Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Národní akční program BOZP pro období 2017 - 2018

2.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8
Národní akční program BOZP pro období 2017 – 2018

JUDr. Eva Dandová

Dne 13. prosince 2016 schválila Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017-2018. Podívejme se, kam bude v nejbližších dvou letech nasměrováno úsilí řešit otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na národní úrovni.

Úvodem

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2017 – 2018 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008. Ta stanoví základní priority a cíle v oblasti BOZP a ukládá Radě vlády pro BOZP jejich rozpracování do konkrétních krátkodobých a střednědobých úkolů, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění. Současně je Radě vlády uloženo průběžně plnění stanovených úkolů sledovat, vyhodnocovat a aktualizovat je podle vývoje a potřeb v oblasti BOZP.

Přijatá opatření Národního akčního programu pro léta 2017 – 2018 zahrnují probíhající úkoly z předchozího období, včetně průběžně plněných opatření k realizaci Národní politiky BOZP, a 10 nově zařazených úkolů, které reagují na potřeby praxe v oblasti BOZP v ČR. Patří mezi ně zejména aktuální témata z oblasti legislativy, zaměstnanosti, vzdělávání, vědy a výzkumu v BOZP. Nově se zaslouženě do Národního akčního programu zařazuje téma ergonomie, s ohledem na požadavky odborné způsobilosti osob, specialistů v ergonomii, pro kvalifikovanou přípravu a zavádění ergonomických zásad na pracovištích.

Zvláštní pozornost bude v nadcházejícím období věnována prevenci rizik ve školství k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a při přípravě na budoucí povolání. Jejich specifikace a uplatnění nástrojů k jejich minimalizaci, včetně opatření vedoucích ke zdravému vývoji a získávání informací a návyků k bezpečnosti a ochraně zdraví již od školního věku, budou zahrnuta do nově přijaté Národní strategie bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v ČR.

Národní akční program pro období 2017 – 2018 zahrnuje 7 prioritních oblastí s termínovanými úkoly:

I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění – opatření 1

II. Zajištění financování systému BOZP – opatření 2, 3

III. Prevence pracovních rizik – opatření 4, 5, 6, 7, 8

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů - opatření 9, 10, 11

V. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání - opatření 12

VI. Vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP – opatření 13, 14, 15, 16, 17

VII. Výzkum a vývoj – opatření 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Dále jsou zařazeny 3 prioritní oblastí s průběžně plněnými úkoly:

VIII. Pracovně lékařské služby – opatření 26, 27, 28

IX. Osvěta a propagace BOZP – opatření 29, 30

X. Mezinárodní spolupráce – opatření 31, 32

Ústřední prioritou však nadále zůstává zajištění financování oblasti BOZP, na kterém závisí realizace priorit a cílů Národní politiky BOZP v oblasti prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, a většina souvisejících úkolů v prioritních oblastech Národního Akčního programu v nadcházejícím období, včetně naplňování „Strategického rámce pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 - 2020”, přijatého Komisí Evropské unie dne 6. června 2014.

Prioritní oblasti s termínovaným úkoly

Zavedení funkčního systému úrazového pojištění

Rada vlády pro BOZP usiluje již nejméně sedm let, aby byla otázka odškodňování pracovních úrazů jednou provždy definitivně vyřešena. V minulém Národním akčním programu BOZP na léta 2015-2016 požadovala, aby bylo rozhodnuto o dalším osudu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

  • Situace je následující. Zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byl zrušen zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušeny nebo měněny některé další zákony. Tento zákon byl výsledkem jednání sociálních partnerů s vládou na úrovni RHSD ČR, kde bylo přijato politické rozhodnutí, podle něhož právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bude i nadále integrální součástí pracovněprávní úpravy v zákoníku práce. Druhou otázkou je institucionální zajištění pojistného systému – tedy zajištění konkrétního odpovědného správce (nositele) pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

  • V současné době je zpracován věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, který podrobně rozpracovává nový model organizačního uspořádání tohoto pojištění a určuje základní pravidla činnosti ČSSZ jako organizační složky státu, které bylo provádění tohoto pojištění svěřeno. Záměr zákona také obsahuje závazné postupy při tomto provádění a charakterizuje povinnosti jednotlivých subjektů, které musí být stanoveny zákonem.

Záměr zákona je založen na zásadě, že náhradu škody je povinen poskytovat zaměstnancům zaměstnavatel a že zaměstnanec předloží podklady potřebné pro poskytnutí náhrady škody. Zaměstnavatel bude mít ze zákona povinnou účast v systému.

