dnes je 19.7.2024

Input:

Násypy

14.5.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Násypy jsou zemní objekty budované sypáním, popřípadě za současného zabezpečení stability zhutňováním, přídavným tmelením, vyztužením vložkami, drény apod.

Násypy jsou zemní objekty budované sypáním, popřípadě za současného zabezpečení stability zhutňováním, přídavným tmelením, vyztužením vložkami, drény apod. V našem případě se jedná o:

deponie a mezideponie bez nebo s předepsanými tvary,

násypy pro vytvoření nádvoří a jiných zpevněných ploch (pláně HTÚ).

Násypy pro zemní tělesa dopravních staveb nejsou předmětem této stati.

Deponie

Deponie se provádějí nasypáváním výkopku (sypaniny) do zemního tělesa, zpravidla bez hutnění. U menších výšek násypu sypeme na celou výšku, čelně nebo bočně. Při vysokých násypech tvoříme terénní lavice s nájezdy pro vozidla. Podle druhu násypového materiálu a rozsahu deponie využíváme k rozhrnování zemní stroje (dozery, univerzální nakladače apod.). Někdy je nutné přebytky skladovat trvale, pak je třeba vytvořit tvary deponií podle projektu, s případnou rekultivací.

Přitom je třeba brát v úvahu, že:

na deponiích mění jílovité a hlinité zeminy některé své vlastnosti (pevnost, hutnitelnost, vlhkost apod.),

po dlouhodobém uložení zeminy je nutno znovu přezkoušet rozpojitelnost,

těleso vysoké deponie nelze zatěžovat po mnoho let,

na deponie lze ukládat pouze nekontaminovanou zeminu,

pro deponie kulturních vrstev je třeba dodržovat pravidla, o nichž bylo podrobně pojednáno v části Hrubé terénní úpravy.

Násypy pro vytvoření nádvoří

Násypy pro vytvoření nádvoří vytvářejí podklad pro další úpravy, a proto musí mít vlastnosti zaručující jejich správnou funkci. Pro jejich kvalitu je rozhodující vhodný výběr materiálu (sypaniny) a jeho správné zabudování (uložení a zhutnění).

Projekt musí alespoň v písemné dokumentaci stanovit kvalitu zhutnění násypů obzvláště tehdy, mají-li sloužit různým účelům (zatravněné plochy, parkoviště, skladové plochy apod.). Musí předepsat konečné zhutnění, k tomu potřebnou technologii zpracování zeminy (výšku zhutňované vrstvy, zhutňovací prostředek a jeho parametry, počet pojezdů, případně hutnění jen nákladními vozidly, vhodnost klimatických podmínek apod.) a také metodu a zkoušky, kterými bude hutnění (i během procesu) kontrolováno.

U navržené zeminy je důležité nejen určení vhodného materiálu ale také zdroje. Vhodnou zeminou pro násypy jsou: hrubý písek čistý nebo hlinitý, štěrky a písky i zahliněné, kombinace štěrk s písky a jinými tmely, zajílované písky, jílovitopísčité štěrky, zahliněné štěrky. Nevhodné zeminy: půdy prachovité (spraš), jílovité písky, čisté hlíny, jemné písky, čisté jíly, půdy s organickými přimíseninami. Skladování jílovitých půd na mezideponiích pro zpětné násypy není vhodné (ztrácí přirozenou vlhkost, nutnou pro zpracování, nebo se rozmáčí). Násypová zemina z jílovitých a sprašových hlín uložená na deponii může

Nahrávám...
Nahrávám...