li si to v zadávacích podmínkách. Po ukončení soutěže vyrozumí bez zbytečného odkladu navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl.

Obchodní podmínky zadavatele

Obchodní podmínky v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební

Nahrávám...
Nahrávám...