Návrh předpokládá, že OSSZ po posouzení žádosti o refundaci refunduje zaměstnavatelům vyplacené náhrady škody. Zaměstnavatel bude mít možnost požádat příslušnou OSSZ, aby vypočítala a vyplatila náhradu škody přímo poškozenému zaměstnanci. Věcný záměr dokonce počítá s tím, že OSSZ/ČSSZ bude poskytovat poradenskou činnost zaměstnavatelům a poškozeným.

OSSZ/ČSSZ bude spravovat pojistné na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a provádět kontrolu plnění povinností ze strany zaměstnavatelů, k tomuto účelu povede příslušnou evidenci a statistiku. Jinak samozřejmě jako dosud pojistné na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele hradí zaměstnavatel a pojistné je příjmem státního rozpočtu. Jedná se v podstatě o průběžný způsob financování.

Pro nejbližší dobu uvedení systému v život budou zachována podle současného stavu závazná pravidla pro zařazování zaměstnavatelů podle odvětví CZ-NACE pro účely odvodu pojistného.

Novinkou pojištění má být zavedení systému prevence a rehabilitace. Podporou prevence ve smyslu zákona se rozumí soubor opatření realizovaných k předcházení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání a k minimalizaci jejich sociálních a ekonomických důsledků, kterými je především motivace zaměstnavatelů ke zvyšování péče o BOZP, což vyžaduje sledování a hodnocení vývoje ukazatelů pracovních úrazů a nemocí z povolání a souvisejících nákladů u jednotlivých zaměstnavatelů s výhledem na uplatnění motivačního systému bonus/malus – v rámci informačního systému ČSSZ.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení stávajícího zaměstnání u osob, které kvůli změně zdravotního stavu již nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

Věcný záměr zákona byl již projednáván Legislativní radou vlády, nicméně ta jednání zatím přerušila. Dá se očekávat, že po schválení věcného záměru zákona vládou, bude zpracován návrh zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Rada vlády pro BOZP si v této souvislosti uložila v rámci základní priority I. „Zavedení funkčního systému úrazového pojištění” sledovat průběh přípravy návrhu právní úpravy systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a spolupracovat na její přípravě, přitom prosazovat uplatňování prevence, rehabilitace a souvisejících motivačních nástrojů ke zlepšování úrovně BOZP.

Zajištění financování systému BOZP

Rada vlády pro BOZP si stanovila dva úkoly. Předně připravit a projednat v Radě vlády návrh aktualizace Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně finančního zajištění jejího naplňování. Bez finančního zajištění úkolů obsažených v Národní politice BOZP není možno v oblasti BOZP postoupit dále.

Druhým úkolem je uplatnit v rámci Operačního programu „Zaměstnanost” a Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání”, oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro projekty se zaměřením na programy prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce.

Prevence pracovních rizik

Ohledně prevence pracovních rizik si Rada vlády pro BOZP uložila celkem pět opatření, z toho tři jsou převzaty z minulého Národního akčního programu BOZP pro léta 2015-2016.

Prvořadým úkolem je zpracovat a předložit návrh nové právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví. Druhým úkolem v této prioritě je zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění zvláštní odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, v návaznosti na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Obsluhu stavebních strojů dosud upravuje vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, nicméně tato vyhláška je velký legislativní problém, protože byla vydána na základě zmocnění v § 27 odst. 1 zákona č. 65/1961 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tento zákon byl zrušen 1. 1. 1966 zákoníkem práce č. 65/1965 Sb. Po celou dobu platnosti starého zákoníku práce nikdo účinnost vyhlášky č. 77/1965 Sb. neřešil a evidentně se na ní zapomnělo i při rekodifikaci zákoníku práce. Navíc vyhláška č. 77/1965 Sb. spadala pod rezort Ministerstva stavebnictví, které dnes neexistuje a do jeho práv a povinností vstoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Praxe si žádá, aby byla vyřešena míra ohrožení života a zdraví při práci se stavebními stroji, neboť ta nejsou vyhrazenými technickými zařízeními ve smyslu § 11 zákona č. 309/2006 Sb. a ustanovení § 3 zákona o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi stavební stroje neřeší.

Třetí a čtvrté prioritní opatření spočívá v rekodifikaci prováděcích nařízení z oblasti BOZP, a to konkrétně ve zpracování nového

  • nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek, značení a zavedení signálů a

  • nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.

Jedná se o prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb., konkrétně k ustanovením § 6 a § 5. Posledním opatření se týká nemocí z povolání. Rada vlády pro BOZP klade úkol zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání. Seznam nemocí z povolání je stanoven v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání a bývá průběžně novelizován. Naposledy byl novelizován v roce 2014 a letos již také proběhlo připomínkové řízení k jeho další novelizaci. Cílem letošní navrhované

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: