dnes je 30.11.2022

Input:

Nařízení odstranění stavby

29.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstraňování staveb a s tím související i jejich dodatečné povolování je upraveno v ust. § 129 stavebního zákona. Koncepce tohoto ustanovení byla poměrně zásadním způsobem změněna s účinností novely č. 350/2012 Sb., tj. od 1. 1. 2013.

Stavební zákon taxativně stanoví důvody, pro které stavební úřad nařídí odstranění stavby, případně terénních úprav. Odstranění stavební úřad nařizuje vydáním rozhodnutí ve správním řízení, které zahajuje z moci úřední (na rozdíl od povolení k odstranění stavby, resp. souhlasu s odstraněním stavby, které jsou vydávány k ohlášení jejího vlastníka podle ust. § 128 stavebního zákona). Pokud tedy jakákoliv ze zúčastněných osob navrhuje, aby stavební úřad nařídil odstranění určité stavby, stavební úřad nezahajuje řízení o odstranění stavby k tomuto „návrhu“, ale nakládá s ním jako s podnětem, tzn., že věc prošetří, a teprve poté se rozhodne, zda existují v daném případě důvody pro zahájení řízení o odstranění stavby či nikoliv. Důkazní břemeno nese v řízení o odstranění stavby vždy správní orgán, čili je na něm, aby prokázal, že v daném případě se jedná o stavbu, u níž jsou splněny zákonné podmínky pro její odstranění.

Stavební zákon upravuje sedm situací, kdy má být stavebním úřadem vedeno řízení o odstranění stavby. První z nich je případ, kdy stavba svým závažným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí atd. Zvláštní režim pak toto ustanovení stanoví pro případ kulturních památek. Nebude výjimkou, kdy budou rozhodnutím o nařízení odstranění stavby podle tohoto odstavce předcházet rozhodnutí vydaná v jiných řízeních (nařízení zabezpečovacích prací, nezbytných úprav apod.), která se z hlediska jejich efektu ukážou jako nedostatečná.

Nejčastějším případem, kdy je stavebním úřadem vedeno řízení o odstranění stavby, je situace, kdy je stavba provedena bez povolení nebo opatření stavebního úřadu, nebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena. Stavební úřad může zahájit řízení o odstranění stavby pouze, pokud se jedná o stavbu již zahájenou, tzn. že stavební úřad řízení nemůže zahájit, pokud byly provedeny pouze přípravné práce, jako je např. sejmutí ornice. Dalším důležitým aspektem řízení vedeného podle tohoto ustanovení je to, že stavební úřad povede řízení ohledně nepovolené stavby ve smyslu stavebního zákona, nikoliv ohledně neoprávněné stavby ve smyslu soukromoprávním (např. stavba částečně na cizím pozemku, což se prokázalo až po vydání stavebního povolení). Pokud je tedy stavba provedena bez rozhodnutí nebo v rozporu s ním, stavební úřad ji může k žádosti vlastníka nebo stavebníka za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek dodatečně povolit, v opačném případě nařídí jejímu vlastníkovi, nebo s jeho souhlasem stavebníkovi, její odstranění. Pouze v těchto případech může stavební úřad nařídit odstranění stavby i jiné osobě, než jejímu vlastníkovi nebo vlastníkovi pozemku. Takový postup je na místě, pokud stavbu provádí stavebník bez vědomí jejího vlastníka. Pokud by se v průběhu řízení o odstranění stavby ukázalo, že se jedná o stavbu, která povolena byla, stavební úřad rozhodne meritorně tak, že odstranění stavby se nenařizuje. Samotné řízení o odstranění stavby není samostatně upraveno stavebním zákonem, a je tedy vedeno podle obecných ustanovení správního řádu, pročež se v něm např. neuplatní ve vztahu k námitkám účastníků řízení koncentrační zásada.

V oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby podle tohoto ustanovení musí stavební úřad dotyčnou

Nahrávám...
Nahrávám...