dnes je 13.4.2024

Input:

Nařízení zabezpečovacích prací (stavební firmě) - vzor

28.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.1.2
Nařízení zabezpečovacích prací (stavební firmě) – vzor

Ing. Bohumír Číhal

ÚŘAD................................. (obce, města, městské části) (adresa úřadu)

odbor......................... (název)

Sp. zn......................

V ............... dne ............

ROZHODNUTÍ

Úřad ............, odbor .........., jako stavební úřad příslušný SZ podle § 13 odst. 1 písm. ... zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 135 odst. 3 stavebního zákona

nařizuje

.................. (komu – název, adresa a IČ stavebního podnikatele), provést dále uvedené

nutné zabezpečovací práce

na stavbě č. p. ........ (nebo jiné označení pokud stavba nemá č. p.) na pozemku č. parc. ......... v k. ú................... (název katastrálního území), ......... (adresa stavby), jejímž vlastníkem je .......................... (jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČ). Tyto práce představují:

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

(konkrétní popis prací, které je nutno provést, vč. přesného označení použitých materiálů, které mají být pro zabezpečovací práce použity)

Pro provedení nařízených prací se stanoví tyto podmínky:

1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny bezodkladně.

x. ...... (podmínky vymezující druh, rozsah a způsob provedení zabezpečovacích prací).

x. ...... (podle povahy věci podmínky k ochraně veřejných zájmů a k ochraně práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení).

x. Provedení nařízených nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno stavebnímu úřadu písemně do .......... dnů po jejich skončení.

Odůvodnění

Stavební úřad (var: na základě podnětu ...... koho) provedl kontrolní prohlídku shora uvedené stavby, která se uskutečnila dne ................ Při této prohlídce bylo zjištěno, že ......................................... (popsat zjištěnou závadu). Stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví (var. a životy) osob (var. zvířat), avšak není ji nutno neodkladně odstranit.. Z tohoto důvodu stavební úřad zahájil z moci úřední řízení o nařízení nutných zabezpečovacích pracích.

(var.) Stavební úřad projednal s vlastníkem stavby možnost zajištění provedení nutných zabezpečovacích prací a zjistil, že vlastník není schopen tyto práce v krátké době zajistit (popř. uvést důvody, které uplatňuje).

(var.) Stavební úřad zjistil, že ............. (např. vlastník stavby zemřel a podle ověření u soudního komisaře nebylo dědické řízení dosud ukončeno, nebo uvést jiné důvody proč vlastník zabezpečovací práce nemůže zajistit).

Vzhledem k tomu, že vlastník stavby nemůže zajistit provedení nutných zabezpečovacích prací a oddálením odstranění zjištěných závad by hrozilo přímé nebezpečí pro zdraví (var. a život) osob (var. nebo zvířat), stavební úřad jednal o provedení nutných zabezpečovacích prací stavebním podnikatelem/firmou .............................................., provozující svou činnost v regionu a je k provedení těchto prací odborně vybavena. Tato firma však podle jejího vyjádření ........................ (označení, datum a důvod odmítnutí vykonat práce ihned). Protože v daném případě hrozí nebezpečí z prodlení a uváděné důvody firmy nezpochybňují její odbornost a technické vybavení, ale týkají se .................................. (např. finančních prostředků nebo smluvních vztahů apod.), stavební úřad podle oprávnění v ustanovení § 135 odst. 3 stavebního zákona dne ........... oznámil uvedenému stavebnímu podnikateli zahájení řízení o nařízení nutných zabezpečovacích prací jako účastníku řízení podle § 142 odst. 3 stavebního zákona a provedení prací mu tímto rozhodnutím nařídil.

(var:) Účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů, jsou dále:

(var:) ............... (jména a příjmení nebo název) (nájemci bytů a nebytových prostor jen pokud jejich práva vyplývající z nájmu mohou být, podle SZ ustanovení § 142 odst. 2 stavebního zákona, přímo dotčena realizací tohoto nařízení)

(var:) ............... (jména a příjmení nebo název) (další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech)

Zahájení řízení účastníkům řízení (vlastníku stavby, uživatelům pracemi dotčených prostor, popř. vlastníkům sousedních nemovitostí) oznámil stavební úřad opatřením ze dne ........... .

(var:) Z důvodu ............................(nepřítomnosti nebo nedostupnosti vlastníka stavby) nařídil nutné zabezpečovací práce, podle ustanovení § 135 odst. 5 stavebního zákona, bez předchozího projednání s vlastníkem stavby.

K odůvodnění nařízení se dále uvádí....................................... (popis dalšího postupu, popř. vypořádání se s vyjádřeními a návrhy účastníků řízení).

Rozsah nutných zabezpečovacích prací stanovil stavební úřad tak, aby se vyloučilo bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob (var. a zvířat). Uvedení stavby do řádného stavebně technického stavu bude předmětem samostatného řízení a rozhodnutí stavebního úřadu.

Nahrávám...
Nahrávám...