dnes je 25.5.2024

Input:

Naturové posouzení a jeho obsah

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.1
Naturové posouzení a jeho obsah

Mgr. Martina Pavelková

Natura 2000 je soustavou chráněných území, které se nacházejí ve všech státech Evropské unie v souladu s evropskými směrnicemi č. 2009/147/ES a 92/43/EHS, o ochraně volně žijících ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Obě směrnice jsou promítnuty v národní právní úpravě především v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a konkrétně se projevují jako ochrana tzv. ptačích oblastí a evropských významných lokalit. Dohromady pak tyto celky tvoří soustavu Natura 2000. Ptačí oblasti, kterých je na území ČR 41, vyhlásila vláda ČR nařízeními v letech 2004 – 05, v roce 2007 a poslední 2 v roce 2009. Evropsky významné lokality jsou shrnuty do tzv. národního seznamu, který je jako celek schválen vládou a publikován formou jejího nařízení pod č. 318/2013 Sb. Ptačí oblasti i evropsky významné lokality v rámci České republiky lze nalézt v Ústředním seznamu ochrany přírody na této adrese: http://drusop.nature.cz/portal/ .

Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a v ostatním dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud někdo zamýšlí provést záměr s možným negativním vlivem na Naturu 2000, musí jej předložit orgánu ochrany přírody a krajiny ke stanovisku. Pokud ten ve svém stanovisku významný negativní vliv nevyloučí, musí být záměr předmětem posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předkladatel pak musí zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit, nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Posouzení musí provádět autorizované osoby podle ust. § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Pokud posouzení prokáže významný negativní vliv a neexistuje variantní řešení bez významného negativního vlivu, lze v rámci závazného stanoviska EIA vydávaného v režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí schválit jen variantu s nejmenším možným významným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, a až po vydání rozhodnutí, kterým jsou uložena kompenzační

Nahrávám...
Nahrávám...